ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 147

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 147)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]

తయొర థుఃఖితయొర వాక్యమ అతిమాత్రం నిశమ్య తత

భృశం థుఃఖపరీతాఙ్గీ కన్యా తావ అభ్యభాషత

2 కిమ ఇథం భృశథుఃఖార్తౌ రొరవీదొ అనాదవత

మమాపి శరూయతాం కిం చిచ ఛరుత్వా చ కరియతాం కషమమ

3 ధర్మతొ ఽహం పరిత్యాజ్యా యువయొర నాత్ర సంశయః

తయక్తవ్యాం మాం పరిత్యజ్య తరాతం సర్వం మయైకయా

4 ఇత్య అర్దమ ఇష్యతే ఽపత్యం తారయిష్యతి మామ ఇతి

తస్మిన్న ఉపస్దితే కాలే తరతం పలవవన మయా

5 ఇహ వా తారయేథ థుర్గాథ ఉత వా పరేత్య తారయేత

సర్వదా తారయేత పుత్రః పుత్ర ఇత్య ఉచ్యతే బుధైః

6 ఆకాఙ్క్షన్తే చ థౌహిత్రాన అపి నిత్యం పితామహాః

తాన సవయం వై పరిత్రాస్యే రక్షన్తీ జీవితం పితుః

7 భరాతా చ మమ బాలొ ఽయం గతే లొకమ అముం తవయి

అచిరేణైవ కాలేన వినశ్యేత న సంశయః

8 తాతే ఽపి హి గతే సవర్గే వినష్టే చ మమానుజే

పిణ్డః పితౄణాం వయుచ్ఛిథ్యేత తత తేషామ అప్రియం భవేత

9 పిత్రా తయక్తా తదా మాత్రా భరాత్రా చాహమ అసంశయమ

థుఃఖాథ థుఃఖతరం పరాప్య మరియేయమ అతదొచితా

10 తవయి తవ అరొగే నిర్ముక్తే మాతా భరాతా చ మే శిశుః

సంతానశ చైవ పిణ్డశ చ పరతిష్ఠాస్యత్య అసంశయమ

11 ఆత్మా పుత్రః సఖా భార్యా కృచ్ఛ్రం తు థుహితా కిల

స కృచ్ఛ్రాన మొచయాత్మానం మాం చ ధర్మేణ యొజయ

12 అనాదా కృపణా బాలా యత్ర కవ చన గామినీ

భవిష్యామి తవయా తాత విహీనా కృపణా బత

13 అద వాహం కరిష్యామి కులస్యాస్య విమొక్షణమ

ఫలసంస్దా భవిష్యామి కృత్వా కర్మ సుథుష్కరమ

14 అద వా యాస్యసే తత్ర తయక్త్వా మాం థవిజసత్తమ

పీడితాహం భవిష్యామి తథ అవేక్షస్వ మామ అపి

15 తథ అస్మథర్దం ధర్మార్దం పరసవార్దం చ సత్తమ

ఆత్మానం పరిరక్షస్వ తయక్తవ్యాం మాం చ సంత్యజ

16 అవశ్య కరణీయే ఽరదే మాం తవాం కాలొ ఽతయగాథ అయమ

తవయా థత్తేన తొయేన భవిష్యన్తి హితం చ మే

17 కిం నవ అతః పరమం థుఃఖం యథ వయం సవర్గతే తవయి

యాచమానాః పరాథ అన్నం పరిధావేమహి శవవత

18 తవయి తవ అరొగే నిర్ముక్తే కలేశాథ అస్మాత సబాన్ధవే

అమృతే వసతీ లొకే భవిష్యామి సుఖాన్వితా

19 ఏవం బహువిధం తస్యా నిశమ్య పరిథేవితమ

పితా మాతా చ సా చైవ కన్యా పరరురుథుస తరయః

20 తతః పరరుథితాన సర్వాన నిశమ్యాద సుతస తయొః

ఉత్ఫుల్లనయనొ బాలః కలమ అవ్యక్తమ అబ్రవీత

21 మా రొథీస తాత మా మాతర మా సవసస తవమ ఇతి బరువన

పరహసన్న ఇవ సర్వాంస తాన ఏకైకం సొ ఽపసర్పతి

22 తతః స తృణమ ఆథాయ పరహృష్టః పునర అబ్రవీత

అనేన తం హనిష్యామి రాక్షసం పురుషాథకమ

23 తదాపి తేషాం థుఃఖేన పరీతానాం నిశమ్య తత

బాలస్య వాక్యమ అవ్యక్తం హర్షః సమభవన మహాన

24 అయం కాల ఇతి జఞాత్వా కున్తీ సముపసృత్య తాన

గతాసూన అమృతేనేవ జీవయన్తీథమ అబ్రవీత