ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 133

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 133)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]

పాణ్డవాస తు రదాన యుక్త్వా సథశ్వైర అనిలొపమైః

ఆరొహమాణా భీష్మస్య పాథౌ జగృహుర ఆర్తవత

2 రాజ్ఞశ చ ధృతరాష్ట్రస్య థరొణస్య చ మహాత్మనః

అన్యేషాం చైవ వృథ్ధానాం విథురస్య కృపస్య చ

3 ఏవం సర్వాన కురూన వృథ్ధాన అభివాథ్య యతవ్రతాః

సమాలిఙ్గ్య సమానాంశ చ బలైశ చాప్య అభివాథితాః

4 సర్వా మాతౄస తదాపృష్ట్వా కృత్వా చైవ పరథక్షిణమ

సర్వాః పరకృతయశ చైవ పరయయుర వారణా వతమ

5 విథురశ చ మహాప్రాజ్ఞస తదాన్యే కురుపుంగవాః

పౌరాశ చ పురుషవ్యాఘ్రాన అన్వయుః శొకకర్శితాః

6 తత్ర కేచ చిథ బరువన్తి సమ బరాహ్మణా నిర్భయాస తథా

శొచమానాః పాణ్డుపుత్రాన అతీవ భరతర్షభ

7 విషమం పశ్యతే రాజా సర్వదా తమసావృతః

ధృతరాష్ట్రః సుథుర్బుథ్ధిర న చ ధర్మం పరపశ్యతి

8 న హి పాపమ అపాపాత్మా రొచయిష్యతి పాణ్డవః

భీమొ వా బలినాం శరేష్ఠః కౌన్తేయొ వా ధనంజయః

కుత ఏవ మహాప్రాజ్ఞౌ మాథ్రీపుత్రౌ కరిష్యతః

9 తథ రాజ్యం పితృతః పరాప్తం ధృతరాష్ట్రొ న మృష్యతే

అధర్మమ అఖిలం కిం ను భీష్మొ ఽయమ అనుమన్యతే

వివాస్యమానాన అస్దానే కౌనేయాన భరతర్షభాన

10 పితేవ హి నృపొ ఽసమాకమ అభూచ ఛాంతనవః పురా

విచిత్రవీర్యొ రాజర్షిః పాణ్డుశ చ కురునన్థనః

11 స తస్మిన పురుషవ్యాఘ్రే థిష్ట భావం గతే సతి

రాజపుత్రాన ఇమాన బాలాన ధృతరాష్ట్రొ న మృష్యతే

12 వయమ ఏతథ అమృష్యన్తః సర్వ ఏవ పురొత్తమాత

గృహాన విహాయ గచ్ఛామొ యత్ర యాతి యుదిష్ఠిరః

13 తాంస తదా వాథినః పౌరాన థుఃఖితాన థుఃఖకర్శితః

ఉవాచ పరమప్రీతొ ధర్మరాజొ యుధిష్ఠిరః

14 పితా మాన్యొ గురుః శరేష్ఠొ యథ ఆహ పృదివీపతిః

అశఙ్కమానైస తత కార్యమ అస్మాభిర ఇతి నొ వరతమ

15 భవన్తః సుహృథొ ఽసమాకమ అస్మాన కృత్వా పరథక్షిణమ

ఆశీర్భిర అభినన్థ్యాస్మాన నివర్తధ్వం యదా గృహమ

16 యథా తు కార్యమ అస్మాకం భవథ్భిర ఉపపత్స్యతే

తథా కరిష్యద మమ పరియాణి చ హితాని చ

17 తే తదేతి పరతిజ్ఞాయ కృత్వా చైతాన పరథక్షిణమ

ఆశీర్భిర అభినన్థ్యైనాఞ జగ్ముర నగరమ ఏవ హి

18 పౌరేషు తు నివృత్తేషు విథురః సర్వధర్మవిత

బొధయన పాణ్డవశ్రేష్ఠమ ఇథం వచనమ అబ్రవీత

పరాజ్ఞః పరాజ్ఞం పరలాపజ్ఞః సమ్యగ ధర్మార్దథర్శివాన

19 విజ్ఞాయేథం తదా కుర్యాథ ఆపథం నిస్తరేథ యదా

అలొహం నిశితం శస్త్రం శరీరపరికర్తనమ

యొ వేత్తి న తమ ఆఘ్నన్తి పరతిఘాతవిథం థవిషః

20 కక్షఘ్నః శిశిరఘ్నశ చ మహాకక్షే బిలౌకసః

న థహేథ ఇతి చాత్మానం యొ రక్షతి స జీవతి

21 నాచక్షుర వేత్తి పన్దానం నాచక్షుర విన్థతే థిశః

22 నాధృతిర భూతిమ ఆప్నొతి బుధ్యస్వైవం పరబొధితః

అనాప్తైర థత్తమ ఆథత్తే నరః శస్త్రమ అలొహజమ

శవావిచ ఛరణమ ఆసాథ్య పరముచ్యేత హుతాశనాత

23 చరన మార్గాన విజానాతి నక్షత్రైర విన్థతే థిశః

ఆత్మనా చాత్మనః పఞ్చ పీడయన నానుపీడ్యతే

24 అనుశిష్ట్వానుగత్వా చ కృత్వా చైనాం పరథక్షిణమ

పాణ్డవాన అభ్యనుజ్ఞాయ విథురః పరయయౌ గృహాన

25 నివృత్తే విథురే చైవ భీష్మే పౌరజనే గృహాన

అజాతశత్రుమ ఆమన్త్ర్య కున్తీ వచనమ అబ్రవీత

26 కషత్తా యథ అబ్రవీథ వాక్యం జనమధ్యే ఽబరువన్న ఇవ

తవయా చ తత తదేత్య ఉక్తొ జానీమొ న చ తథ వయమ

27 యథి తచ ఛక్యమ అస్మాభిః శరొతుం న చ సథొషవత

శరొతుమ ఇచ్ఛామి తత సర్వం సంవాథం తవ తస్య చ

28 [య]

విషాథ అగ్నేశ చ బొథ్ధవ్యమ ఇతి మాం విథురొ ఽబరవీత

పన్దాశ చ వొ నావిథితః కశ చిత సయాథ ఇతి చాబ్రవీత

29 జితేన్థ్రియశ చ వసుధాం పరాప్స్యసీతి చ మాబ్రవీత

విజ్ఞాతమ ఇతి తత సర్వమ ఇత్య ఉక్తొ విథురొ మయా

30 [వై]

అష్టమే ఽహని రొహిణ్యాం పరయాతాః ఫల్గునస్య తే

వారణావతమ ఆసాథ్య థథృశుర నాగరం జనమ