ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 148

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 148)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [కున్తీ]

కుతొ మూలమ ఇథం థుఃఖం జఞాతుమ ఇచ్ఛామి తత్త్వతః

విథిత్వా అపకర్షేయం శక్యం చేథ అపకర్షితుమ

2 [బరాహ్మణ]

ఉపపన్నం సతామ ఏతథ యథ బరవీషి తపొధనే

న తు థుఃఖమ ఇథం శక్యం మానుషేణ వయపొహితుమ

3 సమీపే నగరస్యాస్య బకొ వసతి రాక్షసః

ఈశొ జనపథస్యాస్య పురస్య చ మహాబలః

4 పుష్టొ మానుషమాంసేన థుర్బుథ్ధిః పురుషాథకః

రక్షత్య అసురరాణ నిత్యమ ఇమం జనపథం బలీ

5 నగరం చైవ థేశం చ రక్షొబలసమన్వితః

తత కృతే పరచక్రాచ చ భూతేభ్యశ చ న నొ భయమ

6 వేతనం తస్య విహితం శాలివాహస్య భొజనమ

మహిషౌ పురుషశ చైకొ యస తథ ఆథాయ గచ్ఛతి

7 ఏకైకశ చైవ పురుషస తత పరయచ్ఛతి భొజనమ

స వారొ బహుభిర వర్షైర భవత్య అసుతరొ నరైః

8 తథ విమొక్షాయ యే చాపి యతన్తే పురుషాః కవ చిత

సపుత్రథారాంస తాన హత్వా తథ రక్షొ భక్షయత్య ఉత

9 వేత్రకీయ గృహే రాజా నాయం నయమ ఇహాస్దితః

అనామయం జనస్యాస్య యేన సయాథ అథ్య శాశ్వతమ

10 ఏతథ అర్హా వయం నూనం వసామొ థుర్బలస్య యే

విషయే నిత్యమ ఉథ్విగ్నాః కురాజానమ ఉపాశ్రితాః

11 బరాహ్మణాః కస్య వక్తవ్యాః కస్య వా ఛన్థ చారిణః

గుణైర ఏతే హి వాస్యన్తే కామగాః పక్షిణొ యదా

12 రాజానం పరదమం విన్థేత తతొ భార్యాం తతొ ధనమ

తరయస్య సంచయే చాస్య జఞాతీన పుత్రాంశ చ ధారయేత

13 విపరీతం మయా చేథం తరయం సర్వమ ఉపార్జితమ

త ఇమామ ఆపథం పరాప్య భృశం తప్స్యామహే వయమ

14 సొ ఽయమ అస్మాన అనుప్రాప్తొ వారః కులవినాశనః

భొజనం పురుషశ చైకః పరథేయం వేతనం మయా

15 న చ మే విథ్యతే విత్తం సంక్రేతుం పురుషం కవ చిత

సుహృజ్జనం పరథాతుం చ న శక్ష్యామి కదం చన

గతిం చాపి న పశ్యామి తస్మాన మొక్షాయ రక్షసః

16 సొ ఽహం థుఃఖార్ణవే మగ్నొ మహత్య అసుతరే భృశమ

సహైవైతైర గమిష్యామి బాన్ధవైర అథ్య రాక్షసమ

తతొ నః సహితన కషుథ్రః సర్వాన ఏవొపభొక్ష్యతి