ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 122

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 122)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]

తతొ థరుపథమ ఆసాథ్య భరథ్వాజః పరతాపవాన

అబ్రవీత పార్షతం రాజన సఖాయం విథ్ధి మామ ఇతి

2 [థరుపథ]

అకృతేయం తవ పరజ్ఞా బరహ్మన నాతిసమఞ్జసీ

యన మాం బరవీషి పరసభం సఖా తే ఽహమ ఇతి థవిజ

3 న హి రాజ్ఞామ ఉథీర్ణానామ ఏవం భూతైర నరైః కవ చిత

సఖ్యం భవతి మన్థాత్మఞ శరియా హీనైర ధనచ్యుతైః

4 సౌహృథాన్య అపి జీర్యన్తే కాలేన పరిజీర్యతామ

సౌహృథం మే తవయా హయ ఆసీత పూర్వం సామర్ద్య బన్ధనమ

5 న సఖ్యమ అజరం లొకే జాతు థృశ్యేత కర్హి చిత

కామొ వైనం విహరతి కరొధశ చైనం పరవృశ్చతి

6 మైవం జీర్ణమ ఉపాసిష్ఠాః సఖ్యం నవమ ఉపాకురు

ఆసీత సఖ్యం థవిజశ్రేష్ఠ తవయా మే ఽరదనిబన్ధనమ

7 న థరిథ్రొ వసుమతొ నావిథ్వాన విథుషః సఖా

శూరస్య న సఖా కలీబః సఖిపూర్వం కిమ ఇష్యతే

8 యయొర ఏవ సమం విత్తం యయొర ఏవ సమం కులమ

తయొః సఖ్యవివాహశ చ న తు పుష్టవిపుష్టయొః

9 నాశ్రొత్రియః శరొత్రియస్య నారదీ రదినః సఖా

నారాజ్ఞా సంగతం రాజ్ఞః సఖిపూర్వం కిమ ఇష్యతే

10 [వై]

థరుపథేనైవమ ఉక్తస తు భారథ్వాజః పరతాపవాన

ముహూర్తం చిన్తయామ ఆస మన్యునాభిపరిప్లుతః

11 స వినిశ్చిత్య మనసా పాఞ్చాలం పరతి బుథ్ధిమాన

జగామ కురుముఖ్యానాం నగరం నాగసాహ్వయమ

12 కుమారాస తవ అద నిష్క్రమ్య సమేతా గజసాహ్వయాత

కరీడన్తొ వీటయా తత్ర వీరాః పర్యచరన ముథా

13 పపాత కూపే సా వీటా తేషాం వై కరీడతాం తథా

న చ తే పరత్యపథ్యన్త కర్మ వీటొపలబ్ధయే

14 అద థరొణః కుమారాంస తాన థృష్ట్వా కృత్యవతస తథా

పరహస్య మన్థం పైశల్యాథ అభ్యభాషత వీర్యవాన

15 అహొ ను ధిగ బలం కషాత్రం ధిగ ఏతాం వః కృతాస్త్రతామ

భరతస్యాన్వయే జాతా యే వీటాం నాధిగచ్ఛత

16 ఏష ముష్టిర ఇషీకాణాం మయాస్త్రేణాభిమన్త్రితః

అస్య వీర్యం నిరీక్షధ్వం యథ అన్యస్య న విథ్యతే

17 వేత్స్యామీషీకయా వీటాం తామ ఇషీకామ అదాన్యయా

తామ అన్యయా సమాయొగొ వీటాయా గరహణే మమ

18 తథ అపశ్యన కుమారాస తే విస్మయొత్ఫుల్లలొచనాః

అవేష్క్య చొథ్ధృతాం వీటాం వీటా వేథ్ధారమ అబ్రువన

19 అభివాథయామహే బరహ్మన నైతథ అన్యేషు విథ్యతే

కొ ఽసి కం తవాభిజానీమొ వయం కిం కరవామహే

20 [థరొణ]

ఆచక్ష్వధ్వం చ భీష్మాయ రూపేణ చ గుణైశ చ మామ

స ఏవ సుమహాబుథ్ధిః సాంప్రతం పరతిపత్స్యతే

21 [వై]

