ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 154

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 154)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [బరాహ్మణ]

గఙ్గా థవారం పరతి మహాన బభూవర్షిర మహాతపాః

భరథ్వాజొ మహాప్రాజ్ఞః సతతం సంశితవ్రతః

2 సొ ఽభిషేక్తుం గతొ గఙ్గాం పూర్వమ ఏవాగతాం సతీమ

థథర్శాప్సరసం తత్ర ఘృతాచీమ ఆప్లుతామ ఋషిః

3 తస్యా వాయుర నథీతీరే వసనం వయహరత తథా

అపకృష్టామ్బరాం థృష్ట్వా తామ ఋషిశ చకమే తతః

4 తస్యాం సంసక్తమనసః కౌమార బరహ్మచారిణః

హృష్టస్య రేతశ చస్కన్థ తథ ఋషిర థరొణ ఆథధే

5 తతః సమభవథ థరొణః కుమారస తస్య ధీమతః

అధ్యగీష్ట స వేథాంశ చ వేథాఙ్గాని చ సర్వశః

6 భరథ్వాజస్య తు సఖా పృషతొ నామ పార్దివః

తస్యాపి థరుపథొ నామ తథా సమభవత సుతః

7 స నిత్యమ ఆశ్రమం గత్వా థరొణేన సహ పార్షతః

చిక్రీడాధ్యయనం చైవ చకార కషత్రియర్షభః

8 తతస తు పృషతే ఽతీతే స రాజా థరుపథొ ఽభవత

థరొణొ ఽపి రామం శుశ్రావ థిత్సన్తం వసు సర్వశః

9 వనం తు పరదితం రామం భరథ్వాజసుతొ ఽబరవీత

ఆగతం విత్తకామం మాం విథ్ధి థరొణం థవిజర్షభ

10 [రామ]

శరీరమాత్రమ ఏవాథ్య మయేథమ అవశేషితమ

అస్త్రాణి వా శరీరం వా బరహ్మన్న అన్యతరం వృణు

11 [థరొణ]

అస్త్రాణి చైవ సర్వాణి తేషాం సంహారమ ఏవ చ

పరయొగం చైవ సర్వేషాం థాతుమ అర్హతి మే భవాన

12 [బరాహ్మణ]

తదేత్య ఉక్త్వా తతస తస్మై పరథథౌ భృగునన్థనః

పరతిగృహ్య తతొ థరొణః కృతకృత్యొ ఽభవత తథా

13 సంప్రహృష్టమనాశ చాపి రామాత పరమసంమతమ

బరహ్మాస్త్రం సమనుప్రాప్య నరేష్వ అభ్యధికొ ఽభవత

14 తతొ థరుపథమ ఆసాథ్య భారథ్వాజః పరతాపవాన

అబ్రవీత పురుషవ్యాఘ్రః సఖాయం విథ్ధి మామ ఇతి

15 [థరుపథ]

నాశ్రొత్రియః శరొత్రియస్య నారదీ రదినః సఖా

నారాజా పార్దివస్యాపి సఖిపూర్వం కిమ ఇష్యతే

16 [బర]

స వినిశ్చిత్య మనసా పాఞ్చాల్యం పరతి బుథ్ధిమాన

జగామ కురుముఖ్యానాం నగరం నాగసాహ్వయమ

17 తస్మై పౌత్రాన సమాథాయ వసూని వివిధాని చ

పరాప్తాయ పరథథౌ భీష్మః శిష్యాన థరొణాయ ధీమతే

18 థరొణః శిష్యాంస తతః సర్వాన ఇథం వచనమ అబ్రవీత

సమానీయ తథా విథ్వాన థరుపథస్యాసుఖాయ వై

19 ఆచార్య వేతనం కిం చిథ ధృథి సంపరివర్తతే

కృతాస్త్రైస తత పరథేయం సయాత తథ ఋతం వథతానఘాః

20 యథా చ పాణ్డవాః సర్వే కృతాస్త్రాః కృతనిశ్రమాః

తతొ థరొణొ ఽబరవీథ భూయొ వేతనార్దమ ఇథం వచః

21 పార్షతొ థరుపథొ నామ ఛత్రవత్యాం నరేశ్వరః

తస్యాపకృష్య తథ రాజ్యం మమ శీఘ్రం పరథీయతామ

22 తతః పాణ్డుసుతాః పఞ్చ నిర్జిత్య థరుపథం యుధి

థరొణాయ థర్శయామ ఆసుర బథ్ధ్వా ససచివం తథా

23 [థరొ]

పరార్దయామి తవయా సఖ్యం పునర ఏవ నరాధిప

అరాజా కిల నొ రాజ్ఞః సఖా భవితుమ అర్హతి

24 అతః పరయతితం రాజ్యే యజ్ఞసేన మయా తవ

రాజాసి థక్షిణే కూలే భాగీరద్యాహమ ఉత్తరే

25 [బర]

అసత్కారః స సుమహాన ముహూర్తమ అపి తస్య తు

న వయేతి హృథయాథ రాజ్ఞొ థుర్మనాః స కృశొ ఽభవత