ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 142

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 142)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]

పరబుథ్ధాస తే హిడిమ్బాయా రూపం థృష్ట్వాతిమానుషమ

విస్మితాః పురుషా వయాఘ్రా బభూవుః పృదయా సహ

2 తతః కున్తీ సమీక్ష్యైనాం విస్మితా రూపసంపథా

ఉవాచ మధురం వాక్యం సాన్త్వపూర్వమ ఇథం శనైః

3 కస్య తవం సురగర్భాభే కా చాసి వరవర్ణిని

కేన కార్యేణ సుశ్రొణి కుతశ చాగమనం తవ

4 యథి వాస్య వనస్యాసి థేవతా యథి వాప్సరాః

ఆచక్ష్వ మమ తత సర్వం కిమర్దం చేహ తిష్ఠసి

5 [హిడిమ్బా]

యథ ఏతత పశ్యసి వనం నీలమేఘనిభం మహత

నివాసొ రాక్షసస్యైతథ ధిడిమ్బస్య మమైవ చ

6 తస్య మాం రాక్షసేన్థ్రస్య భగినీం విథ్ధి భామిని

భరాత్రా సంప్రేషితామ ఆర్యే తవాం సపుత్రాం జిఘాంసతా

7 కరూర బుథ్ధేర అహం తస్య వచనాథ ఆగతా ఇహ

అథ్రాక్షం హేమవర్ణాభం తవ పుత్రం మహౌజసమ

8 తతొ ఽహం సర్వభూతానాం భావే విచరతా శుభే

చొథితా తవ పుత్రస్య మన్మదేన వశానుగా

9 తతొ వృతొ మయా భర్తా తవ పుత్రొ మహాబలః

అపనేతుం చ యతితొ న చైవ శకితొ మయా

10 చిరాయమాణాం మాం జఞాత్వా తతః స పురుషాథకః

సవయమ ఏవాగతొ హన్తుమ ఇమాన సర్వాంస తవాత్మజాన

11 స తేన మమ కాన్తేన తవ పుత్రేణ ధీమతా

బలాథ ఇతొ వినిష్పిష్య వయపకృష్టొ మహాత్మనా

12 వికర్షన్తౌ మహావేగౌ గర్జమానౌ పరస్పరమ

పశ్యధ్వం యుధి విక్రాన్తావ ఏతౌ తౌ నరరాక్షసౌ

13 [వై]

తస్యా శరుత్వైవ వచనమ ఉత్పపాత యుధిష్ఠిరః

అర్జునొ నకులశ చైవ సహథేవశ చ వీర్యవాన

14 తౌ తే థథృశుర ఆసక్తౌ వికర్షన్తౌ పరస్పరమ

కాఙ్క్షమాణౌ జయం చైవ సింహావ ఇవ రణొత్కటౌ

15 తావ అన్యొన్యం సమాశ్లిష్య వికర్షన్తౌ పరస్పరమ

థావాగ్నిధూమసథృశం చక్రతుః పార్దివం రజః

16 వసుధా రేణుసంవీతౌ వసుధాధరసంనిభౌ

విభ్రాజేతాం యదా శైలౌ నీహారేణాభిసంవృతౌ

17 రాక్షసేన తదా భీమం కలిశ్యమానం నిరీక్ష్య తు

ఉవాచేథం వచః పార్దః పరహసఞ శనకైర ఇవ

18 భీమ మా భైర మహాబాహొ న తవాం బుధ్యామహే వయమ

సమేతం భీమరూపేణ పరసుప్తాః శరమకర్శితాః

19 సాహాయ్యే ఽసమి సదితః పార్ద యొధయిష్యామి రాక్షసమ

నకులః సహథేవశ చ మాతరం గొపయిష్యతి

20 [భమ]

ఉథాసీనొ నిరీక్షస్వ న కార్యః సంభ్రమస తవయా

న జాత్వ అయం పునర జీవేన మథ్బాహ్వన్తరమ ఆగతః

21 [ఆర్జ]

కిమ అనేన చిరం భీమ జీవతా పాపరక్షసా

గన్తవ్యం నచిరం సదాతుమ ఇహ శక్యమ అరింథమ

22 పురా సంరజ్యతే పరాచీ పురా సంధ్యా పరవర్తతే

రౌథ్రే ముహూర్తే రక్షాంసి పరబలాని భవన్తి చ

23 తవరస్వ భీమ మా కరీడ జహి రక్షొ విభీషణమ

పురా వికురుతే మాయాం భుజయొః సారమ అర్పయ

24 [వై]

అర్జునేనైవమ ఉక్తస తు భీమొ భీమస్య రక్షసః

ఉత్క్షిప్యాభ్రామయథ థేహం తూర్ణం గుణశతాధికమ

25 [భమ]

వృదా మాంసైర వృదా పుష్టొ వృదా వృథ్ధొ వృదా మతిః

వృదా మరణమ అర్హస తవం వృదాథ్య న భవిష్యసి

26 [ఆర్జ]

అద వా మన్యసే భారం తవమ ఇమం రాక్షసం యుధి

కరొమి తవ సాహాయ్యం శీఘ్రమ ఏవ నిహన్యతామ

27 అద వాప్య అహమ ఏవైనం హనిష్యామి వృకొథర

కృతకర్మా పరిశ్రాన్తః సాధు తావథ ఉపారమ

28 [వై]

తస్య తథ వచనం శరుత్వా భీమసేనొ ఽతయమర్షణః

నిష్పిష్యైనం బలాథ భూమౌ పశుమారమ అమారయత

29 స మార్యమాణొ భీమేన ననాథ విపులం సవనమ

పూరయంస తథ వనం సర్వం జలార్థ్ర ఇవ థున్థుభిః

30 భుజాభ్యాం యొక్త్రయిత్వా తం బలవాన పాణ్డునన్థనః

మధ్యే భఙ్క్త్వా సబలవాన హర్షయామ ఆస పాణ్డవాన

31 హిడిమ్బం నిహతం థృష్ట్వా సంహృష్టాస తే తరస్వినః

అపూజయన నరవ్యాఘ్రం భీమసేనమ అరింథమమ

32 అభిపూజ్య మహాత్మానం భీమం భీమపరాక్రమమ

పునర ఏవార్జునొ వాక్యమ ఉవాచేథం వృకొథరమ

33 నథూరే నగరం మన్యే వనాథ అస్మాథ అహం పరభొ

శీఘ్రం గచ్ఛామ భథ్రం తే న నొ విథ్యాత సుయొధనః

34 తతః సర్వే తదేత్య ఉక్త్వా సహ మాత్రా పరంతపాః

పరయయుః పురుషవ్యాఘ్రా హిడిమ్బా చైవ రాక్షసీ