ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 129

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 129)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము


1 [వై]

పరాణాధికం భీమసేనం కృతవిథ్యం ధనంజయమ

థుర్యొధనొ లక్షయిత్వ పర్యతప్యత థుర్మతిః

2 తతొ వైకర్తనః కర్ణః శకునిశ చాపి సౌబలః

అనేకైర అభ్యుపాయైస తాఞ జిఘాంసన్తి సమ పాణ్డవాన

3 పాణ్డవాశ చాపి తత సర్వం పరత్యజానన్న అరింథమాః

ఉథ్భావనమ అకుర్వన్తొ విథురస్య మతే సదితాః

4 గుణైః సముథితాన థృష్ట్వా పౌరాః పాణ్డుసుతాంస తథా

కదయన్తి సమ సంభూయ చత్వరేషు సభాసు చ

5 పరజ్ఞా చక్షుర అచక్షుష్ట్వాథ ధృతరాష్ట్రొ జనేశ్వరః

రాజ్యమ అప్రాప్తవాన పూర్వం సా కదం నృపతిర భవేత

6 తదా భీష్మః శాంతనవః సత్యసంధొ మహావ్రతః

పరత్యాఖ్యాయ పురా రాజ్యం నాథ్య జాతు గరహీష్యతి

7 తే వయం పాణ్డవం జయేష్ఠం తరుణం వృథ్ధశీలినమ

అభిషిఞ్చామ సాధ్వ అథ్య సత్యం కరుణవేథినమ

8 స హి భీష్మం శాంతనవం ధృతరాష్ట్రం చ ధర్మవిత

సపుత్రం వివిధైర భొగైర యొజయిష్యతి పూజయన

9 తేషాం థుర్యొధనః శరుత్వా తాని వాక్యాని భాషతామ

యుధిష్ఠిరానురక్తానాం పర్యతప్యత థుర్మతిః

10 స తప్యమానొ థుష్టాత్మా తేషాం వాచొ న చక్షమే

ఈర్ష్యయా చాభిసంతప్తొ ధృతరాష్ట్రమ ఉపాగమత

11 తతొ విరహితం థృష్ట్వా పితరం పరతిపూజ్య సః

పౌరానురాగ సంతప్తః పశ్చాథ ఇథమ అభాషత

12 శరుతా మే జల్పతాం తాత పరౌరాణామ అశివా గిరః

తవామ అనాథృత్య భీష్మం చ పతిమ ఇచ్ఛన్తి పాణ్డవమ

13 మతమ ఏతచ చ భీష్మస్య న స రాజ్యం బుభూషతి

అస్మాకం తు పరాం పీడాం చికీర్షన్తి పురే జనాః

14 పితృతః పరాప్తవాన రాజ్యం పాణ్డుర ఆత్మగుణైః పురా

తవమ అప్య అగుణ సంయొగాత పరాప్తం రాజ్యం న లబ్ధవాన

15 స ఏష పాణ్డొర థాయాథ్యం యథి పరాప్నొతి పాణ్డవః

తస్య పుత్రొ ధరువం పరాప్తస తస్య తస్యేతి చాపరః

16 తే వయం రాజవంశేన హీనాః సహ సుతైర అపి

అవజ్ఞాతా భవిష్యామొ లొకస్య జగతీపతే

17 సతతం నిరయం పరాప్తాః పరపిణ్డొపజీవినః

న భవేమ యదా రాజంస తదా శీఘ్రం విధీయతామ

18 అభవిష్యః సదిరొ రాజ్యే యథి హి తవం పురా నృప

ధరువం పరాప్స్యామ చ వయం రాజ్యమ అప్య అవశే జనే