ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 137

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 137)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]

అద రాత్ర్యాం వయతీతాయామ అశొషొ నాగరొ జనః

తత్రాజగామ తవరితొ థిథృక్షుః పాణ్డునన్థనాన

2 నిర్వాపయన్తొ జవలనం తే జనా థథృశుస తతః

జాతుషం తథ్గృహం థగ్ధమ అమాత్యం చ పురొచనమ

3 నూనం థుర్యొధనేనేథం విహితం పాపకర్మణా

పాణ్డవానాం వినాశాయ ఇత్య ఏవం చుక్రుషుర జనాః

4 విథితే ధృతరాష్ట్రస్య ధార్తరాష్ట్రొ న సంశయః

థగ్ధవాన పాణ్డుథాయాథాన న హయ ఏనం పరతిషిథ్ధవాన

5 నూనం శాంతనవొ భీష్మొ న ధర్మమ అనువర్తతే

థరొణశ చ విథురశ చైవ కృపశ చాన్యే చ కౌరవాః

6 తే వయం ధృతరాష్ట్రస్య పరేషయామొ థురాత్మనః

సంవృత్తస తే పరః కామః పాణ్డవాన థగ్ధవాన అసి

7 తతొ వయపొహమానాస తే పాణ్డవార్దే హుతాశనమ

నిషాథీం థథృశుర థగ్ధాం పఞ్చ పుత్రామ అనాగసమ

8 ఖనకేన తు తేనైవ వేశ్మ శొధయతా బిలమ

పాంసుభిః పరత్యపిహితం పురుషైస తైర అలక్షితమ

9 తతస తే పరేషయామ ఆసుర ధృతరాష్ట్రస్య నాగరాః

పాణ్డవాన అగ్నినా థగ్ధాన అమాత్యం చ పురొచనమ

10 శరుత్వా తు ధృతరాష్ట్రస తథ రాజా సుమహథ అప్రియమ

వినాశం పాణ్డుపుత్రాణాం విలలాప సుథుఃఖితః

11 అథ్య పాణ్డుర మృతొ రాజా భరాతా మమ సుథుర్లభః

తేషు వీరేషు థగ్ధేషు మాత్రా సహ విశేషతః

12 గచ్ఛన్తు పురుషాః శీఘ్రం నగరం వారణావతమ

సత్కారయన్తు తాన వీరాన కున్తి రాజసుతాం చ తామ

13 కారయన్తు చ కుల్యాని శుభ్రాణి చ మహాన్తి చ

యే చ తత్ర మృతాస తేషాం సుహృథొ ఽరచన్తు తాన అపి

14 ఏవంగతే మయా శక్యం యథ యత కారయితుం హితమ

పాణ్డవానాం చ కున్త్యాశ చ తత సర్వం కరియతాం ధనైః

15 ఏవమ ఉక్త్వా తతశ చక్రే జఞాతిభిః పరివారితః

ఉథకం పాణ్డుపుత్రాణాం ధృతరాష్ట్రొ ఽమబికా సుతః

16 చుక్రుశుః కౌరవాః సర్వే భృశం శొకపరాయణాః

విథురస తవ అల్పశశ చక్రే శొకం వేథ పరం హి సః

17 పాణ్డవాశ చాపి నిర్గత్య నగరాథ వారణావతాత

జవేన పరయయూ రాజన థక్షిణాం థిశమ ఆశ్రితాః

18 విజ్ఞాయ నిశి పన్దానం నక్షత్రైర థక్షిణాముఖాః

యతమానా వనం రాజన గహనం పరతిపేథిరే

19 తతః శరాన్తాః పిపాసార్తా నిథ్రాన్ధాః పాణ్డునన్థనాః

పునర ఊచుర మహావీర్యం భీమసేనమ ఇథం వచః

20 ఇతః కష్టతరం కిం ను యథ వయం గహనే వనే

థిశశ చ న పరజానీమొ గన్తుం చైవ న శక్రుమః

21 తం చ పాపం న జానీమొ యథి థగ్ధః పురొచనః

కదం ను విప్రముచ్యేమ భయాథ అస్మాథ అలక్షితాః

22 పునర అస్మాన ఉపాథాయ తదైవ వరజ భారత

తవం హి నొ బలవాన ఏకొ యదా సతతగస తదా

23 ఇత్య ఉక్తొ ధర్మరాజేన భీమసేనొ మహాబలః

ఆథాయ కున్తీం భరాతౄంశ చ జగామాశు మహాబలః