ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 151

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 151)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]

తతొ రాత్ర్యాం వయతీతాయామ అన్నమ ఆథాయ పాణ్డవః

భీమసేనొ యయౌ తత్ర యత్రాసౌ పురుషాథకః

2 ఆసాథ్య తు వనం తస్య రక్షసః పాణ్డవొ బలీ

ఆజుహావ తతొ నామ్నా తథన్నమ ఉపయొజయన

3 తతః స రాక్షసః శరుత్వా భీమసేనస్య తథ వచః

ఆజగామ సుసంక్రుథ్ధొ యత్ర భీమొ వయవస్దితః

4 మహాకాయొ మహావేగొ థారయన్న ఇవ మేథినీమ

తరిశిఖాం భృకుటిం కృత్వా సంథశ్య థశనచ ఛథమ

5 భుఞ్జానమ అన్నం తం థృష్ట్వా భీమసేనం స రాక్షసః

వివృత్య నయనే కరుథ్ధ ఇథం వచనమ అబ్రవీత

6 కొ ఽయమ అన్నమ ఇథం భుఙ్క్తే మథర్దమ ఉపకల్పితమ

పశ్యతొ మమ థుర్బుథ్ధిర యియాసుర యమసాథనమ

7 భీమసేనస తు తచ ఛరుత్వా పరహసన్న ఇవ భారత

రాక్షసం తమ అనాథృత్య భుఙ్క్త ఏవ పరాఙ్ముఖః

8 తతః స భైరవం కృత్వా సముథ్యమ్య కరావ ఉభౌ

అభ్యథ్రవథ భీమసేనం జిఘాంసుః పురుషాథకః

9 తదాపి పరిభూయైనం నేక్షమాణొ వృకొథరః

రాక్షసం భుఙ్క్త ఏవాన్నం పాణ్డవః పరవీరహా

10 అమర్షేణ తు సంపూర్ణః కున్తీపుత్రస్య రాక్షసః

జఘాన పృష్ఠం పాణిభ్యాంమ ఉభాభ్యాం పృష్ఠతః సదితః

11 తదా బలవతా భీమః పాణిభ్యాం భృశమ ఆహతః

నైవావలొకయామ ఆస రాక్షసం భుఙ్క్త ఏవ సః

12 తతః స భూయః సంక్రుథ్ధొ వృక్షమ ఆథాయ రాక్షసః

తాడయిష్యంస తథా భీమం పునర అభ్యథ్రవథ బలీ

13 తతొ భీమః శనైర భుక్త్వా తథన్నం పురుషర్షభః

వార్య ఉపస్పృశ్య సంహృష్టస తస్దౌ యుధి మహాబలః

14 కషిప్తం కరుథ్ధేన తం వృక్షం పరతిజగ్రాహ వీర్యవాన

సవ్యేన పాణినా భీమః పరహసన్న ఇవ భారత

15 తతః స పునర ఉథ్యమ్య వృక్షాన బహువిధాన బలీ

పరాహిణొథ భీమసేనాయ తస్మై భీమశ చ పాణ్డవః

16 తథ వృక్షయుథ్ధమ అభవన మహీరుహ వినాశనమ

ఘొరరూపం మహారాజ బకపాణ్డవయొర మహత

17 నామ విశ్రావ్య తు బకః సమభిథ్రుత్య పాణ్డవమ

భుజాభ్యాం పరిజగ్రాహ భీమసేనం మహాబలమ

18 భీమసేనొ ఽపి తథ రక్షః పరిరభ్య మహాభుజః

విస్ఫురన్తం మహావేగం విచకర్ష బలాథ బలీ

19 స కృష్యమాణొ భీమేన కర్షమాణశ చ పాణ్డవమ

సమయుజ్యత తీవ్రేణ శరమేణ పురుషాథకః

20 తయొర వేగేన మహతా పృదివీసమకమ్పత

పాథపాంశ చ మహాకాయాంశ చూర్ణయామ ఆసతుస తథా

21 హీయమానం తు తథ రక్షః సమీక్ష్య భరతర్షభ

నిష్పిష్య భూమౌ పాణిభ్యాం సమాజఘ్నే వృకొథరః

22 తతొ ఽసయ జానునా పృష్ఠమ అవపీడ్య బలాథ ఇవ

బాహునా పరిజగ్రాహ థక్షిణేన శిరొధరామ

23 సవ్యేన చ కటీ థేశే గృహ్య వాససి పాణ్డవః

తథ రక్షొ థవిగుణం చక్రే నథన్తం భైరవాన రవాన

24 తతొ ఽసయ రుధిరం వక్త్రాత పరాథురాసీథ విశాం పతే

భజ్యమానస్య భీమేన తస్య ఘొరస్య రక్షసః