ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 140

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 140)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]

తాం విథిత్వా చిరగతాం హిడిమ్బొ రాక్షసేశ్వరః

అవతీర్య థరుమాత తస్మాథ ఆజగామాద పాణ్డవాన

2 లొహితాక్షొ మహాబాహుర ఊర్ధ్వకేశొ మహాబలః

మేఘసంఘాత వర్ష్మా చ తీష్క్ణథంష్ట్రొజ్జ్వలాననః

3 తమ ఆపతన్తం థృట్వైవ తదా వికృతథర్శనమ

హిడిమ్బొవాచ విత్రస్తా భీమసేనమ ఇథం వచః

4 ఆపతత్య ఏష థుష్టాత్మా సంక్రుథ్ధః పురుషాథకః

తవామ అహం భరాతృభిః సార్ధం యథ బరవీమి తదా కురు

5 అహం కామగమా వీర రక్షొబలసమన్వితా

ఆరుహేమాం మమ శరొణీం నేష్యామి తవాం విహాయసా

6 పరబొధయైనాన సంసుప్తాన మాతరం చ పరంతప

సర్వాన ఏవ గమిష్యామి గృహీత్వా వొ విహాయసా

7 [భమ]

మా భైస తవం విపులశ్రొణినైష కశ చిన మయి సదితే

అహమ ఏనం హనిష్యామి పరేక్షన్త్యాస తే సుమధ్యమే

8 నాయం పరతిబలొ భీరు రాక్షసాపసథొ మమ

సొఢుం యుధి పరిస్పన్థమ అద వా సర్వరాక్షసాః

9 పశ్య బాహూ సువృత్తౌ మే హస్తిహస్తనిభావ ఇమౌ

ఊరూ పరిఘసంకాశౌ సంహతం చాప్య ఉరొ మమ

10 విక్రమం మే యదేన్థ్రస్య సాథ్య థరక్ష్యసి శొభనే

మావమంస్దాః పృదుశ్రొణిమత్వా మామ ఇహ మానుషమ

11 [హి]

నావమన్యే నరవ్యాఘ్ర తామ అహం థేవరూపిణమ

థృష్టాపథానస తు మయా మానుషేష్వ ఏవ రాక్షసః

12 [వై]

తదా సంజల్పతస తస్య భీమసేనస్య భారత

వాచః శుశ్రావ తాః కరుథ్ధొ రాక్షసః పురుషాథకః

13 అవేక్షమాణస తస్యాశ చ హిడిమ్బొ మానుషం వపుః

సరగ్థామ పూరితశిఖం సమగ్రేన్థు నిభాననమ

14 సుభ్రూ నాసాక్షి కేశాన్తం సుకుమారనఖ తవచమ

సర్వాభరణసంయుక్తం సుసూక్ష్మామ్బర వాససమ

15 తాం తదా మానుషం రూపం బిభ్రతీం సుమనొరహమ

పుంస్కామాం శఙ్కమానశ చ చుక్రొధ పురుషాథకః

16 సంక్రుథ్ధొ రాక్షసస తస్యా భగిన్యాః కురుసత్తమ

ఉత్ఫాల్య విపులే నేత్రే తతస తామ ఇథమ అబ్రవీత

17 కొ హి మే భొక్తుకామస్యా విఘ్నం చరతి థుర్మతిః

న బిభేషి హిడిమ్బే కిం మత కొపాథ విప్రమొహితా

18 ధిక తవామ అసతి పుంస్కామే మమ విప్రియకారిణి

పూర్వేషాం రాక్షసేన్థ్రాణాం సర్వేషామ అయశః కరి

19 యాన ఇమాన ఆశ్రితాకార్షీర అప్రియం సుమహన మమ

ఏష తాన అథ్య వై సర్వాన హనిష్యామి తవయా సహ

20 ఏవమ ఉక్త్వా హిడిమ్బాం స హిడిమ్బొ లొహితేక్షణః

వధాయాభిపపాతైనాం థన్తైర థన్తాన ఉపస్పృశన

21 తమ ఆపతన్తం సంప్రేక్ష్య భీమః పరహరతాం వరః

భర్త్సయామ ఆస తేజస్వీ తిష్ఠ తిష్ఠేతి చాబ్రవీత