ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 125

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 125)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము


1 [వై]

కురురాజే చ రఙ్గస్దే భీమే చ బలినాం వరే

పక్షపాత కృతస్నేహః స థవిధేవాభవజ జనః

2 హా వీర కురురాజేతి హా భీమేతి చ నర్థతామ

పురుషాణాం సువిపులాః పరణాథాః సహసొత్దితాః

3 తతః కషుబ్ధార్ణవ నిభం రఙ్గమ ఆలొక్య బుథ్ధిమాన

భారథ్వాజః పరియం పుత్రమ అశ్వత్దామానమ అబ్రవీత

4 వారయైతౌ మహావీర్యౌ కృతయొగ్యావ ఉభావ అపి

మా భూథ రఙ్గ పరకొపొ ఽయం భీమ థుర్యొధనొథ్భవః

5 తతస తావ ఉథ్యతగథౌ గురుపుత్రేణ వారితౌ

యుగాన్తానిల సంక్షుబ్ధౌ మహావేగావ ఇవార్ణవౌ

6 తతొ రఙ్గాఙ్గణ గతొ థరొణొ వచనమ అబ్రవీత

నివార్య వాథిత్రగణం మహామేఘసమస్వనమ

7 యొ మే పుత్రాత పరియతరః సర్వాస్త్రవిథుషాం వరః

ఐన్థ్రిర ఇన్థ్రానుజ సమః స పార్దొ థృశ్యతామ ఇతి

8 ఆచార్య వచనేనాద కృతస్వస్త్యయనొ యువా

బథ్ధగొధాఙ్గులి తరాణః పూర్ణతూణః సకార్ముకః

9 కాఞ్చనం కవచం బిభ్రత పరత్యథృశ్యత ఫల్గునః

సార్కః సేన్థ్రాయుధ తడిత ససంధ్య ఇవ తొయథః

10 తతః సర్వస్య రఙ్గస్య సముత్పిఞ్జొ ఽభవన మహాన

పరవాథ్యన్త చ వాథ్యాని సశఙ్ఖాని సమన్తతః

11 ఏష కున్తీసుతః శరీమాన ఏష పాణ్డవమధ్యమః

ఏష పుత్రొ మహేన్థ్రస్య కురూణామ ఏష రక్షితా

12 ఏషొ ఽసత్రవిథుషాం శరేష్ఠ ఏష ధర్మభృతాం వరః

ఏష శీలవతాం చాపి శీలజ్ఞాననిధిః పరః

13 ఇత్య ఏవమ అతులా వాచః శృణ్వన్త్యాః పరేక్ష కేరితాః

కున్త్యాః పరస్నవ సంమిశ్రైర అస్రైః కలిన్నమ ఉరొ ఽభవత

14 తేన శబ్థేన మహతా పూర్ణశ్రుతిర అదాబ్రవీత

ధృతరాష్ట్రొ నరశ్రేష్ఠొ విథురం హృష్టమానసః

15 కషత్తః కషుబ్ధార్ణవ నిభః కిమ ఏష సుమహాస్వనః

సహసైవొత్దితొ రఙ్గే భిన్థన్న ఇవ నభస్తలమ

16 [విథుర]

ఏష పార్దొ మహారాజ ఫల్గునః పాణ్డునన్థనః

అవతీర్ణః సకవచస తత్రైష సుమహాస్వనః

17 [ధృ]

ధన్యొ ఽసమ్య అనుగృహీతొ ఽసమి రక్షితొ ఽసమి మహామతే

పృదారణి సముథ్భూతైస తరిభిః పాణ్డవ వహ్నిభిః

18 [వై]

తస్మిన సముథితే రఙ్గే కదం చిత పర్యవస్దితే

థర్శయామ ఆస బీభత్సుర ఆచార్యాథ అస్త్రలాఘవమ

19 ఆగ్నేయేనాసృజథ వహ్నిం వారుణేనాసృజత పయః

వాయవ్యేనాసృజథ వాయుం పార్జన్యేనాసృజథ ధనాన

20 భౌమేన పరావిశథ భూమిం పార్వతేనాసృజథ గిరీన

అన్తర్ధానేన చాస్త్రేణ పునర అన్తర్హితొ ఽభవత

21 కషణాత పరాంశుః కషణాథ ధరస్వః కషణాచ చ రదధూర గతః

కషణేన రదమధ్యస్దః కషణేనావాపతన మహీమ

22 సుకుమారం చ సూక్ష్మం చ గురుం చాపి గురుప్రియః

సౌష్ఠవేనాభిసంయుక్తః సొ ఽవిధ్యథ వివిధైః శరైః

23 భరమతశ చ వరాహస్య లొహస్య పరముఖే సమమ

పఞ్చబాణాన అసంసక్తాన స ముమొచైక బాణవత

24 గవ్యే విషాణ కొశే చ చలే రజ్జ్వవలమ్బితే

నిచఖాన మహావీర్యః సాయకాన ఏకవింశతిమ

25 ఇత్య ఏవమాథి సుమహత ఖడ్గే ధనుషి చాభవత

గథాయాం శస్త్రకుశలొ థర్శనాని వయథర్శయత

26 తతః సమాప్తభూయిష్ఠే తస్మిన కర్మాణి భారత

మన్థీ భూతే సమాజే చ వాథిత్రస్య చ నిస్వనే

27 థవారథేశాత సముథ్భూతొ మాహాత్మ్య బలసూచకః

వజ్రనిష్పేష సథృశః శుశ్రువే భుజనిస్వనః

28 థీర్యన్తే కిం ను గిరయః కింస్విథ భూమిర విథీర్యతే

కింస్విథ ఆపూర్యతే వయొమ జలభార ఘనైర ఘనైః

29 రఙ్గస్యైవం మతిర అభూత కషణేన వసుధాధిప

థవారం చాభిముఖాః సర్వే బభూవుః పరేక్షకాస తథా

30 పఞ్చభిర భరాతృభిః పార్దైర థరొణః పరివృతొ బభౌ

పఞ్చ తారేణ సంయుక్తః సావిత్రేణేవ చన్థ్రమాః

31 అశ్వత్దామ్నా చ సహితం భరాతౄణాం శతమ ఊర్జితమ

థుర్యొధనంమ అమిత్రఘ్నమ ఉత్దితం పర్యవారయత

32 స తైస తథా భరాతృభిర ఉథ్యతాయుధైర; వృతొ గథాపాణిర అవస్దితైః సదితః

బభౌ యదా థానవ సంక్షయే పురా; పురంథరొ థేవగణైః సమావృతః