ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 127

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 127)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము


1 [వై]

తతః సరస్తొత్తర పటః సప్రస్వేథః సవేపదుః

వివేశాధిరదొ రఙ్గం యష్టిప్రాణొ హవయన్న ఇవ

2 తమ ఆలొక్య ధనుస తయక్త్వా పితృగౌరవయన్త్రితః

కర్ణొ ఽభిషేకార్థ్ర శిరాః శిరసా సమవన్థత

3 తతః పాథావ అవచ్ఛాథ్య పటాన్తేన ససంభ్రమః

పుత్రేతి పరిపూర్ణార్దమ అబ్రవీథ రదసారదిః

4 పరిష్వజ్య చ తస్యాద మూర్ధానం సనేహవిక్లవః

అఙ్గరాజ్యాభిషేకార్థ్రమ అశ్రుభిః సిషిచే పునః

5 తం థృష్ట్వా సూతపుత్రొ ఽయమ ఇతి నిశ్చిత్య పాణ్డవః

భీమసేనస తథా వాక్యమ అబ్రవీత పరహసన్న ఇవ

6 న తవమ అర్హసి పార్దేన సూతపుత్ర రణే వధమ

కులస్య సథృశస తూర్ణం పరతొథొ గృహ్యతాం తవయా

7 అఙ్గరాజ్యం చ నార్హస తవమ ఉపభొక్తుం నరాధమ

శవా హుతాశసమీపస్దం పురొడాశమ ఇవాధ్వరే

8 ఏవమ ఉత్కస తతః కర్ణః కిం చిత పరస్ఫురితాధరః

గగనస్దం వినిఃశ్వస్య థివాకరమ ఉథైక్షత

9 తతొ థుర్యొధనః కొపాథ ఉత్పపాత మహాబలః

భరాతృపథ్మవనాత తస్మాన మథొత్కట ఇవ థవిపః

10 సొ ఽబరవీథ భీమకర్మాణం భీమసేనమ అవస్దితమ

వృకొథర న యుక్తం తే వచనం వక్తుమ ఈథృశమ

11 కషత్రియాణాం బలం జయేష్ఠం యొథ్ధవ్యం కషత్రబన్ధునా

శూరాణాం చ నథీనాం చ పరభవా థుర్విథాః కిల

12 సలిలాథ ఉత్దితొ వహ్నిర యేన వయాప్తం చరాచరమ

థధీచస్యాస్దితొ వజ్రం కృతం థానవ సూథనమ

13 ఆగ్నేయః కృత్తికా పుత్రొ రౌథ్రొ గాఙ్గేయ ఇత్య అపి

శరూయతే భగవాన థేవః సర్వగుహ్య మయొ గుహః

14 కషత్రియాభ్యశ చ యే జాతా బరాహ్మణాస తే చ విశ్రుతాః

ఆచార్యః కలశాజ జాతః శరస్తమ్బాథ గురుః కృపః

భవతాం చ యదా జన్మ తథ అప్య ఆగమితం నృపైః

15 సకుణ్డలం సకవచం థివ్యలక్షణలక్షితమ

కదమ ఆథిత్యసంకాశం మృగీ వయాఘ్రం జనిష్యతి

16 పృదివీ రాజ్యమ అర్హొ ఽయం నాఙ్గరాజ్యం నరేశ్వరః

అనేన బాహువీర్యేణ మయా చాజ్ఞానువర్తినా

17 యస్య వా మనుజస్యేథం న కషాన్తం మథ విచేష్టితమ

రదమ ఆరుహ్య పథ్భ్యాం వా వినామయతు కార్ముకమ

18 తతః సర్వస్య రఙ్గస్యా హాహాకారొ మహాన అభూత

సాధువాథానుసంబథ్ధః సూర్యశ చాస్తమ ఉపాగమత

19 తతొ థుర్యొధనః కర్ణమ ఆలమ్బ్యాద కరే నృప

థీపికాగ్నికృతాలొకస తస్మాథ రఙ్గాథ వినిర్యయౌ

20 పాణ్డవాశ చ సహథ్రొణాః సకృపాశ చ విశాం పతే

భీష్మేణ సహితాః సర్వే యయుః సవం సవం నివేశనమ

21 అర్జునేతి జనః కశ చిత కాశ చిత కర్ణేతి భారత

కశ చిథ థుర్యొధనేత్య ఏవం బరువన్తః పరదితాస తథా

22 కున్త్యాశ చ పరత్యభిజ్ఞాయ థివ్యలక్షణసూచితమ

పుత్రమ అఙ్గేశ్వరం సనేహాచ ఛన్నా పరీతిర అవర్ధత

23 థుర్యొధనస్యాపి తథా కర్ణమ ఆసాథ్య పార్దివ

భయమ అర్జున సాంజాతం కషిప్రమ అన్తరధీయత

24 స చాపి వీరః కృతశస్త్రనిశ్రమః; పరేణ సామ్నాభ్యవథత సుయొధనమ

యుధిష్ఠిరస్యాప్య అభవత తథా మతిర; న కర్ణ తుల్యొ ఽసతి ధనుర్ధరః కషితౌ