ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 126

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 126)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]

థత్తే ఽవకాశే పురుషైర విస్మయొత్ఫుల్లలొచనైః

వివేశ రఙ్గం విస్తీర్ణం కర్ణః పరపురంజయః

2 సహజం కవచం బిభ్రత కుణ్డలొథ్థ్యొతితాననః

సధనుర బథ్ధనిస్త్రింశః పాథచారీవ పర్వతః

3 కన్యా గర్భః పృదు యశాః పృదాయాః పృదులొచనః

తీక్ష్ణాంశొర భాస్కరస్యాంశః కర్ణొ ఽరిగణసూథనః

4 సింహర్షభ గజేన్థ్రాణాం తుల్యవీర్యపరాక్రమః

థీప్తికాన్తి థయుతిగుణైః సూర్యేన్థు జవలనొపమః

5 పరాంశుః కనకతాలాభః సింహసంహననొ యువా

అసంఖ్యేయగుణః శరీమాన భాస్కరస్యాత్మసంభవః

6 స నిరీక్ష్య మహాబాహుః సర్వతొ రఙ్గ మణ్డలమ

పరణామం థరొణ కృపయొర నాత్యాథృతమ ఇవాకరొత

7 స సామాజ జనః సర్వొ నిశ్చలః సదిరలొచనః

కొ ఽయమ ఇత్య ఆగతక్షొభః కౌతూహలపరొ ఽభవత

8 సొ ఽబరవీన మేఘధీరేణ సవరేణ వథతాం వరః

భరాతా భరాతరమ అజ్ఞాతం సావిత్రః పాకశాసనిమ

9 పార్ద యత తే కృతం కర్మవిశేషవథ అహం తతః

కరిష్యే పశ్యతాం నౄణాం మాత్మనా విస్మయం గమః

10 అసమాప్తే తతస తస్య వచనే వథతాం వర

యన్త్రొత్క్షిప్త ఇవ కషిప్రమ ఉత్తస్దౌ సర్వతొ జనః

11 పరీతిశ చ పురుషవ్యాఘ్ర థుర్యొధనమ అదాస్పృశత

హరీశ చ కరొధశ చ బీభత్సుం కషణేనాన్వవిశచ చ హ

12 తతొ థరొణాభ్యనుజ్ఞాతః కర్ణః పరియరణః సథా

యత్కృతం తత్ర పార్దేన తచ చకార మహాబలః

13 అద థుర్యొధనస తత్ర భరాతృభిః సహ భారత

కర్ణం పరిష్వజ్య ముథా తతొ వచనమ అబ్రవీత

14 సవాగతం తే మహాబాహొ థిష్ట్యా పరాప్తొ ఽసి మానథ

అహం చ కురురాజ్యం చ యదేష్టమ ఉపభుజ్యతామ

15 [కర్ణ]

కృతం సర్వేణ మే ఽనయేన సఖిత్వం చ తవయా వృణే

థవన్థ్వయుథ్ధాం చ పార్దేన కర్తుమ ఇచ్ఛామి భారత

16 [థుర]

భుఙ్క్ష్వ భొగాన మయా సార్ధం బన్ధూనాం పరియకృథ భవ

థుర్హృథాం కురు సర్వేషాం మూర్ధ్ని పాథమ అరింథమ

17 [వై]

తతః కషిప్తమ ఇవాత్మానం మత్వా పార్దొ ఽభయభాషత

కర్ణం భరాతృసమూహస్య మధ్యే ఽచలమ ఇవ సదితమ

18 అనాహూతొపసృప్తానామ అనాహూతొపజల్పినామ

యే లొకాస తాన హతః కర్ణ మయా తవం పరతిపత్స్యసే

19 [కర్ణ]

రఙ్గొ ఽయం సర్వసామాన్యః కిమ అత్ర తవ ఫల్గున

వీర్యశ్రేష్ఠాశ చ రాజన్యా బలం ధర్మొ ఽనువర్తతే

20 కిం కషేపైర థుర్బలాశ్వాసైః శరైః కదయ భారత

గురొః సమక్షం యావత తే హరామ్య అథ్య శిరః శరైః

21 [వై]

