ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 141

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 141)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]

భీమసేనస తు తం థృష్ట్వా రాక్షసం పరహసన్న ఇవ

భగినీం పరతి సంక్రుథ్ధమ ఇథం వచనమ అబ్రవీత

2 కిం తే హిడిమ్బ ఏతైర వా సుఖసుప్తైః పరబొధితైః

మామ ఆసాథయ థుర్బుథ్ధే తరసా తవం నరాశన

3 మయ్య ఏవ పరహరైహి తవం న సత్రియం హన్తుమ అర్హసి

విశేషతొ ఽనపకృతే పరేణాపకృతే సతి

4 న హీయం సవవశా బాలా కామయత్య అథ్య మామ ఇహ

చొథితైషా హయ అనఙ్గేన శరీరాన్తర చారిణా

భగినీ తవ థుర్బుథ్ధే రాక్షసానాం యశొహర

5 తవన నియొగేన చైవేయం రూపం మమ సమీక్ష్య చ

కామయత్య అథ్య మాం భీరుర నైషా థూషయతే కులమ

6 అనఙ్గేన కృతే థొషే నేమాం తవమ ఇహ రాక్షస

మయి తిష్ఠతి థుష్టాత్మన న సత్రియం హన్తుమ అర్హసి

7 సమాగచ్ఛ మయా సార్ధమ ఏకేనైకొ నరాశన

అహమ ఏవ నయిష్యామి తవామ అథ్య యమసాథనమ

8 అథ్య తే తలనిష్పిష్టం శిరొ రాక్షస థీర్యతామ

కుఞ్జరస్యేవ పాథేన వినిష్పిష్టం బలీయసః

9 అథ్య గాత్రాణి కరవ్యాథాః శయేనా గొమాయవశ చ తే

కర్షన్తు భువి సంహృష్టా నిహతస్య మయా మృధే

10 కషణేనాథ్య కరిష్యే ఽహమ ఇథం వనమ అకణ్టకమ

పురస్తాథ థూషితం నిత్యం తవయా భక్షయతా నరాన

11 అథ్య తవాం భగినీ పాపకృష్యమాణం మయా భువి

థరక్షత్య అథ్రిప్రతీకాశం సింహేనేవ మహాథ్విపమ

12 నిరాబాధాస తవయి హతే మయా రాక్షసపాంసన

వనమ ఏతచ చరిష్యన్తి పురుషా వనచారిణః

13 [హి]

గర్జితేన వృదా కిం తే కత్దితేన చ మానుష

కృత్వైతత కర్మణా సర్వం కత్దేదా మాచిరం కృదాః

14 బలినం మన్యసే యచ చ ఆత్మానమ అపరాక్రమమ

జఞాస్యస్య అథ్య సమాగమ్య మయాత్మానం బలాధికమ

15 న తావథ ఏతాన హింసిష్యే సవపన్త్వ ఏతే యదాసుఖమ

ఏష తవామ ఏవ థుర్బుథ్ధే నిహన్మ్య అథ్యాప్రియం వథమ

16 పీత్వా తవాసృగ గాత్రేభ్యస తతః పశ్చాథ ఇమాన అపి

హనిష్యామి తతః పశ్చాథ ఇమాం విప్రియకారిణీమ

17 [వై]

ఏవమ ఉక్త్వా తతొ బాహుం పరగృహ్యా పురుషాథకః

అభ్యధావత సంక్రుథ్ధొ భీమసేనమ అరింథమమ

18 తస్యాభిపతతస తూర్ణం భీమొ భీమపరాక్రమః

వేగేన పరహృతం బాహుం నిజగ్రాహ హసన్న ఇవ

19 నిగృహ్య తం బలాథ భీమొ విస్ఫురన్తం చకర్ష హ

తస్మాథ థేశాథ ధనూంష్య అష్టౌ సింహః కషుథ్రమృగం యదా

20 తతః స రాక్షసః కరుథ్ధః పాణ్డవేన బలాథ ధృతః

భీమసేనం సమాలిఙ్గ్య వయనథథ భైరవం రవమ

21 పునర భీమొ బలాథ ఏనం విచకర్ష మహాబలః

మా శబ్థః సుఖసుప్తానాం భరాతౄణాం మే భవేథ ఇతి

22 అన్యొన్యం తౌ సమాసాథ్య విచకర్షతుర ఓజసా

రాక్షసొ భీమసేనశ చ విక్రమం చక్రతుః పరమ

23 బభఞ్జతుర మహావృక్షాఁల లతాశ చాకర్షతుస తతః

మత్తావ ఇవ సుసంరబ్ధౌ వారణౌ షష్టిహాయనౌ

24 తయొః శబ్థేన మహతా విబుథ్ధాస తే నరర్షభాః

సహ మాత్రా తు థథృశుర హిడిమ్బామ అగ్రతః సదితామ