తదేత్య ఉక్త్వా తు తే సర్వే భీష్మమ ఊచుః పితామహమ

బరాహ్మణస్య వచస తద్యం తచ చ కర్మవిశేషవత

22 భీష్మః శరుత్వా కుమారాణాం థరొణం తం పరత్యజానత

యుక్తరూపః స హి గురుర ఇత్య ఏవమ అనుచిన్త్య చ

23 అదైనమ ఆనీయ తథా సవయమ ఏవ సుసత్కృతమ

పరిపప్రచ్ఛ నిపుణం భీష్మః శస్త్రభృతాం వరః

హేతుమ ఆగమనే తస్య థరొణః సర్వం నయవేథయత

24 మహర్షేర అగ్నివేశ్యస్య సకాశమ అహమ అచ్యుత

అస్త్రార్దమ అగమం పూర్వం ధనుర్వేథ జిఘృక్షయా

25 బరహ్మ చారీ వినీతాత్మా జటిలొ బహులాః సమాః

అవసం తత్ర సుచిరం ధనుర్వేథ చికీర్షయా

26 పాఞ్చాలరాజపుత్రస తు యజ్ఞసేనొ మహాబలః

మయా సహాకరొథ విథ్యాం గురొః శరామ్యన సమాహితః

27 స మే తత్ర సఖా చాసీథ ఉపకారీ పరియశ చ మే

తేనాహం సహ సంగమ్య రతవాన సుచిరం బత

బాల్యాత పరభృతి కౌరవ్య సహాధ్యయనమ ఏవ చ

28 స సమాసాథ్య మాం తత్ర పరియకారీ పరియంవథః

అబ్రవీథ ఇతి మాం భీష్మ వచనం పరీతివర్ధనమ

29 అహం పరియతమః పుత్రః పితుర థరొణ మహాత్మనః

అభిషేక్ష్యతి మాం రాజ్యే సపాఞ్చాల్యొ యథా తథా

30 తవథ భొజ్యం భవితా రాజ్యం సఖే సత్యేన తే శపే

మమ భొగాశ చ విత్తం చ తవథధీనం సుఖాని చ

31 ఏవమ ఉక్తః పరవవ్రాజ కృతాస్త్రొ ఽహం ధనేప్సయా

అభిషిక్తం చ శరుత్వైనం కృతార్దొ ఽసమీతి చిన్తయన

32 పరియం సఖాయం సుప్రీతొ రాజ్యస్దం పునర ఆవ్రజమ

సంస్మరన సంగమం చైవ వచనం చైవ తస్య తత

33 తతొ థరుపథమ ఆగమ్య సఖిపూర్వమ అహం పరభొ

అబ్రువం పురుషవ్యాఘ్ర సఖాయం విథ్ధి మామ ఇతి

34 ఉపస్దితం తు థరుపథః సఖివచ చాభిసంగతమ

స మాం నిరాకారమ ఇవ పరహసన్న ఇథమ అబ్రవీత

35 అకృతేయం తవ పరజ్ఞా బరహ్మన నాతిసమఞ్జసీ

యథ ఆత్ద మాం తవం పరసభం సఖా తే ఽహమ ఇతి థవిజ

36 న హి రాజ్ఞామ ఉథీర్ణానామ ఏవం భూతైర నరైః కవ చిత

సఖ్యం భవతి మన్థాత్మఞ శరియా హీనైర ధనచ్యుతైః

37 నాశ్రొత్రియః శరొత్రియస్య నారదీ రదినః సఖా

నారాజా పార్దివస్యాపి సఖిపూర్వం కిమ ఇష్యతే

38 థరుపథేనైవమ ఉక్తొ ఽహం మన్యునాభిపరిప్లుతః

అభ్యాగచ్ఛం కురూన భీష్మ శిష్యైర అర్దీ గుణాన్వితైః

39 పరతిజగ్రాహ తం భీష్మొ గురుం పాణ్డుసుతైః సహ

పౌత్రాన ఆథాయ తాన సర్వాన వసూని వివిధాని చ

40 శిష్యా ఇతి థథౌ రాజన థరొణాయ విధిపూర్వకమ

స చ శిష్యాన మహేష్వాసః పరతిజగ్రాహ కౌరవాన

41 పరతిగృహ్య చ తాన సర్వాన థరొణొ వచనమ అబ్రవీత

రహస్య ఏకః పరతీతాత్మా కృతొపసథనాంస తథా

42 కార్యం మే కాఙ్క్షితం కిం చిథ ధృథి సంపరివర్తతే

కృతాస్త్రైస తత పరథేయం మే తథ ఋతం వథతానఘాః

43 తచ ఛరుత్వా కౌరవేయాస తే తూష్ణీమ ఆసన విశాం పతే

అర్జునస తు తతః సర్వం పరతిజజ్ఞే పరంతపః

44 తతొ ఽరజునం మూర్ధ్ని తథా సమాఘ్రాయ పునః పునః

పరీతిపూర్వం పరిష్వజ్య పరరురొథ ముథా తథా

45 తతొ థరొణః పాణ్డుపుత్రాన అస్త్రాణి వివిధాని చ

గరాహయామ ఆస థివ్యాని మానుషాణి చ వీర్యవాన

46 రాజపుత్రాస తదైవాన్యే సమేత్య భరతర్షభ

అభిజగ్ముస తతొ థరొణమ అస్త్రార్దే థవిజసత్తమమ

వృష్ణయశ చాన్ధకాశ చైవ నానాథేశ్యాశ చ పార్దివాః

47 సూతపుత్రశ చ రాధేయొ గురుం థరొణమ ఇయాత తథా

సపర్ధమానస తు పార్దేన సూతపుత్రొ ఽతయమర్షణః

థుర్యొధనమ ఉపాశ్రిత్య పాణ్డవాన అత్యమన్యత