ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 135

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 135)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము


1 [వై]

విథురస్య సుహృత కశ చిత ఖనకః కుశలః కవ చిత

వివిక్తే పాణ్డవాన రాజన్న ఇథం వచనమ అబ్రవీత

2 పరహితొ విథురేణాస్మి ఖనకః కుశలొ భృశమ

పాణ్డవానాం పరియం కార్యమ ఇతి కిం కరవాణి వః

3 పరచ్ఛన్నం విథురేణొక్తః శరేయస తవమ ఇహ పాణ్డవాన

పరతిపాథయ విశ్వాసాథ ఇతి కిం కరవాణి వః

4 కృష్ణపక్షే చతుర్థశ్యాం రాత్రావ అస్య పురొచనః

భవనస్య తవ థవారి పరథాస్యతి హుతాశనమ

5 మాత్రా సహ పరథగ్ధవ్యాః పాణ్డవాః పురుషర్షభాః

ఇతి వయవసితం పార్ద ధార్తరాష్ట్రస్య మే శరుతమ

6 కిం చిచ చ విథురేణొక్తొ మలేచ్ఛ వాచాసి పాణ్డవ

తవయా చ తత తదేత్య ఉక్తమ ఏతథ విశ్వాసకారణమ

7 ఉవాచ తం సత్యధృతిః కున్తీపుత్రొ యుధిష్ఠిరః

అభిజానామి సౌమ్య తవాం సుహృథం విథురస్య వై

8 శుచిమ ఆప్తం పరియం చైవ సథా చ థృఢభక్తికమ

న విథ్యతే కవేః కిం చిథ అభిజ్ఞానప్రయొజనమ

9 యదా నః స తదా నస తవం నిర్విశేషా వయం తవయి

భవతః సమ యదా తస్య పాలయాస్మాన యదా కవిః

10 ఇథం శరణమ ఆగ్నేయం మథర్దమ ఇతి మే మతిః

పురొచనేన విహితం ధార్తరాష్ట్రస్య శాసనాత

11 స పాపః కొశవాంశ చైవ ససహాయశ చ థుర్మతిః

అస్మాన అపి చ థుష్టాత్మా నిత్యకాలం పరబాధతే

12 స భవాన మొక్షయత్వ అస్మాన యత్నేనాస్మాథ ధుతాశనాత

అస్మాస్వ ఇహ హి థగ్ధేషు సకామః సయాత సుయొధనః

13 సమృథ్ధమ ఆయుధాగారమ ఇథం తస్య థురాత్మనః

వప్రాన్తే నిష్ప్రతీకారమ ఆశ్లిష్యేథం కృతం మహత

14 ఇథం తథ అశుభం నూనం తస్య కర్మ చికీర్షితమ

పరాగ ఏవ విథురొ వేథ తేనాస్మాన అన్వబొధయత

15 సేయమ ఆపథ అనుప్రాప్తా కషత్తా యాం థృష్టవాన పురా

పురొచనస్యావిథితాన అస్మాంస తవం విప్రమొచయ

16 స తదేతి పరతిశ్రుత్య ఖనకొ యత్నమ ఆస్దితః

పరిఖామ ఉత్కిరన నామ చకార సుమహథ బిలమ

17 చక్రే చ వేశ్మనస తస్య మధ్యే నాతిమహన ముఖమ

కపాటయుక్తమ అజ్ఞాతం సమం భూమ్యా చ భారత

18 పురొచన భయాచ చైవ వయథధాత సంవృతం ముఖమ

స తత్ర చ గృహథ్వారి వసత్య అశుభ ధీః సథా

19 తత్ర తే సాయుధాః సర్వే వసన్తి సమ కషపాం నృప

థివా చరన్తి మృగయాం పాణ్డవేయా వనాథ వనమ

20 విశ్వస్తవథ అవిశ్వస్తా వఞ్చయన్తః పురొచనమ

అతుష్టాస తుష్టవథ రాజన్న ఊషుః పరమథుఃఖితాః

21 న చైనాన అన్వబుధ్యన్త నరా నగరవాసినః

అన్యత్ర విథురామాత్యాత తస్మాత ఖనక సత్తమాత