ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 138

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 138)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]

తేన విక్రమతా తూర్ణమ ఊరువేగసమీరితమ

పరవవావ అనిలొ రాజఞ శుచి శుక్రాగమే యదా

2 స మృథ్నన పుష్పితాంశ చైవ ఫలితాంశ చ వనస్పతీన

ఆరుజన థారు గుల్మాంశ చ పదస తస్య సమీపజాన

3 తదా వృక్షాన భఞ్జమానొ జగామామిత విక్రమః

తస్య వేగేన పాణ్డూనాం మూర్చ్ఛేవ సమజాయత

4 అసకృచ చాపి సంతీర్య థూరపారం భుజప్లవైః

పది పరచ్ఛన్నమ ఆసేథుర ధార్తరాష్ట్ర భయాత తథా

5 కృచ్ఛ్రేణ మాతరం తవ ఏకాం సుకుమారీం యశస్వినీమ

అవహత తత్ర పృష్ఠేన రొధఃసు విషమేషు చ

6 ఆగమంస తే వనొథ్థేశమ అల్పమూలఫలొథకమ

కరూర పక్షిమృగం ఘొరం సాయాహ్నే భరతర్షభాః

7 ఘొరా సమభవత సంధ్యా థారుణా మృగపక్షిణః

అప్రకాశా థిశః సర్వా వాతైర ఆసన్న అనార్తవైః

8 తే శరమేణ చ కౌరవ్యాస తృష్ణయా చ పరపీడితాః

నాశక్నువంస తథా గన్తుం నిథ్రయా చ పరవృథ్ధయా

9 తతొ భీమొ వనం ఘొరం పరవిశ్య విజనం మహత

నయగ్రొధం విపులచ ఛాయం రమణీయమ ఉపాథ్రవత

10 తత్ర నిక్షిప్య తాన సర్వాన ఉవాచ భరతర్షభః

పానీయం మృగయామీహ విశ్రమధ్వమ ఇతి పరభొ

11 ఏతే రువన్తి మధురం సారసా జలచారిణః

ధరువమ అత్ర జలస్దాయొ మహాన ఇతి మతిర మమ

12 అనుజ్ఞాతః స గచ్ఛేతి భరాత్రా జయేష్ఠేన భారత

జగామ తత్ర యత్ర సమ రువన్తి జలచారిణః

13 స తత్ర పీత్వా పానీయం సనాత్వా చ భరతర్షభ

ఉత్తరీయేణ పానీయమ ఆజహార తథా నృప

14 గవ్యూతి మాత్రాథ ఆగత్య తవరితొ మాతరం పరతి

స సుప్తాం మాతరం థృష్ట్వా భరాతౄంశ చ వసుధాతలే

భృశం థుఃఖపరీతాత్మా విలలాప వృకొథరః

15 శయనేషు పరార్ధ్యేషు యే పురా వారణావతే

నాధిజగ్ముస తథా నిథ్రాం తే ఽథయ సుప్తా మహీతలే

16 సవసారం వసుథేవస్య శత్రుసంఘావమర్థినః

కున్తిభొజసుతాం కున్తీం సర్వలక్షణపూజితామ

17 సనుషాం విచిత్రవీర్యస్య భార్యాం పాణ్డొర మహాత్మనః

పరాసాథశయనాం నిత్యం పుణ్డరీకాన్తర పరభామ

18 సుకుమారతరాం సత్రీణాం మహార్హశయనొచితామ

శయానాం పశ్యతాథ్యేహ పృదివ్యామ అతదొచితామ

19 ధర్మాథ ఇన్థ్రాచ చ వాయొశ చ సుషువే యా సుతాన ఇమాన

సేయం భూమౌ పరిశ్రాన్తా శేతే హయ అథ్యాతదొచితా

20 కిం ను థుఃఖతరం శక్యం మయా థరష్టుమ అతః పరమ

యొ ఽహమ అథ్య నరవ్యాఘ్రాన సుప్తాన పశ్యామి భూతలే

21 తరిషు లొకేషు యథ రాజ్యం ధర్మవిథ్యొ ఽరహతే నృపః

సొ ఽయం భూమౌ పరిశ్రాన్తః శేతే పరాకృతవత కదమ

22 అయం నీలామ్బుథశ్యామొ నరేష్వ అప్రతిమొ భువి

శేతే పరాకృతవథ భూమావ అతొ థుఃఖతరం ను కిమ

23 అశ్వినావ ఇవ థేవానాం యావ ఇమౌ రూపసంపథా

తౌ పరాకృతవథ అథ్యేమౌ పరసుప్తౌ ధరణీతలే

24 జఞాతయొ యస్య నైవ సయుర విషమాః కులపాంసనాః

స జీవేత సుసుఖం లొకే గరామే థరుమ ఇవైకజః

25 ఏకొ వృక్షొ హి యొ గరామే భవేత పర్ణఫలాన్వితః

చైత్యొ భవతి నిర్జ్ఞాతిర అర్చనీయః సుపూజితః

26 యేషాం చ బహవః శూరా జఞాతయొ ధర్మసంశ్రితాః

తే జీవన్తి సుఖం లొకే భవన్తి చ నిరామయాః

27 బలవన్తః సమృథ్ధార్దా మిత్ర బాన్ధవనన్థనాః

జీవన్త్య అన్యొన్యమ ఆశ్రిత్య థరుమాః కాననజా ఇవ

28 వయం తు ధృతరాష్ట్రేణ సపుత్రేణ థురాత్మనా

వివాసితా న థగ్ధాశ చ కదం చిత తస్య శాసనాత

29 తస్మాన ముక్తా వయం థాహాథ ఇమం వృక్షమ ఉపాశ్రితాః

కాం థిశం పరతిపత్స్యామః పరాప్తాః కలేశమ అనుత్తమమ

30 నాతిథూరే చ నగరం వనాథ అస్మాథ ధి లక్షయే

జాగర్తవ్యే సవపన్తీమే హన్త జాగర్మ్య అహం సవయమ

31 పాస్యన్తీమే జలం పశ్చాత పరతిబుథ్ధా జితక్లమాః

ఇతి భీమొ వయవస్యైవ జజాగార సవయం తథా