ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 161

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 161)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [గ]
అద తస్యామ అథృశ్యాయాం నృపతిః కామమొహితః
పాతనం శత్రుసంఘానాం పపాత ధరణీతలే
2 తస్మిన నిపతితే భూమావ అద సా చారుహాసినీ
పునః పీనాయతశ్రొణీ థర్శయామ ఆస తం నృపమ
3 అదావభాషే కల్యాణీ వాచా మధురయా నృపమ
తం కురూణాం కులకరం కామాభిహత చేతసమ
4 ఉత్తిష్ఠొత్తిష్ఠ భథ్రం తే న తవమ అర్హస్య అరింథమ
మొహం నృపతిశార్థూల గన్తుమ ఆవిష్కృతః కషితౌ
5 ఏవమ ఉక్తొ ఽద నృపతిర వాచా మధురయా తథా
థథర్శ విపులశ్రొణీం తామ ఏవాభిముఖే సదితామ
6 అద తామ అసితాపాఙ్గీమ ఆబభాషే నరాధిపః
మన్మదాగ్నిపరీతాత్మా సంథిగ్ధాక్షరయా గిరా
7 సాధు మామ అసితాపాఙ్గే కామార్తం మత్తకాశిని
భజస్వ భజమానం మాం పరాణా హి పరజహన్తి మామ
8 తవథర్దం హి విశాలాక్షి మామ అయం నిశితైః శరైః
కామః కమలగర్భాభే పరతివిధ్యన న శామ్యతి
9 గరస్తమ ఏవమ అనాక్రన్థే భథ్రే కామమహాహినా
సా తవం పీనాయతశ్రొణిపర్యాప్నుహి శుభాననే
10 తవయ్య అధీనా హి మే పరాణా కింనరొథ్గీత భాషిణి
చారు సర్వానవథ్యాఙ్గి పథ్మేన్థు సథృశాననే
11 న హయ అహం తవథృతే భీరు శక్ష్యే జీవితుమ ఆత్మనా
తస్మాత కురు విశాలాక్షి మయ్య అనుక్రొశమ అఙ్గనే
12 భక్తం మామ అసితాపాఙ్గే న పరిత్యక్తుమ అర్హసి
తవం హి మాం పరీతియొగేన తరాతుమ అర్హసి భామిని
13 గాన్ధర్వేణ చ మాం భీరు వివాహేనైహి సున్థరి
వివాహానాం హి రమ్భొరు గాన్ధర్వః శరేష్ఠ ఉచ్యతే
14 [తపతీ]
నాహమ ఈశాత్మనొ రాజన కన్యాపితృమతీ హయ అహమ
మయి చేథ అస్తి తే పరీతిర యాచస్వ పితరం మమ
15 యదా హి తే మయా పరాణాః సంగృహీతా నరేశ్వర
థర్శనాథ ఏవ భూయస తవం తదా పరాణాన మమాహరః
16 న చాహమ ఈశా థేహస్య తస్మాన నృపతిసత్తమ
సమీపం నొపగచ్ఛామి న సవతన్త్రా హి యొషితః
17 కా హి సర్వేషు లొకేషు విశ్రుతాభిజనం నృపమ
కన్యా నాభిలషేన నాదం భర్తారం భక్త వత్సలమ
18 తస్మాథ ఏవంగతే కాలే యాచస్వ పితరం మమ
ఆథిత్యం పరణిపాతేన తపసా నియమేన చ
19 స చేత కామయతే థాతుం తవ మామ అరిమర్థన
భవిష్యామ్య అద తే రాజన సతతం వశవర్తినీ
 20 అహం హి తపతీ నామ సావిత్ర్య అవరజా సుతా
అస్య లొకప్రథీపస్య సవితుః కషత్రియర్షభ