ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 131

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 131)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]

తతొ థుర్యొధనొ రాజా సర్వాస తాః పరకృతీః శనైః

అర్దమానప్రథానాభ్యాం సంజహార సహానుజః

2 ధృతరాష్ట్ర పరయుక్తాస తు కే చిత కుశలమన్త్రిణః

కదయాం చక్రిరే రమ్యం నగరం వారణావతమ

3 అయం సమాజః సుమహాన రమణీయతమొ భువి

ఉపస్దితః పశుపతేర నగరే వారణావతే

4 సర్వరత్నసమాకీర్ణే పుంసాం థేశే మనొరమే

ఇత్య ఏవం ధృతరాష్ట్రస్య వచనాచ చక్రిరే కదాః

5 కద్యమానే తదా రమ్యే నగరే వారణావతే

గమనే పాణ్డుపుత్రాణాం జజ్ఞే తత్ర మతిర నృప

6 యథా తవ అమన్యత నృపొ జాతకౌతూహలా ఇతి

ఉవాచైనాన అద తథా పాణ్డవాన అమ్బికా సుతః

7 మమేమే పురుషా నిత్యం కదయన్తి పునః పునః

రమణీయతరం లొకే నగరం వారణావతమ

8 తే తాత యథి మన్యధ్వమ ఉత్సవం వారణావతే

సగణాః సానుయాత్రాశ చ విహరధ్వం యదామరాః

9 బరాహ్మణేభ్యశ చ రత్నాని గాయనేభ్యశ చ సర్వశః

పరయచ్ఛధ్వం యదాకామం థేవా ఇవ సువర్చసః

10 కం చిత కాలం విహృత్యైవమ అనుభూయ పరాం ముథమ

ఇథం వై హాస్తినపురం సుఖినః పునర ఏష్యద

11 ధృతరాష్ట్రస్య తం కామమ అనుబుథ్ధ్వా యుధిష్ఠిరః

ఆత్మనశ చాసహాయత్వం తదేతి పరత్యువాచ తమ

12 తతొ భీష్మం మహాప్రాజ్ఞం విథురం చ మహామతిమ

థరొణం చ బాహ్లికం చైవ సొమథత్తం చ కౌరవమ

13 కృపమ ఆచార్య పుత్రం చ గాన్ధారీం చ యశస్వినీమ

యుధిష్ఠిరః శనైర థీనమ ఉవాచేథం వచస తథా

14 రమణీయే జనాకీర్ణే నగరే వారణావతే

సగణాస తాత వత్స్యామొ ధృతరాష్ట్రస్య శాసనాత

15 పరసన్నమనసః సర్వే పుణ్యా వాచొ విముఞ్చత

ఆశీర్భిర వర్ధితాన అస్మాన న పాపం పరసహిష్యతి

16 ఏవమ ఉక్తాస తు తే సర్వే పాణ్డుపుత్రేణ కౌరవాః

పరసన్నవథనా భూత్వా తే ఽభయవర్తన్త పాణ్డవాన

17 సవస్త్య అస్తు వః పది సథా భూతేభ్యశ చైవ సర్వశః

మా చ వొ ఽసత్వ అశుభం కిం చిత సర్వతః పాణ్డునన్థనాః

18 తతః కృతస్వస్త్య అయనా రాజ్యలాభాయ పాణ్డవాః

కృత్వా సర్వాణి కార్యాణి పరయయుర వారణావతమ