ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 132

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 132)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]

ఏవమ ఉక్తేషు రాజ్ఞా తు పాణ్డవేషు మహాత్మసు

థుర్యొధనః పరం హర్షమ ఆజగామ థురాత్మవాన

2 స పురొచనమ ఏకాన్తమ ఆనీయ భరతర్షభ

గృహీత్వా థక్షిణే పాణౌ సచివం వాక్యమ అబ్రవీత

3 మమేయం వసుసంపూర్ణా పురొచన వసుంధరా

యదేయం మమ తథ్వత తే స తాం రక్షితుమ అర్హసి

4 న హి మే కశ చిథ అన్యొ ఽసతి వైశ్వాసికతరస తవయా

సహాయొ యేన సంధాయ మన్త్రయేయం యదా తవయా

5 సంరక్ష తాత మన్త్రం చ సపత్నాంశ చ మమొథ్ధర

నిపుణేనాభ్యుపాయేన యథ బరవీమి తదా కురు

6 పాణ్డవా ధృతరాష్ట్రేణ పరేషితా వారణావతమ

ఉత్సవే విహరిష్యన్తి ధృతరాష్ట్రస్య శాసనాత

7 స తవం రాసభ యుక్తేన సయన్థనేనాశు గామినా

వారణావతమ అథ్యైవ యదా యాసి తదా కురు

8 తత్ర గత్వా చతుఃశాలం గృహం పరమసంవృతమ

ఆయుధాగారమ ఆశ్రిత్య కారయేదా మహాధనమ

9 శణసర్జరసాథీని యాని థరవ్యాణి కాని చిత

ఆగ్నేయాన్య ఉత సన్తీహ తాని సర్వాణి థాపయ

10 సర్పిషా చ సతైలేన లాక్షయా చాప్య అనల్పయా

మృత్తికాం మిశ్రయిత్వా తవం లేపం కుడ్యేషు థాపయేః

11 శణాన వంశం ఘృతం థారు యన్త్రాణి వివిధాని చ

తస్మిన వేశ్మని సర్వాణి నిక్షిపేదాః సమన్తతః

12 యదా చ తవం న శఙ్కేరన పరీక్షన్తొ ఽపి పాణ్డవాః

ఆగ్నేయమ ఇతి తత కార్యమ ఇతి చాన్యే చ మానవాః

13 వేశ్మన్య ఏవం కృతే తత్ర కృత్వా తాన పరమార్చితాన

వాసయేః పాణ్డవేయాంశ చ కున్తీం చ ససుహృజ్జనామ

14 తత్రాసనాని ముఖ్యాని యానాని శయనాని చ

విధాతవ్యాని పాణ్డూనాం యదా తుష్యేత మే పితా

15 యదా రమేరన విశ్రబ్ధా నగరే వారణావతే

తదా సర్వం విధాతవ్యం యావత కాలస్య పర్యయః

16 జఞాత్వా తు తాన సువిశ్వస్తాఞ శయానాన అకుతొభయాన

అగ్నిస తతస తవయా థేయొ థవారతస తస్య వేశ్మనః

17 థగ్ధాన ఏవం సవకే గేహే థగ్ధా ఇతి తతొ జనాః

జఞాతయొ వా వథిష్యన్తి పాణ్డవార్దాయ కర్హి చిత

18 తత తదేతి పరతిజ్ఞాయ కౌరవాయ పురొచనః

పరాయాథ రాసభ యుక్తేన నగరం వారణావతమ

19 స గత్వా తవరితొ రాజన థుర్యొధన మతే సదితః

యదొక్తం రాజపుత్రేణ సర్వం చక్రే పురొచనః