ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 136

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 136)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]

తాంస తు థృష్ట్వా సుమనసః పరిసంవత్సరొషితాన

విశ్వస్తాన ఇవ సంలక్ష్య హర్షం చక్రే పురొచనః

2 పురొచనే తదా హృష్టే కౌన్తేయొ ఽద యుధిష్ఠిరః

భీమసేనార్జునౌ చైవ యమౌ చొవాచ ధర్మవిత

3 అస్మాన అయం సువిశ్వస్తాన వేత్తి పాపః పురొచనః

వఞ్చితొ ఽయం నృశంసాత్మా కాలం మన్యే పలాయనే

4 ఆయుధాగారమ ఆథీప్య థగ్ధ్వా చైవ పురొచనమ

షట పరాణినొ నిధాయేహ థరవామొ ఽనభిలక్షితాః

5 అద థానాపథేశేన కున్తీ బరాహ్మణ భొజనమ

చక్రే నిశి మహథ రాజన్న ఆజగ్ముస తత్ర యొషితః

6 తా విహృత్య యదాకామం భుక్త్వా పీత్వా చ భారత

జగ్ముర నిశి గృహాన ఏవ సమనుజ్ఞాప్య మాధవీమ

7 నిషాథీ పఞ్చ పుత్రా తు తస్మిన భొజ్యే యథృచ్ఛయా

అన్నార్దినీ సమభ్యాగాత సపుత్రా కాలచొథితా

8 సా పీత్వా మథిరాం మత్తా సపుత్రా మథవిహ్వలా

సహ సర్వైః సుతై రాజంస తస్మిన్న ఏవ నివేశనే

సుష్వాప విగతజ్ఞానా మృతకల్పా నరాధిప

9 అద పరవాతే తుములే నిశి సుప్తే జనే విభొ

తథ ఉపాథీపయథ భీమః శేతే యత్ర పురొచనః

10 తతః పరతాపః సుమహాఞ శబ్థశ చైవ విభావసొః

పరాథురాసీత తథా తేన బుబుధే సజనవ్రజః

11 [పౌరాహ]

థుర్యొధన పరయుక్తేన పాపేనాకృతబుథ్ధినా

గృహమ ఆత్మవినాశాయ కారితం థాహితం చ యత

12 అహొ ధిగ ధృతరాష్ట్రస్య బుథ్ధిర నాతిసమఞ్జసీ

యః శుచీన పాణ్డవాన బాలాన థాహయామ ఆస మన్త్రిణా

13 థిష్ట్యా తవ ఇథానీం పాపాత్మా థగ్ధొ ఽయమ అతిథుర్మతిః

అనాగసః సువిశ్వస్తాన యొ థథాహ నరొత్తమాన

14 [వై]

ఏవం తే విలపన్తి సమ వారణావతకా జనాః

పరివార్య గృహం తచ చ తస్దూ రాత్రౌ సమన్తతః

15 పాణ్డవాశ చాపి తే రాజన మాత్రా సహ సుథుఃఖితాః

బిలేన తేన నిర్గత్య జగ్ముర గూఢమ అలక్షితాః

16 తేన నిథ్రొపరొధేన సాధ్వసేన చ పాణ్డవాః

న శేకుః సహసా గన్తుం సహ మాత్రా పరంతపాః

17 భీమసేనస తు రాజేన్థ్ర భీమవేగపరాక్రమః

జగామ భరాతౄన ఆథాయ సర్వాన మాతరమ ఏవ చ

18 సకన్ధమ ఆరొప్య జననీం యమావ అఙ్కేన వీర్యవాన

పార్దౌ గృహీత్వా పాణిభ్యాం భరాతరౌ సుమహాబలౌ

19 తరసా పాథపాన భఞ్జన మహీం పథ్భ్యాం విథారయన

స జగామాశు తేజస్వీ వాతరంహా వృకొథరః