ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 162

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 162)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [గ]
ఏవమ ఉక్త్వా తతస తూర్ణం జగామొర్ధ్వమ అనిన్థితా
స తు రాజా పునర భూమౌ తత్రైవ నిపపాత హ
2 అమాత్యః సానుయాత్రస తు తం థథర్శ మహావనే
కషితౌ నిపతితం కాలే శక్రధ్వజమ ఇవొచ్ఛ్రితమ
3 తం హి థృష్ట్వా మహేష్వాసం నిరశ్వం పతితం కషితౌ
బభూవ సొ ఽసయ సచివః సంప్రథీప్త ఇవాగ్నినా
4 తవరయా చొపసంగమ్య సనేహాథ ఆగతసంభ్రమః
తం సముత్దాపయామ ఆస నృపతిం కామమొహితమ
5 భూతలాథ భూమిపాలేశం పితేవ పతితం సుతమ
పరజ్ఞయా వయసా చైవ వృథ్ధః కీర్త్యా థమేన చ
6 అమాత్యస తం సముత్దాప్య బభూవ విగతజ్వరః
ఉవాచ చైనం కల్యాణ్యా వాచా మధురయొత్దితమ
మా భైర మనుజశార్థూల భథ్రం చాస్తు తవానఘ
7 కషుత్పిపాసాపరిశ్రాన్తం తర్కయామ ఆస తం నృపమ
పతితం పాతనం సంఖ్యే శాత్రవాణాం మహీతలే
8 వారిణాద సుశీతేన శిరస తస్యాభ్యషేచయత
అస్పృశన ముకుటం రాజ్ఞః పుణ్డరీకసుగన్ధినా
9 తతః పరత్యాగతప్రాణస తథ బలం బలవాన నృపః
సర్వం విసర్జయామ ఆస తమ ఏకం సచివం వినా
10 తతస తస్యాజ్ఞయా రాజ్ఞొ విప్రతస్దే మహథ బలమ
స తు రాజా గిరిప్రస్దే తస్మిన పునర ఉపావిశత
11 తతస తస్మిన గిరివరే శుచిర భూత్వా కృతాఞ్జలిః
ఆరిరాధయిషుః సూర్యం తస్దావ ఊర్ధ్వభుజః కషితౌ
12 జగామ మనసా చైవ వసిష్ఠమ ఋషిసత్తమమ
పురొహితమ అమిత్రఘ్నస తథా సంవరణొ నృపః
13 నక్తం థినమ అదైకస్దే సదితే తస్మిఞ జనాధిపే
అదాజగామ విప్రర్షిస తథా థవాథశమే ఽహని
14 స విథిత్వైవ నృపతిం తపత్యా హృతమానసమ
థివ్యేన విధినా జఞాత్వా భావితాత్మా మహాన ఋషిః
15 తదా తు నియతాత్మానం స తం నృపతిసత్తమమ
ఆబభాషే స ధర్మాత్మా తస్యైవార్ద చికీర్షయా
16 స తస్య మనుజేన్థ్రస్య పశ్యతొ భగవాన ఋషిః
ఊర్ధ్వమ ఆచక్రమే థరష్టుం భాస్కరం భాస్కరథ్యుతిః
17 సహస్రాంశుం తతొ విప్రః కృతాఞ్జలిర ఉపస్దితః
వసిష్ఠొ ఽహమ ఇతి పరీత్యా స చాత్మానం నయవేథయత
18 తమ ఉవాచ మహాతేజా వివస్వాన మునిసత్తమమ
మహర్షే సవాగతం తే ఽసతు కదయస్వ యదేచ్ఛసి