ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 128

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 128)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము


1 [వై]

తతః శిష్యాన సమానీయ ఆచార్యార్దమ అచొథయత

థరొణః సర్వాన అశేషేణ థక్షిణార్దం మహీపతే

2 పాఞ్చాలరాజం థరుపథం గృహీత్వా రణమూర్ధని

పర్యానయత భథ్రం వః సా సయాత పరమథక్షిణా

3 తదేత్య ఉక్త్వా తు తే సర్వే రదైస తూర్ణం పరహారిణః

ఆచార్య ధనథానార్దం థరొణేన సహితా యయుః

4 తతొ ఽభిజగ్ముః పాఞ్చాలాన నిఘ్నన్తస తే నరర్షభాః

మమృథుస తస్య నగరం థరుపథస్య మహౌజసః

5 తే యజ్ఞసేనం థరుపథం గృహీత్వా రణమూర్ధని

ఉపాజహ్రుః సహామాత్యం థరొణాయ భరతర్షభాః

6 భగ్నథర్పం హృతధనం తదా చ వశమ ఆగతమ

స వైరం మనసా ధయాత్వా థరొణొ థరుపథమ అబ్రవీత

7 పరమృథ్య తరసా రాష్ట్రం పురం తే మృథితం మయా

పరాప్య జీవన రిపువశం సఖిపూర్వం కిమ ఇష్యతే

8 ఏవమ ఉక్త్వా పరహస్యైనం నిశ్చిత్య పునర అబ్రవీత

మా భైః పరాణభయాథ రాజన కషమిణొ బరాహ్మణా వయమ

9 ఆశ్రమే కరీడితం యత తు తవయా బాల్యే మయా సహ

తేన సంవర్ధితః సనేహస తవయా మే కషత్రియర్షభ

10 పరార్దయేయం తవయా సఖ్యం పునర ఏవ నరర్షభ

వరం థథామి తే రాజన రాజ్యస్యార్ధమ అవాప్నుహి

11 అరాజా కిల నొ రాజ్ఞాం సఖా భవితుమ అర్హతి

అతః పరయతితం రాజ్యే యజ్ఞసేన మయా తవ

12 రాజాసి థక్షిణే కూలే భాగీరద్యాహమ ఉత్తరే

సఖాయం మాం విజానీహి పాఞ్చాల యథి మన్యసే

13 [థరుపథ]

అనాశ్చర్యమ ఇథం బరహ్మన విక్రాన్తేషు మహాత్మసు

పరీయే తవయాహం తవత్తశ చ పరీతిమ ఇచ్ఛామి శాశ్వతీమ

14 [వై]

ఏవమ ఉక్తస తు తం థరొణొ మొక్షయామ ఆస భారత

సత్కృత్య చైనం పరీతాత్మా రాజ్యార్ధం పరత్యపాథయత

15 మాకన్థీమ అద గఙ్గాయాస తీరే జనపథాయుతామ

సొ ఽధయావసథ థీనమనాః కామ్పిల్యం చ పురొత్తమమ

థక్షిణాంశ చైవ పాఞ్చాలాన యావచ చర్మణ్వతీ నథీ

16 థరొణేన వైరం థరుపథః సంస్మరన న శశామ హ

కషాత్రేణ చ బలేనాస్య నాపశ్యత స పరాజయమ

17 హీనం విథిత్వా చాత్మానం బరాహ్మణేన బలేన చ

పుత్ర జన్మ పరీప్సన వై స రాజా తథ అధారయత

అహిచ ఛత్రం చ విషయం థరొణః సమభిపథ్యత

18 ఏవం రాజన్న అహిచ ఛత్రా పురీ జనపథాయుతా

యుధి నిర్జిత్య పార్దేన థరొణాయ పరతిపాథితా