తతొ థరొణాభ్యనుజ్ఞాతః పార్దః పరపురంజయః

భరాతృభిస తవరయాశ్లిష్టొ రణాయొపజగామ తమ

22 తతొ థుర్యొధనేనాపి సభ్రాత్రా సమరొథ్యతః

పరిష్వక్తః సదితః కర్ణః పరగృహ్య సశరం ధనుః

23 తతః సవిథ్యుత్స్తనితైః సేన్థ్రాయుధ పురొ జవైః

ఆవృతం గగనం మేఘైర బలాకాపఙ్క్తిహాసిభిః

24 తతః సనేహాథ ధరి హయం థృష్ట్వా రఙ్గావలొకినమ

భాస్కారొ ఽపయ అనయన నాశం సమీపొపగతాన ఘనాన

25 మేఘచ ఛాయొపగూఢస తు తతొ ఽథృశ్యత పాణ్డవః

సూర్యాతపపరిక్షిప్తః కర్ణొ ఽపి సమథృశ్యత

26 ధార్తరాష్ట్రా యతః కర్ణస తస్మిన థేశే వయవస్దితాః

భారథ్వాజః కృపొ భీష్మొ యతః పార్దస తతొ ఽభవన

27 థవిధా రఙ్గః సమభవత సత్రీణాం థవైధమ అజాయత

కున్తిభొజసుతా మొహం విజ్ఞాతార్దా జగామ హ

28 తాం తదా మొహసామ్పన్నాం విథురః సర్వధర్మవిత

కున్తీమ ఆశ్వాసయామ ఆస పరొక్ష్యాథ్భిశ చన్థనొక్షితైః

29 తతః పరత్యాగతప్రాణా తావ ఉభావ అపి థంశితౌ

పుత్రౌ థృష్ట్వా సుసంతప్తా నాన్వపథ్యత కిం చన

30 తావ ఉథ్యతమహాచాపౌ కృపః శారథ్వతొ ఽబరవీత

తావ ఉథ్యతసమాచారే కుశలః సర్వధర్మవిత

31 అయం పృదాయాస తనయః కనీయాన పాణ్డునన్థనః

కౌరవొ భవతాం సార్ధం థవన్థ్వయుథ్ధం కరిష్యతి

32 తవమ అప్య ఏవం మహాబాహొ మాతరం పితరం కులమ

కదయస్వ నరేన్థ్రాణాం యేషాం తవం కులవర్ధనః

తతొ విథిత్వా పార్దస తవాం పరతియొత్స్యతి వా న వా

33 ఏవమ ఉక్తస్య కర్ణస్య వరీడావనతమ ఆననమ

బభౌ వర్షామ్బుభిః కలిన్నం పథ్మమ ఆగలితం యదా

34 [థుర]

ఆచార్య తరివిధా యొనీ రాజ్ఞాం శాస్త్రవినిశ్చయే

తత కులీనశ చ శూరశ చ సేనాం యశ చ పరకర్షతి

35 యథ్య అయం ఫల్గునొ యుథ్ధే నారాజ్ఞా యొథ్ధుమ ఇచ్ఛతి

తస్మాథ ఏషొ ఽఙగవిషయే మయా రాజ్యే ఽభిషిచ్యతే

36 [వై]

తతస తస్మిన కషణే కర్ణః సలాజ కుసుమైర ఘటైః

కాఞ్చనైః కాఞ్చనే పీఠే మన్త్రవిథ్భిర మహారదః

అభిషిక్తొ ఽఙగరాజ్యే స శరియా యుక్తొ మహాబలః

37 సచ్ఛత్రవాలవ్యజనొ జయశబ్థాన్తరేణ చ

ఉవాచ కౌరవం రాజా రాజానం తం వృషస తథా

38 అస్య రాజ్యప్రథానస్య సథృశం కిం థథాని తే

పరబ్రూహి రాజశార్థూల కర్తా హయ అస్మి తదా నృప

అత్యన్తం సఖ్యమ ఇచ్ఛామీత్య ఆహ తం స సుయొధనః

39 ఏవమ ఉక్తస తతః కర్ణస తదేతి పరత్యభాషత

హర్షాచ చొభౌ సమాశ్లిష్య పరాం ముథమ అవాపతుః