ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 139

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 139)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]

తత్ర తేషు శయానేషు హిడిమ్బొ నామ రాక్షసః

అవిథూరే వనాత తస్మాచ ఛాల వృక్షమ ఉపాశ్రితః

2 కరూరొ మానుషమాంసాథొ మహావీర్యొ మహాబలః

విరూపరూపః పిఙ్గాక్షః కరాలొ ఘొరథర్శనః

పిశితేప్సుః కషుధార్తస తాన అపశ్యత యథృచ్ఛయా

3 ఊర్ధ్వాఙ్గులిః స కణ్డూయన ధున్వన రూక్షాఞ శిరొరుహాన

జృమ్భమాణొ మహావక్రః పునః పునర అవేక్ష్య చ

4 థుష్టొ మానుషమాంసాథొ మహాకాయొ మహాబలః

ఆఘ్రాయ మానుషం గన్ధం భగినీమ ఇథమ అబ్రవీత

5 ఉపపన్నశ చిరస్యాథ్య భక్షొ మమ మనఃప్రియః

సనేహస్రవాన పరస్రవతి జిహ్వా పర్యేతి మే ముఖమ

6 అష్టౌ థంష్ట్రాః సుతీక్ష్ణాగ్రాశ చిరస్యాపాత థుఃసహాః

థేహేషు మజ్జయిష్యామి సనిగ్ధేషు పిశితేషు చ

7 ఆక్రమ్య మానుషం కణ్ఠమ ఆచ్ఛిథ్య ధమనీమ అపి

ఉష్ణం నవం పరపాస్యామి ఫేనిలం రుధిరం బహు

8 గచ్ఛ జానీహి కే తవ ఏతే శేరతే వనమ ఆశ్రితాః

మానుషొ బలవాన గన్ధొ ఘరాణం తర్పయతీవ మే

9 హత్వైతాన మానుషాన సర్వాన ఆనయస్వ మమాన్తికమ

అస్మథ విషయసుప్తేభ్యొ నైతేభ్యొ భయమ అస్తి తే

10 ఏషాం మాంసాని సంస్కృత్య మానుషాణాం యదేష్టతః

భక్షయిష్యావ సహితౌ కురు తూర్ణం వచొ మమ

11 భరాతుర వచనమ ఆజ్ఞాయ తవరమాణేవ రాక్షసీ

జగామ తత్ర యత్ర సమ పాణ్డవా భరతర్షభ

12 థథర్శ తత్ర గత్వా సా పాణ్డవాన పృదయా సహ

శయానాన భీమసేనం చ జాగ్రతం తవ అపరాజితమ

13 థృష్ట్వైవ భీమసేనం సా శాలస్కన్ధమ ఇవొథ్గతమ

రాక్షసీ కామయామ ఆస రూపేణాప్రతిమం భువి

14 అయం శయామొ మహాబాహుః సింహస్కన్ధొ మహాథ్యుతిః

కమ్బుగ్రీవః పుష్కరాక్షొ భర్తా యుక్తొ భవేన మమ

15 నాహం భరాతృవచొ జాతు కుర్యాం కరూరొపసంహితమ

పతిస్నేహొ ఽతిబలవాన న తదా భరాతృసౌహృథమ

16 ముహూర్తమ ఇవ తృప్తిశ చ భవేథ భరాతుర మమైవ చ

హతైర ఏతైర అహత్వా తు మొథిష్యే శాశ్వతిః సమాః

17 సా కామరూపిణీ రూపం కృత్వా మానుషమ ఉత్తమమ

ఉపతస్దే మహాబాహుం భీమసేనం శనైః శనైః

18 విలజ్జమానేవ లతా థివ్యాభరణభూషితా

సమితపూర్వమ ఇథం వాక్యం భీమసేనమ అదాబ్రవీత

19 కుతస తవమ అసి సంప్రాప్తః కశ చాసి పురుషర్షభ

క ఇమే శేరతే చేహ పురుషా థేవరూపిణః

20 కేయం చ బృహతీ శయామా సుకుమారీ తవానఘ

శేతే వనమ ఇథం పరాప్య విశ్వస్తా సవగృహే యదా

21 నేథం జానాతి గహనం వనం రాక్షససేవితమ

వసతి హయ అత్ర పాపాత్మా హిడిమ్బొ నామ రాక్షసః

22 తేనాహం పరేషితా భరాత్రా థుష్టభావేన రక్షసా

బిభక్షయిషతా మాంసం యుస్మాకమ అమరొపమ

23 సాహం తవామ అభిసంప్రేక్ష్య థేవగర్భసమప్రభమ

నాన్యం భర్తారమ ఇచ్ఛామి సత్యమ ఏతథ బరవీమి తే

24 ఏతథ విజ్ఞాయ ధర్మజ్ఞ యుక్తం మయి సమాచర

కామొపహత చిత్తాఙ్గీం భజమానాం భజస్వ మామ

25 తరాస్యే ఽహం తవాం మహాబాహొ రాక్షసాత పురుషాథకాత

వత్స్యావొ గిరిథుర్గేషు భర్తా భవ మమానఘ

26 అన్తరిక్షచరా హయ అస్మి కామతొ విచరామి చ

అతులామ ఆప్నుహి పరీతిం తత్ర తత్ర మయా సహ

27 [భమ]

మాతరం భరాతరం జయేష్ఠం కనిష్ఠాన అపరాన ఇమాన

పరిత్యజేత కొ నవ అథ్య పరభవన్న ఇవ రాక్షసి

28 కొ హి సుప్తాన ఇమాన భరాతౄన థత్త్వా రాక్షస భొజనమ

మాతరం చ నరొ గచ్ఛేత కామార్త ఇవ మథ్విధః

29 [రాక్స]

యత తే పరియం తత కరిష్యే సర్వాన ఏతాన పరబొధయ

మొక్షయిష్యామి వః కామం రాక్షసాత పురుషాథకాత

30 [భమ]

సుఖసుప్తాన వనే భరాతౄన మాతరం చైవ రాక్షసి

న భయాథ బొధయిష్యామి భరాతుస తవ థురాత్మనః

31 న హి మే రాక్షసా భీరు సొఢుం శక్తాః పరాక్రమమ

న మనుష్యా న గన్ధర్వా న యక్షాశ చారులొచనే

32 గచ్ఛ వా తిష్ఠ వా భథ్రే యథ వాపీచ్ఛసి తత కురు

తం వా పరేషయ తన్వ అఙ్గి భరాతరం పురుషాథకమ