ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 160

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 160)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [ఆర్హ]

తాపత్య ఇతి యథ వాక్యమ ఉక్తవాన అసి మామ ఇహ

తథ అహం జఞాతుమ ఇచ్ఛామి తాపత్యార్ద వినిశ్చయమ

2 తపతీ నామ కా చైషా తాపత్యా యత్కృతే వయమ

కౌన్తేయా హి వయం సాధొ తత్త్వమ ఇచ్ఛామి వేథితుమ

3 [వై]

ఏవమ ఉక్తః స గన్ధర్వః కున్తీపుత్రం ధనంజయమ

విశ్రుతాం తరిషు లొకేషు శరావయామ ఆస వై కదామ

4 [గ]

హన్త తే కదయిష్యామి కదామ ఏతాం మనొరమామ

యదావథ అఖిలాం పార్ద ధర్మ్యాం ధర్మభృతాం వర

5 ఉక్తవాన అస్మి యేన తవాం తాపత్య ఇతి యథ వచః

తత తే ఽహం కద్యయిష్యామి శృణుష్వైక మనా మమ

6 య ఏష థివి ధిష్ణ్యేన నాకం వయాప్నొతి తేజసా

ఏతస్య తపతీ నామ బభూవాసథృశీ సుతా

7 వివస్వతొ వై కౌన్తేయ సావిత్ర్య అవరజా విభొ

విశ్రుతా తరిషు లొకేషు తపతీ తపసా యుతా

8 న థేవీ నాసురీ చైవ న యక్షీ న చ రాక్షసీ

నాప్సరా న చ గన్ధర్వీ తదారూపేణ కా చన

9 సువిభక్తానవథ్యాఙ్గీ సవసితాయత లొచనా

సవాచారా చైవ సాధ్వీ చ సువేషా చైవ భామినీ

10 న తస్యాః సథృశం కం చిత తరిషు లొకేషు భారత

భర్తారం సవితా మేనే రూపశీలకులశ్రుతైః

11 సంప్రాప్తయౌవనాం పశ్యన థేయాం థుహితరం తు తామ

నొపలేభే తతః శాన్తిం సంప్రథానం విచిన్తయన

12 అర్దర్క్ష పుత్రః కౌన్తేయ కురూణామ ఋషభొ బలీ

సూర్యమ ఆరాధయామ ఆస నృపః సంవరణః సథా

13 అర్ఘ్య మాల్యొపహారైశ చ శశ్వచ చ నృపతిర యతః

నియమైర ఉపవాసైశ చ తపొభిర వివిధైర అపి

14 శుశ్రూషుర అనహంవాథీ శుచిః పౌరవనన్థనాః

అంశుమన్తం సముథ్యన్తం పూజయామ ఆస భక్తిమాన

15 తతః కృతజ్ఞం ధర్మజ్ఞం రూపేణాసథృశం భువి

తపత్యాః సథృశం మేనే సూర్యః సంవరణం పతిమ

16 థాతుమ ఐచ్ఛత తతః కన్యాం తస్మై సంవరణాయ తామ

నృపొత్తమాయ కౌరవ్య విశ్రుతాభిజనాయ వై

17 యదా హి థివి థీప్తాంశుః పరభాసయతి తేజసా

తదా భువి మహీపాలొ థీప్త్యా సంవరణొ ఽభవత

18 యదార్జయన్తి చాథిత్యమ ఉథ్యన్తం బరహ్మవాథినః

తదా సంవరణం పార్ద బరాహ్మణావరజాః పరజాః

19 స సొమమ అతి కాన్తత్వాథ ఆథిత్యమ అతి తేజసా

బభూవ నృపతిః శరీమాన సుహృథాం థుర్హృథామ అపి

20 ఏవంగుణస్య నృపతేస తదా వృత్తస్య కౌరవ

