ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 149

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 149)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [కున్తీ]

న విషాథస తవయా కార్యొ భయాథ అస్మాత కదం చన

ఉపాయః పరిథృష్టొ ఽతర తస్మాన మొక్షాయ రక్షసః

2 ఏకస తవ సుతొ బాలః కన్యా చైకా తపస్వినీ

న తే తయొస తదా పత్న్యా గమనం తత్ర రొచయే

3 మమ పఞ్చ సుతా బరహ్మంస తేషామ ఏకొ గమిష్యతి

తవథర్దం బలిమ ఆథాయ తస్య పాపస్య రక్షసః

4 [బరాహ్మణ]

నాహమ ఏతత కరిష్యామి జీవితార్దీ కదం చన

బరాహ్మణస్యాతిదేశ చైవ సవార్దే పరాణైర వియొజనమ

5 న తవ ఏతథ అకులీనాసు నాధర్మిష్ఠాసు విథ్యతే

యథ బరాహ్మణార్దే విసృజేథ ఆత్మానమ అపి చాత్మజమ

6 ఆత్మనస తు మయా శరేయొ బొథ్ధవ్యమ ఇతి రొచయే

బరహ్మ వధ్యాత్మ వధ్యా వా శరేయ ఆత్మవధొ మమ

7 బరహ్మవధ్యా పరం పాపం నిష్కృతిర నాత్ర విథ్యతే

అబుథ్ధిపూర్వం కృత్వాపి శరేయ ఆత్మవధొ మమ

8 న తవ అహం వధమ ఆకాఙ్క్షే సవయమ ఏవాత్మనః శుభే

పరైః కృతే వధే పాపం న కిం చిన మయి విథ్యతే

9 అభిసంధికృతే తస్మిన బరాహ్మణస్య వధే మయా

నిష్కృతిం న పరపశ్యామి నృశంసం కషుథ్రమ ఏవ చ

10 ఆగతస్య గృహే తయాగస తదైవ శరణార్దినః

యాచమానస్య చ వధొ నృశంసం పరమం మతమ

11 కుర్యాన న నిన్థితం కర్మ న నృశంసం కథా చన

ఇతి పూర్వే మహాత్మాన ఆపథ ధర్మవిథొ విథుః

12 శరేయాంస తు సహథారస్య వినాశొ ఽథయ మమ సవయమ

బరాహ్మణస్య వధం నాహమ అనుమంస్యే కదం చన

13 [కున్తీ]

మమాప్య ఏషా మతిర బరహ్మన విప్రా రక్ష్యా ఇతి సదిరా

న చాప్య అనిష్టః పుత్రొ మే యథి పుత్రశతం భవేత

14 న చాసౌ రాక్షసః శక్తొ మమ పుత్ర వినాశనే

వీర్యవాన మన్త్రసిథ్ధశ చ తేజస్వీ చ సుతొ మమ

15 రాక్షసాయ చ తత సర్వం పరాపయిష్యతి భొజనమ

మొక్షయిష్యతి చాత్మానమ ఇతి మే నిశ్చితా మతిః

16 సమాగతాశ చ వీరేణ థృష్టపూర్వాశ చ రాక్షసాః

బలవన్తొ మహాకాయా నిహతాశ చాప్య అనేకశః

17 న తవ ఇథం కేషు చిథ బరహ్మన వయాహర్తవ్యం కదం చన

విథ్యార్దినొ హి మే పుత్రాన విప్రకుర్యుః కుతూహలాత

18 గురుణా చాననుజ్ఞాతొ గరాహయేథ యం సుతొ మమ

న స కుర్యాత తయా కార్యం విథ్యయేతి సతాం మతమ

19 [వై]

ఏవమ ఉక్తస తు పృదయా స విప్రొ భార్యయా సహ

హృష్టః సంపూజయామ ఆస తథ వాక్యమ అమృతొపమమ

20 తతః కున్తీ చ విప్రశ చ సహితావ అనిలాత్మజమ

తమ అబ్రూతాం కురుష్వేతి స తదేత్య అబ్రవీచ చ తౌ