ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 130

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 130)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]

ధృతరాష్ట్రస తు పుత్రస్య శరుత్వా వచనమ ఈథృశమ

ముహూర్తమ ఇవ సంచిన్త్య థుర్యొధనమ అదాబ్రవీత

2 ధర్మనిత్యః సథా పాణ్డుర మమాసీత పరియకృథ ధితః

సర్వేషు జఞాతిషు తదా మయి తవ ఆసీథ విశేషతః

3 నాస్య కిం చిన న జానామి భొజనాథి చికీర్షితమ

నివేథయతి నిత్యం హి మమ రాజ్యం ధృతవ్రతః

4 తస్య పుత్రొ యదా పాణ్డుస తదా ధర్మపరాయణః

గుణవాఁల లొకవిఖ్యాతః పౌరాణాం చ సుసంమతః

5 స కదం శక్యమ అస్మాభిర అపక్రష్టుం బలాథ ఇతః

పితృపైతామహాథ రాజ్యాత ససహాయొ విశేషతః

6 భృతా హి పాణ్డునామాత్యా బలం చ సతతం భృతమ

భృతాః పుత్రాశ చ పౌత్రాశ చ తేషామ అపి విశేషతః

7 తే పురా సత్కృతాస తాత పాణ్డునా పౌరవా జనాః

కదం యుధిష్ఠిరస్యార్దే న నొ హన్యుః సబాన్ధవాన

8 [థుర]

ఏవమ ఏతన మయా తాత భావితం థొషమ ఆత్మని

థృష్ట్వా పరకృతయః సర్వా అర్దమానేన యొజితాః

9 ధరువమ అస్మత సహాయాస తే భవిష్యన్తి పరధానతః

అర్దవర్గః సహామాత్యొ మత్సంస్దొ ఽథయ మహీపతే

10 స భవాన పాణ్డవాన ఆశు వివాసయితుమ అర్హతి

మృథునైవాభ్యుపాయేన నగరం వారణావతమ

11 యథా పరతిష్ఠితం రాజ్యం మయి రాజన భవిష్యతి

తథా కున్తీ సహాపత్యా పునర ఏష్యతి భారత

12 [ధృ]

థుర్యొధన మమాప్య ఏతథ ధృథి సంపరివర్తతే

అభిప్రాయస్య పాపత్వాన నైతత తు వివృణొమ్య అహమ

13 న చ భీష్మొ న చ థరొణొ న కషత్తా న చ గౌతమః

వివాస్యమానాన కౌన్తేయాన అనుమంస్యన్తి కర్హి చిత

14 సమా హి కౌరవేయాణాం వయమ ఏతే చ పుత్రక

నైతే విషమమ ఇచ్ఛేయుర ధర్మయుక్తా మనస్వినః

15 తే వయం కౌరవేయాణామ ఏతేషాం చ మహాత్మనామ

కదం న వధ్యతాం తాత గచ్ఛేమ జగతస తదా

16 [థుర]

మధ్యస్దః సతతం భీష్మొ థరొణపుత్రొ మయి సదితః

యతః పుత్రస తతొ థరొణొ భవితా నాత్ర సాంశయః

17 కృపః శారథ్వతశ చైవ యత ఏతే తరయస తతః

థరొణం చ భాగినేయం చ న స తయక్ష్యతి కర్హి చిత

18 కషత్తార్ద బథ్ధస తవ అస్మాకం పరచ్ఛన్నం తు యతః పరే

న చైకః స సమర్దొ ఽసమాన పాణ్డవార్దే పరబాధితుమ

19 స విశ్రబ్ధః పాణ్డుపుత్రాన సహ మాత్రా వివాసయ

వారణావతమ అథ్యైవ నాత్ర థొషొ భవిష్యతి

20 వినిథ్ర కరణం ఘొరం హృథి శల్యమ ఇవార్పితమ

శొకపావకమ ఉథ్భూతం కర్మణైతేన నాశయ