ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 153

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 153)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [జ]

తే తదా పురుషవ్యాఘ్రా నిహత్య బకరాక్షసమ

అత ఊర్ధ్వం తతొ బరహ్మన కిమ అకుర్వత పాణ్డవాః

2 [వై]

తత్రైవ నయవసన రాజన నిహత్య బకరాక్షసమ

అధీయానాః పరం బరహ్మ బరాహ్మణస్య నివేశనే

3 తతః కతిపయాహస్య బరాహ్మణః సంశితవ్రతః

పరతిశ్రయార్దం తథ వేశ్మ బరాహ్మణస్యాజగామ హ

4 స సమ్యక పూజయిత్వా తం విథ్వాన విప్రర్షభస తథా

థథౌ పరతిశ్రయం తస్మై సథా సర్వాతిది వరతీ

5 తతస తే పాణ్డవాః సర్వే సహ కున్త్యా నరర్షభాః

ఉపాసాం చక్రిరే విప్రం కదయానం కదాస తథా

6 కదయామ ఆస థేశాన స తీర్దాని వివిధాని చ

రాజ్ఞాం చ వివిధాశ చర్యాః పురాణి వివిధాని చ

7 స తత్రాకదయథ విప్రః కదాన్తే జనమేజయ

పాఞ్చాలేష్వ అథ్భుతాకారం యాజ్ఞసేన్యాః సవయంవరమ

8 ధృష్టథ్యుమ్నస్య చొత్పత్తిమ ఉత్పత్తిం చ శిఖణ్డినః

అయొనిజత్వం కృష్ణాయా థరుపథస్య మహామఖే

9 తథ అథ్భుతతమం శరుత్వా లొకే తస్య మహాత్మనః

విస్తరేణైవ పప్రచ్ఛుః కదాం తాం పురుషర్షభాః

10 కదం థరుపథపుత్రస్య ధృష్టథ్యుమ్నస్య పావకాత

వేథిమధ్యాచ చ కృష్ణాయాః సంభవః కదమ అథ్భుతః

11 కదం థరొణాన మహేష్వాసాత సర్వాణ్య అస్త్రాణ్య అశిక్షత

కదం పరియసఖాయౌ తౌ భిన్నౌ కస్య కృతేన చ

12 ఏవం తైశ చొథితొ రాజన స విప్రః పురుషర్షభైః

కదయామ ఆస తత సర్వం థరౌపథీ సంభవం తథా