తస్మై థాతుం మనశ చక్రే తపతీం తపనః సవయమ

21 స కథా చిథ అదొ రాజా శరీమాన ఉరు యశా భువి

చచార మృగయాం పార్ద పర్వతొపవనే కిల

22 చరతొ మృగయాం తస్య కషుత్పిపాసా శరమాన్వితః

మమార రాజ్ఞః కౌన్తేయ గిరావ అప్రతిమొ హయః

23 స మృతాశ్వశ చరన పార్ద పథ్భ్యామ ఏవ గిరౌ నృపః

థథర్శాసథృశీం లొకే కన్యామ ఆయతలొచనామ

24 స ఏక ఏకామ ఆసాథ్య కన్యాం తామ అరిమర్థనః

తస్దౌ నృపతిశార్థూలః పశ్యన్న అవిచలేక్షణః

25 స హి తాం తర్కయామ ఆస రూపతొ నృపతిః శరియమ

పునః సంతర్కయామ ఆస రవేర భరష్టామ ఇవ పరభామ

26 గిరిప్రస్దే తు సా యస్మిన సదితా సవసిత లొచనా

స సవృక్షక్షుప లతొ హిరణ్మయ ఇవాభవత

27 అవమేనే చ తాం థృష్ట్వా సర్వప్రాణభృతాం వపుః

అవాప్తం చాత్మనొ మేనే స రాజా చక్షుషః ఫలమ

28 జన్మప్రభృతి యత కిం చిథ థృష్టవాన స మహీపతిః

రూపం న సథృశం తస్యాస తర్కయామ ఆస కిం చన

29 తయా బథ్ధమనశ చక్షుః పాశైర గుణమయైస తథా

న చచాల తతొ థేశాథ బుబుధే న చ కిం చన

30 అస్యా నూనం విశాలాక్ష్యాః సథేవాసురమానుషమ

లొకం నిర్మద్య ధాత్రేథం రూపమ ఆవిష్కృతం కృతమ

31 ఏవం స తర్కయామ ఆస రూపథ్రవిణ సంపథా

కన్యామ అసథృశీం లొకే నృపః సంవరణస తథా

32 తాం చ థృష్ట్వైవ కల్యాణీం కల్యాణాభిజనొ నృపః

జగామ మనసా చిన్తాం కామమార్గణ పీడితః

33 థహ్యమానః స తీవ్రేణ నృపతిర మన్మదాగ్నినా

అప్రగల్భాం పరగల్భః స తామ ఉవాచ యశస్వినీమ

34 కాసి కస్యాసి రమ్భొరు కిమర్దం చేహ తిష్ఠసి

కదం చ నిర్జనే ఽరణ్యే చరస్య ఏకా శుచిస్మితే

35 తవం హి సర్వానవథ్యాఙ్గీ సర్వాభరణభూషితా

విభూషణమ ఇవైతేషాం భూషణానామ అభీప్సితమ

36 న థేవీం నాసురీం చైవ న యక్షీం న చ రాక్షసీమ

న చ భొగవతీం మన్యే న గన్ధర్వీ న మానుషీమ

37 యా హి థృష్టా మయా కాశ చిచ ఛరుతా వాపి వరాఙ్గనాః

న తాసాం సథృశీం మన్యే తవామ అహం మత్తకాశిని

38 ఏవం తాం స మహీపాలొ బభాషే న తు సా తథా

కామార్తం నిర్జనే ఽరణ్యే పరత్యభాషత కిం చన

39 తతొ లాలప్యమానస్య పార్దివస్యాయతేక్షణా

సౌథామనీవ సాభ్రేషు తత్రైవాన్తరధీయత

40 తామ అన్విచ్ఛన స నృపతిః పరిచక్రామ తత తథా

వనం వనజ పత్రాక్షీం భరమన్న ఉన్మత్తవత తథా

41 అపశ్యమానః స తు తాం బహు తత్ర విలప్య చ

నిశ్చేష్టః కౌరవశ్రేష్ఠొ ముహూర్తం స వయతిష్ఠత