ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 144

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 144)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]

తే వనేన వనం వీరా ఘనన్తొ మృగగణాన బహూన

అపక్రమ్య యయూ రాజంస తవరమాణా మహారదాః

2 మత్స్యాంస తరిగర్తాన పాఞ్చాలాన కీచకాన అన్తరేణ చ

రమణీయాన వనొథ్థేశాన పరేక్షమాణాః సరాంసి చ

3 జటాః కృత్వాత్మనః సర్వే వల్కలాజినవాససః

సహ కున్త్యా మహాత్మానొ బిభ్రతస తాపసం వపుః

4 కవ చిథ వహన్తొ జననీం తవరమాణా మహారదాః

కవ చిచ ఛన్థేన గచ్ఛన్తస తే జగ్ముః పరసభం పునః

5 బరాహ్మం వేథమ అధీయానా వేథాఙ్గాని చ సార్వశః

నీతిశాస్త్రం చ ధార్మజ్ఞా థథృశుస తే పితామహమ

6 తే ఽభివాథ్య మహాత్మానం కృష్ణథ్వైపాయనం తథా

తస్దుః పరాఞ్జలయః సర్వే సహ మాత్రా పరంతపాః

7 [వయాస]

మయేథం మనసా పూర్వం విథితం భరతర్షభాః

యదా సదితైర అధర్మేణ ధార్తరాష్ట్రైర వివాసితాః

8 తథ విథిత్వాస్మి సంప్రాప్తశ చికీర్షుః పరమం హితమ

న విషాథొ ఽతర కర్తవ్యః సర్వమ ఏతత సుఖాయ వః

9 సమాస తే చైవ మే సర్వే యూయం చైవ న సంశయః

థీనతొ బాలతశ చైవ సనేహం కుర్వన్తి బాన్ధవాః

10 తస్మాథ అభ్యధికః సనేహొ యుష్మాసు మమ సాంప్రతమ

సనేహపూర్వం చికీర్షామి హితం వస తన నిబొధత

11 ఇథం నగరమ అభ్యాశే రమణీయం నిరామయమ

వసతేహ పరతిచ్ఛన్నా మమాగమనకాఙ్క్షిణః

12 [వై]

ఏవం స తాన సమాశ్వాస్య వయాసః పార్దాన అరింథమాన

ఏకచక్రామ అభిగతః కున్తీమ ఆశ్వాసయత పరభుః

13 జీవపుత్రి సుతస తే ఽయం ధర్మపుత్రొ యుధిష్ఠిరః

పృదివ్యాం పార్దివాన సర్వాన పరశాసిష్యతి ధర్మరాట

14 ధర్మేణ జిత్వా పృదివీమ అఖిలాం ధర్మవిథ వశీ

భీమసేనార్జున బలాథ భొక్ష్యత్య అయమ అసంశయః

15 పుత్రాస తవ చ మాథ్ర్యాశ చ సర్వ ఏవ మహారదాః

సవరాష్ట్రే విహరిష్యన్తి సుఖం సుమనసస తథా

16 యక్ష్యన్తి చ నరవ్యాఘ్రా విజిత్య పృదివీమ ఇమామ

రాజసూయాశ్వమేధాథ్యైః కరతుభిర భూరిథక్షిణైః

17 అనుగృహ్య సుహృథ్వర్గం ధనేన చ సుఖేన చ

పితృపైతామహం రాజ్యమ ఇహ భొక్ష్యన్తి తే సుతాః

18 ఏవమ ఉక్త్వా నివేశ్యైనాన బరాహ్మణస్య నివేశనే

అబ్రవీత పార్దివశ్రేష్ఠమ ఋషిర థవైపాయనస తథా

19 ఇహ మాం సంప్రతీక్షధ్వమ ఆగమిష్యామ్య అహం పునః

థేశకాలౌ విథిత్వైవ వేత్స్యధ్వం పరమాం ముథమ

20 స తైః పరాఞ్జలిభిః సర్వైస తదేత్య ఉక్తొ నరాధిప

జగామ భగవాన వయాసొ యదాకామమ ఋషిః పరభుః