ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 124

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 124)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]

కృతాస్త్రాన ధార్తరాష్ట్రాంశ చ పాణ్డుపుత్రాంశ చ భారత

థృష్ట్వా థరొణొ ఽబరవీథ రాజన ధృతరాష్ట్రం జనేశ్వరమ

2 కృపస్య సొమథత్తస్య బాహ్లీకస్య చ ధీమతః

గాఙ్గేయస్య చ సాంనిధ్యే వయాసస్య విథురస్య చ

3 రాజన సంప్రాప్తవిధ్యాస తే కుమరాః కురుసత్తమ

తే థర్శయేయుః సవాం శిక్షాం రాజన్న అనుమతే తవ

4 తతొ ఽబరవీన మహారాజః పరహృష్టేనాన్తరాత్మనా

భారథ్వాజ మహత కర్మకృతం తే థవిజసత్తమ

5 యథా తు మన్యసే కాలం యస్మిన థేశే యదా యదా

తదా తదావిధానాయ సవయమ ఆజ్ఞాపయస్వ మామ

6 సపృహయామ్య అథ్య నిర్వేథాత పురుషాణాం సచక్షుషామ

అస్త్రహేతొః పరాక్రాన్తాన్యే మే థరక్ష్యన్తి పుత్రకాన

7 కషత్తర యథ గురుర ఆచార్యొ బరవీతి కురు తత తదా

న హీథృశం పరియం మన్యే భవితా ధర్మవత్సలః

8 తతొ రాజానమ ఆమన్త్ర్య విథురానుగతొ బహిః

భారథ్వాజొ మహాప్రాజ్ఞొ మాపయామ ఆస మేథినీమ

సమామ అవృక్షాం నిర్గుల్మామ ఉథక పరవణ సంస్దితామ

9 తస్యాం భూమౌ బలిం చక్రే తిదౌ నక్షత్రపూజితే

అవఘుష్టం పురే చాపి తథర్దం వథతాం వర

10 రఙ్గ భూమౌ సువిపులం శాస్త్రథృష్టం యదావిధి

పరేక్షాగారం సువిహితం చక్రుస తత్ర చ శిల్పినః

రాజ్ఞః సర్వాయుధొపేతం సత్రీణాం చైవ నరర్షభ

11 మఞ్చాంశ చ కారయామ ఆసుస తత్ర జానపథా జనాః

విపులాన ఉచ్ఛ్రయొపేతాఞ శిబికాశ చ మహాధనాః

12 తస్మింస తతొ ఽహని పరాప్తే రాజా ససచివస తథా

భీష్మం పరముఖతః కృత్వా కృపం చాచార్య సత్తమమ

13 ముక్తాజాలపరిక్షిప్తం వైడూర్య మణిభూషితమ

శాతకుమ్భమయం థివ్యం పరేక్షాగారమ ఉపాగమత

14 గాన్ధారీ చ మహాభాగా కున్తీ చ జయతాం వర

సత్రియశ చ సర్వా యా రాజ్ఞః సప్రేష్యాః సపరిచ్ఛథాః

హర్షాథ ఆరురుహుర మఞ్చాన మేరుం థేవ సత్రియొ యదా

15 బరాహ్మణక్షత్రియాథ్యం చ చాతుర్వర్ణ్యం పురాథ థరుతమ

థర్శనేప్సు సమభ్యాగాత కుమారాణాం కృతాస్త్రతామ

16 పరవాథితైశ చ వాథిత్రైర జనకౌతూహలేన చ

మహార్ణవ ఇవ కషుబ్ధః సమాజః సొ ఽభవత తథా

17 తతః శుక్లామ్బర ధరః శుక్లయజ్ఞొపవీతవాన

శుక్లకేశః సితశ్మశ్రుః శుక్లమాల్యానులేపనః

18 రఙ్గమధ్యం తథాచార్యః సపుత్రః పరవివేశ హ

నభొ జలధరైర హీనం సాఙ్గారక ఇవాంశుమాన

19 స యదా సమయం చక్రే బలిం బలవతాం వరః

బరాహ్మణాంశ చాత్ర మన్త్రజ్ఞాన వాచయామ ఆస మఙ్గలమ

20 అద పుణ్యాహఘొషస్య పుణ్యస్య తథనన్తరమ

వివిశుర వివిధం గృహ్య శస్త్రొపకరణం నరాః

21 తతొ బథ్ధతను తరాణా బథ్ధకక్ష్యా మహాబలాః

బథ్ధతూణాః సధనుషొ వివిశుర భరతర్షభాః

22 అనుజ్యేష్ఠం చ తే తత్ర యుధిష్ఠిరపురొగమాః

చక్రుర అస్త్రం మహావీర్యాః కుమారాః పరమాథ్భుతమ

23 కే చిచ ఛరాక్షేప భయాచ ఛిరాంస్య అవననామిరే

మనుజా ధృష్టమ అపరే వీక్షాం చక్రుః సవిస్మయాః

24 తే సమ లక్ష్యాణి వివిధుర బాణైర నామాఙ్క శొభితైః

వివిధైర లాఘవొత్సృష్టైర ఉహ్యన్తొ వాజిభిర థరుతమ

25 తత కుమార బలం తత్ర గృహీతశరకార్ముకమ

గన్ధర్వనగరాకారం పరేక్ష్య తే విస్మితాభవన

26 సహసా చుక్రుశుస తత్ర నరాః శతసహస్రశః

విస్మయొత్ఫుల్లనయనాః సాధు సాధ్వ ఇతి భారత

27 కృత్వా ధనుషి తే మార్గాన రదచర్యాసు చాసకృత

గజపృష్ఠే ఽశవపృష్ఠే చ నియుథ్ధే చ మహాబలాః

28 గృహీతఖడ్గచర్మాణస తతొ భూయః పరహారిణః

తసరుమార్గాన యదొథ్థిష్టాంశ చేరుః సర్వాసు భూమిషు

29 లాఘవం సౌష్ఠవం శొభాం సదిరత్వం థృఢముష్టితామ

థథృశుస తత్ర సర్వేషాం పరయొగే ఖడ్గచర్మణామ

30 అద తౌ నిత్యసంహృష్టౌ సుయొధన వృకొథరౌ

అవతీర్ణౌ గథాహస్తావ ఏకశృఙ్గావ ఇవాచలౌ

31 బథ్ధకక్ష్యౌ మహాబాహూ పౌరుషే పర్యవస్దితౌ

బృహన్తౌ వాశితా హేతొః సమథావ ఇవ కుఞ్జరౌ

32 తౌ పరథక్షిణసవ్యాని మణ్డలాని మహాబలౌ

చేరతుర నిర్మలగథౌ సమథావ ఇవ గొవృషౌ

33 విథురొ ధృతరాష్ట్రాయ గాన్ధార్యే పాణ్డవారణిః

నయవేథయేతాం తత సర్వం కుమారాణాం విచేష్టితమ