ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 134

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 134)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]

తతః సర్వాః పరకృతయొ నగరాథ వారణావతాత

సర్వమఙ్గల సంయుక్తా యదాశాస్త్రమ అతన్థ్రితాః

2 శరుత్వాగతాన పాణ్డుపుత్రాన నానా యానైః సహస్రశః

అభిజగ్ముర నరశ్రేష్ఠాఞ శరుత్వైవ పరయా ముథా

3 తే సమాసాథ్య కౌన్తేయాన వారణావతకా జనాః

కృత్వా జయాశిషః సర్వే పరివార్యొపతస్దిరే

4 తైర వృతః పురుషవ్యాఘ్రొ ధర్మరాజొ యుధిష్ఠిరః

విబభౌ థేవసంకాశొ వజ్రపాణిర ఇవామరైః

5 సత్కృతాస తే తు పౌరైశ చ పౌరాన సత్కృత్య చానఘాః

అలంకృతం జనాకీర్ణం వివిశుర వారణావతమ

6 తే పరవిశ్య పురం వీరాస తూర్ణం జగ్ముర అదొ గృహాన

బరాహ్మణానాం మహీపాల రతానాం సవేషు కర్మసు

7 నగరాధికృతానాం చ గృహాణి రదినాం తదా

ఉపతస్దుర నరశ్రేష్ఠా వైశ్యశూథ్ర గృహాన అపి

8 అర్చితాశ చ నరైః పౌరైః పాణ్డవా భరతర్షభాః

జగ్ముర ఆవసదం పశ్చాత పురొచన పురస్కృతాః

9 తేభ్యొ భక్ష్యాన్నపానాని శయనాని శుభాని చ

ఆసనాని చ ముఖ్యాని పరథథౌ స పురొచనః

10 తత్ర తే సత్కృతాస తేన సుమహార్హ పరిచ్ఛథాః

ఉపాస్యమానాః పురుషైర ఊషుః పురనివాసిభిః

11 థశరాత్రొషితానాం తు తత్ర తేషాం పురొచనః

నివేథయామ ఆస గృహం శివాఖ్యమ అశివం తథా

12 తత్ర తే పురుషవ్యాఘ్రా వివిశుః సపరిచ్ఛథాః

పురొచనస్య వచనాత కైలాసమ ఇవ గుహ్యకాః

13 తత తవ అగారమ అభిప్రేక్ష్య సర్వధర్మవిశారథః

ఉవాచాగ్నేయమ ఇత్య ఏవం భీమసేనం యుధిష్ఠిరః

జిఘ్రన సొమ్య వసా గన్ధం సర్పిర జతు విమిశ్రితమ

14 కృతం హి వయక్తమ ఆగ్నేయమ ఇథం వేశ్మ పరంతప

శణసర్జరసం వయక్తమ ఆనీతం గృహకర్మణి

ముఞ్జ బల్వజ వంశాథి థరవ్యం సర్వం ఘృతొక్షితమ

15 శిల్పిభిః సుకృతం హయ ఆప్తైర వినీతైర వేశ్మ కర్మణి

విశ్వస్తం మామ అయం పాపొ థగ్ధకామః పురొచనః

16 ఇమాం తు తాం మహాబుథ్ధిర విథురొ థృష్టవాంస తథా

ఇమాం తు తాం మహాబుథ్ధిర విథురొ థృష్టవాన పురా

17 తే వయం బొధితాస తేన బుథ్ధవన్తొ ఽశివం గృహమ

ఆచార్యైః సుకృతం గూఢైర థుర్యొధన వశానుగైః

18 [భమ]

యథ ఇథం గృహమ ఆగ్నేయం విహితం మన్యతే భవాన

తత్రైవ సాధు గచ్ఛామొ యత్ర పూర్వొషితా వయమ

19 [య]

ఇహ యత తైర నిరాకారైర వస్తవ్యమ ఇతి రొచయే

నష్టైర ఇవ విచిన్వథ్భిర గతిమ ఇష్టాం ధరువామ ఇతః

20 యథి విన్థేత చాకారమ అస్మాకం హి పురొచనః

శీఘ్రకారీ తతొ భూత్వా పరసహ్యాపి థహేత నః

21 నాయం బిభేత్య ఉపక్రొశాథ అధర్మాథ వా పురొచనః

తదా హి వర్తతే మన్థః సుయొధన మతే సదితః

22 అపి చేహ పరథగ్ధేషు భీష్మొ ఽసమాసు పితామహః

కొపం కుర్యాత కిమర్దం వా కౌరవాన కొపయేత సః

ధర్మ ఇత్య ఏవ కుప్యేత తదాన్యే కురుపుంగవాః

23 వయం తు యథి థాహస్య బిభ్యతః పరథ్రవేమ హి

సపశైర నొ ఘాతయేత సార్వాన రాజ్యలుబ్ధః సుయొధనః

24 అపథస్దాన పథే తిష్ఠన్న అపక్షాన పక్షసంస్దితః

హీనకొశాన మహాకొశః పరయొగైర ఘాతయేథ ధరువమ

25 తథ అస్మాభిర ఇమం పాపం తం చ పాపం సుయొధనమ

వఞ్చయథ్భిర నివస్తవ్యం ఛన్నవాసం కవ చిత కవ చిత

26 తే వయం మృగయా శీలాశ చరామ వసుధామ ఇమామ

తదా నొ విథితా మార్గా భవిష్యన్తి పలాయతామ

27 భౌమం చ బిలమ అథ్యైవ కరవామ సుసంవృతమ

గూఢొచ్ఛ్వసాన న నస తత్ర హుతాశః సంప్రధక్ష్యతి

28 వసతొ ఽతర యదా చాస్మాన న బుధ్యేత పురొచనః

పౌరొ వాపి జనః కశ చిత తదా కార్యమ అతన్థ్రితైః