ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 152

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 152)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]

తేన శబ్థేన విత్రస్తొ జనస తస్యాద రక్షసః

నిష్పపాత గృహాథ రాజన సహైవ పరిచారిభిః

2 తాన భీతాన విగతజ్ఞానాన భీమః పరహరతాం వరః

సాన్త్వయామ ఆస బలవాన సమయే చ నయవేశయత

3 న హింస్యా మానుషా భూయొ యుష్మాభిర ఇహ కర్హి చిత

హింసతాం హి వధః శీఘ్రమ ఏవమ ఏవ భవేథ ఇతి

4 తస్య తథ వచనం శరుత్వా తాని రక్షాంసి భారత

ఏవమ అస్త్వ ఇతి తం పరాహుర జగృహుః సమయం చ తమ

5 తతః పరభృతి రక్షాంసి తత్ర సౌమ్యాని భారత

నగరే పరత్యథృశ్యన్త నరైర నగరవాసిభిః

6 తతొ భిమస తమ ఆథాయ గతాసుం పురుషాథకమ

థవారథేశే వినిక్షిప్య జగామానుపలక్షితః

7 తతః స భీమస తం హత్వా గత్వా బరాహ్మణ వేశ్మ తత

ఆచచక్షే యదావృత్తం రాజ్ఞః సర్వమ అశేషతః

8 తతొ నరా వినిష్క్రాన్తా నగరాత కాల్యమ ఏవ తు

థథృశుర నిహతం భూమౌ రాక్షసం రుధిరొక్షితమ

9 తమ అథ్రికూటసథృశం వినికీర్ణం భయావహమ

ఏకచక్రాం తతొ గత్వా పరవృత్తిం పరథథుః పరే

10 తతః సహస్రశొ రాజన నరా నగరవాసినః

తత్రాజగ్ముర బకం థరష్టుం సస్త్రీ వృథ్ధకుమారకాః

11 తతస తే విస్మితాః సర్వే కర్మ థృష్ట్వాతిమానుషమ

థైవతాన్య అర్చయాం చక్రుః సర్వ ఏవ విశాం పతే

12 తతః పరగణయామ ఆసుః కస్య వారొ ఽథయ భొజనే

జఞాత్వా చాగమ్య తం విప్రం పప్రచ్ఛుః సర్వ ఏత తత

13 ఏవం పృష్టస తు బహుశొ రక్షమాణశ చ పాణ్డవాన

ఉవాచ నాగరాన సర్వాన ఇథం విప్రర్షభస తథా

14 ఆజ్ఞాపితం మామ అశనే రుథన్తం సహ బన్ధుభిః

థథర్శ బరాహ్మణః కశ చిన మన్త్రసిథ్ధొ మహాబలః

15 పరిపృచ్ఛ్య స మాం పూర్వం పరిక్లేశం పురస్య చ

అబ్రవీథ బరాహ్మణశ్రేష్ఠ ఆశ్వాస్య పరహసన్న ఇవ

16 పరాపయిష్యామ్య అహం తస్మై ఇథమ అన్నం థురాత్మనే

మన్నిమిత్తం భయం చాపి న కార్యమ ఇతి వీర్యవాన

17 స తథన్నమ ఉపాథాయ గతొ బకవనం పరతి

తేన నూనం భవేథ ఏతత కర్మ లొకహితం కృతమ

18 తతస తే బరాహ్మణాః సర్వే కషత్రియాశ చ సువిస్మితాః

వైశ్యాః శూథ్రాశ చ ముథితాశ చక్రుర బరహ్మ మహం తథా

19 తతొ జానపథాః సర్వే ఆజగ్ముర నగరం పరతి

తథ అథ్భుతతమం థరష్టుం పార్దాస తత్రైవ చావసన