ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 150

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 150)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]

కరిష్య ఇతి భీమేన పరతిజ్ఞాతే తు భారత

ఆజగ్ముస తే తతః సర్వే భైక్షమ ఆథాయ పాణ్డవాః

2 ఆకారేణైవ తం జఞాత్వా పాణ్డుపుత్రొ యుధిష్ఠిరః

రహః సముపవిశ్యైకస తతః పప్రచ్ఛ మాతరమ

3 కిం చికీర్షత్య అయం కర్మ భీమొ భీమపరాక్రమః

భవత్య అనుమతే కచ చిథ అయం కర్తుమ ఇహేచ్ఛతి

4 [కు]

మమైవ వచనాథ ఏష కరిష్యతి పరంతపః

బరాహ్మణార్దే మహత కృత్యం మొష్కాయ నగరస్య చ

5 [య]

కిమ ఇథం సాహసం తీక్ష్ణం భవత్యా థుష్కృతం కృతమ

పరిత్యాగం హి పుత్రస్య న పరశంసన్తి సాధవః

6 కదం పరసుతస్యార్దే సవసుతం తయక్తుమ ఇచ్ఛసి

లొకవృత్తి విరుథ్ధం వై పుత్ర తయాగాత కృతం తవయా

7 యస్య బాహూ సమాశ్రిత్య సుఖం సర్వే సవపామహే

రాజ్యం చాపహృతం కషుథ్రైర ఆజిహీర్షామహే పునః

8 యస్య థుర్యొధనొ వీర్యం చిన్తయన్న అమితౌజసః

న శేతే వసతీః సర్వా థుఃఖాచ ఛకునినా సహ

9 యస్య వీరస్య వీర్యేణ ముక్తా జతు గృహాథ వయమ

అన్యేభ్యశ చైవ పాపేభ్యొ నిహతశ చ పురొచనః

10 యస్య వీర్యం సమాశ్రిత్య వసు పూర్ణాం వసుంధరామ

ఇమాం మన్యామహే పరాప్తాం నిహత్య ధృతరాష్ట్రజాన

11 తస్య వయవసితస తయాగొ బుథ్ధిమ ఆస్దాయ కాం తవయా

కచ చిన న థుఃఖైర బుథ్ధిస తే విప్లుతా గతచేతసః

12 [కు]

యుధిష్ఠిర న సంతాపః కార్యః పరతి వృకొథరమ

న చాయం బుథ్ధిథౌర్బల్యాథ వయవసాయః కృతొ మయా

13 ఇహ విప్రస్య భవనే వయం పుత్ర సుఖొషితాః

తస్య పరతిక్రియా తాత మయేయం పరసమీక్షితా

ఏతావాన ఏవ పురుషః కృతం యస్మిన న నశ్యతి

14 థృష్ట్వా భీష్మస్య విక్రాన్తం తథా జతు గృహే మహత

హిడిమ్బస్య వధాచ చైవ విశ్వాసొ మే వృకొథరే

15 బాహ్వొర బలం హి భీమస్య నాగాయుత సమం మహత

యేన యూయం గజప్రఖ్యా నిర్వ్యూఢా వారణావతాత

16 వృకొథర బలొ నాన్యొ న భూతొ న భవిష్యతి

యొ ఽభయుథీయాథ యుధి శరేష్ఠమ అపి వజ్రధరం సవయమ

17 జాతమాత్రః పురా చైష మమాఙ్కాత పతితొ గిరౌ

శరీరగౌరవాత తస్య శిలా గాత్రైర విచూర్ణితా

18 తథ అహం పరజ్ఞయా సమృత్వా బలం భీమస్య పాణ్డవ

పరతీకారం చ విప్రస్య తతః కృతవతీ మతిమ

19 నేథం లొభాన న చాజ్ఞానాన న చ మొహాథ వినిశ్చితమ

బుథ్ధిపూర్వం తు ధర్మస్య వయవసాయః కృతొ మయా

20 అర్దౌ థవావ అపి నిష్పన్నౌ యుధిష్ఠిర భవిష్యతః

పరతీకారశ చ వాసస్య ధర్మశ చ చరితొ మహాన

21 యొ బరాహ్మణస్య సాహాయ్యం కుర్యాథ అర్దేషు కర్హి చిత

కషత్రియః స శుభాఁల లొకాన పరాప్నుయాథ ఇతి మే శరుతమ

22 కషత్రియః కషత్రియస్యైవ కుర్వాణొ వధమొక్షణమ

విపులాం కీర్తిమ ఆప్నొతి లొకే ఽసమింశ చ పరత్ర చ

23 వైశ్యస్యైవ తు సాహాయ్యం కుర్వాణః కషత్రియొ యుధి

స సర్వేష్వ అపి లొకేషు పరజా రఞ్జయతే ధరువమ

24 శూథ్రం తు మొక్షయన రాజా శరణార్దినమ ఆగతమ

పరాప్నొతీహ కులే జన్మ సథ్రవ్యే రాజసత్కృతే

25 ఏవం స భవగాన వయాసః పురా కౌరవనన్థన

పరొవాచ సుతరాం పరాజ్ఞస తస్మాథ ఏతచ చికీర్షితమ

26 [య]

ఉపపన్నమ ఇథం మాతస తవయా యథ బుథ్ధిపూర్వకమ

ఆర్తస్య బరాహ్మణస్యైవమ అనుక్రొశాథ ఇథం కృతమ

ధరువమ ఏష్యతి భీమొ ఽయం నిహత్య పురుషాథకమ

27 యదా తవ ఇథం న విన్థేయుర నరా నగరవాసినః

తదాయం బరాహ్మణొ వాచ్యః పరిగ్రాహ్యశ చ యత్నతః