ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 143

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 143)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [భమ]

సమరన్తి వైరం రక్షాంసి మాయామ ఆశ్రిత్య మొహినీమ

హిడిమ్బే వరజ పన్దానం తవం వై భరాతృనిషేవితమ

2 [య]

కరుథ్ధొ ఽపి పురుషవ్యాఘ్ర భీమ మా సమ సత్రియం వధీః

శరీరగుప్త్యాభ్యధికం ధర్మం గొపయ పాణ్డవ

3 వధాభిప్రాయమ ఆయాన్తమ అవధీస తవం మహాబలమ

రక్షసస తస్యా భగినీ కిం నః కరుథ్ధా కరిష్యతి

4 [వై]

హిడిమ్బా తు తతః కున్తీమ అభివాథ్య కృతాఞ్జలిః

యుధిష్ఠిరం చ కౌన్తేయమ ఇథం వచనమ అబ్రవీత

5 ఆర్యే జానాసి యథ థుఃఖమ ఇహ సత్రీణామ అనఙ్గజమ

తథ ఇథం మామ అనుప్రాప్తం భీమసేనకృతం శుభే

6 సొఢుం తత్పరమం థుఃఖం మయా కాలప్రతీక్షయా

సొ ఽయమ అభ్యాగతః కాలొ భవితా మే సుఖాయ వై

7 మయా హయ ఉత్సృజ్య సుహృథః సవధర్మం సవజనం తదా

వృతొ ఽయం పురుషవ్యాఘ్రస తవ పుత్రః పతిః శుభే

8 వరేణాపి తదానేన తవయా చాపి యశస్విని

తదా బరువన్తీ హి తథా పరత్యాఖ్యాతా కరియాం పరతి

9 తవం మాం మూఢేతి వా మత్వా భక్తా వానుగతేతి వా

భర్త్రానేన మహాభాగే సంయొజయ సుతేన తే

10 తమ ఉపాథాయ గచ్ఛేయం యదేష్టం థేవరూపిణమ

పునశ చైవాగమిష్యామి విశ్రమ్భం కురు మే శుభే

11 అహం హి మనసా ధయాతా సర్వాన నేష్యామి వః సథా

వృజినే తారయిష్యామి థుర్గేషు చ నరర్షభాన

12 పృష్ఠేన వొ వహిష్యామి శీఘ్రాం గతిమ అభీప్సతః

యూయం పరసాథం కురుత భీమసేనొ భజేత మామ

13 ఆపథస తరణే పరాణాన ధారయేథ యేన యేన హి

సర్వమ ఆథృత్య కర్తవ్యం తథ ధర్మమ అనువర్తతా

14 ఆపత్సు యొ ధారయతి ధరమం ధర్మవిథ ఉత్తమః

వయసనం హయ ఏవ ధర్మస్య ధర్మిణామ ఆపథ ఉచ్యతే

15 పుణ్యం పరాణాన ధారయతి పుణ్యం పరాణథమ ఉచ్యతే

యేన యేనాచరేథ ధర్మం తస్మిన గర్హా న విథ్యతే

16 [య]

ఏవమ ఏతథ యదాత్ద తవం హిడిమ్బే నాత్ర సంశయః

సదాతవ్యం తు తవయా ధర్మే యదా బరూయాం సుమధ్యమే

17 సనాతం కృతాహ్నికం భథ్రే కృతకౌతుక మఙ్గలమ

భీమసేనం భజేదాస తవం పరాగ అస్తగమనాథ రవేః

18 అహఃసు విహరానేన యదాకామం మనొజవా

అయం తవ ఆనయితవ్యస తే భీమసేనః సథా నిశి

19 [వై]

తదేతి తత పరతిజ్ఞాయ హిడిమ్బా రాక్షసీ తథా

భీమసేనమ ఉపాథాయ ఊర్ధ్వమ ఆచక్రమే తతః

20 శైలశృఙ్గేషు రమ్యేషు థేవతాయతనేషు చ

మృగపక్షివిఘుష్టేషు రమణీయేషు సర్వథా

21 కృత్వా చ పరమం రూపం సర్వాభరణభూషితా

సంజల్పన్తీ సుమధురం రమయామ ఆస పాణ్డవమ

22 తదైవ వనథుర్గేషు పుష్పితథ్రుమసానుషు

సరఃసు రమణీయేషు పథ్మొత్పలయుతేషు చ

23 నథీ థవీపప్రథేశేషు వైడూర్య సికతాసు చ

సుతీర్ద వనతొయాసు తదా గిరినథీషు చ

24 సగరస్య పరథేశేషు మణిహేమచితేషు చ

పత్తనేషు చ రమ్యేషు మహాశాలవనేషు చ

25 థేవారణ్యేషు పుణ్యేషు తదా పర్వతసానుషు

గుహ్యకానాం నివాసేషు తాపసాయతనేషు చ

26 సర్వర్తుఫలపుష్పేషు మానసేషు సరఃసు చ

బిభ్రతీ పరమం రూపం రమయామ ఆస పాణ్డవమ

27 రమయన్తీ తదా భీమం తత్ర తత్ర మనొజవా

పరజజ్ఞే రాక్షసీ పుత్రం భీమసేనాన మహాబలమ

28 విరూపాక్షం మహావక్త్రం శఙ్కుకర్ణం విభీషణమ

భీమరూపం సుతామ్రౌష్ఠం తీక్ష్ణథంష్ట్రం మహాబలమ

29 మహేష్వాసం మహావీర్యం మహాసత్త్వం మహాభుజమ

మహాజవం మహాకాయం మహామాయమ అరింథమమ

30 అమానుషాం మానుషజం భీమవేగం మహాబలమ

యః పిశాచాన అతీవాన్యాన బభూవాతి స మానుషాన

31 బాలొ ఽపి యౌవనం పరాప్తొ మానుషేషు విశాం పతే

సర్వాస్త్రేషు పరం వీరః పరకర్షమ అగమథ బలీ

32 సథ్యొ హి గర్భం రాక్షస్యొ లభన్తే పరసవన్తి చ

కామరూపధరాశ చైవ భవన్తి బహురూపిణః

33 పరణమ్య వికచః పాథావ అగృహ్ణాత స పితుస తథా

మాతుశ చ పరమేష్వాసస తౌ చ నామాస్య చక్రతుః

34 ఘటభాసొత్కచ ఇతి మాతరం సొ ఽభయభాషత

అభవత తేన నామాస్య ఘటొత్కచ ఇతి సమ హ

35 అనురక్తశ చ తాన ఆసీత పాణ్డవాన స ఘటొత్కచః

తేషాం చ థయితొ నిత్యమ ఆత్మభూతొ బభూవ సః

36 సంవాససమయొ జీర్ణ ఇత్య అభాషత తం తతః

హిడిమ్బా సమయం కృత్వా సవాం గతిం పరత్యపథ్యత

37 కృత్యకాల ఉపస్దాస్యే పితౄన ఇతి ఘటొత్కచః

ఆమన్త్ర్య రాక్షసశ్రేష్ఠః పరతస్దే చొత్తరాం థిశమ

38 స హి సృష్టొ మఘవతా శక్తిహేతొర మహాత్మనా

కర్ణస్యాప్రతివీర్యస్య వినాశాయ మహాత్మనః