ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 121

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 121)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]

విశేషార్దీ తతొ భీష్మః పౌత్రాణాం వినయేప్సయా

ఇష్వస్త్రజ్ఞాన పర్యపృచ్ఛథ ఆచార్యాన వీర్యసంమతాన

2 నాల్పధీర నామహా భాగస తదానానాస్త్ర కొవిథః

నాథేవ సత్త్వొ వినయేత కురూన అస్త్రే మహాబలాన

3 మహర్షిస తు భరథ్వాజొ హవిర్ధానే చరన పురా

థథర్శాప్సరసం సాక్షాథ ఘృతాచీమ ఆప్లుతామ ఋషిః

4 తస్యా వాయుః సముథ్ధూతొ వసనం వయపకర్షత

తతొ ఽసయ రేతశ చస్కన్థ తథ ఋషిర థరొణ ఆథధే

5 తస్మిన సమభవథ థరొణః కలశే తస్య ధీమతః

అధ్యగీష్ట స వేథాంశ చ వేథాఙ్గాని చ సర్వశః

6 అగ్నివేశ్యం మహాభాగం భరథ్వాజః పరతాపవాన

పరత్యపాథయథ ఆగ్నేయమ అస్త్రధర్మభృతాం వరః

7 అగ్నిష్టుజ జాతః స మునిస తతొ భరతసత్తమ

భారథ్వాజం తథాగ్నేయం మహాస్త్రం పరత్యపాథయత

8 భరథ్వాజ సఖా చాసీత పృషతొ నామ పార్దివః

తస్యాపి థరుపథొ నామ తథా సమభవత సుతః

9 స నిత్యమ ఆశ్రమం గత్వా థరొణేన సహ పార్షతః

చిక్రీడాధ్యయనం చైవ చకార కషత్రియర్షభః

10 తతొ వయతీతే పృషతే స రాజా థరుపథొ ఽభవత

పాఞ్చాలేషు మహాబాహుర ఉత్తరేషు నరేశ్వరః

11 భరథ్వాజొ ఽపి భగవాన ఆరురొహ థివం తథా

తతః పితృనియుక్తాత్మా పుత్ర లొభాన మహాయశాః

శారథ్వతీం తతొ థరొణః కృపీం భార్యామ అవిన్థత

12 అగ్నిహొత్రే చ ధర్మే చ థమే చ సతతం రతా

అలభథ గౌతమీ పుత్రమ అశ్వత్దామానమ ఏవ చ

13 స జాతమాత్రొ వయనథథ యదైవొచ్చైః శరవా హయః

తచ ఛరుత్వాన్తర్హితం భూతమ అన్తరిక్షస్దమ అబ్రవీత

14 అశ్వస్యేవాస్య యత సదామ నథతః పరథిశొ గతమ

అశ్వత్దామైవ బాలొ ఽయం తస్మాన నామ్నా భవిష్యతి

15 సుతేన తేన సుప్రీతొ భారథ్వాజస తతొ ఽభవత

తత్రైవ చ వసన ధీమాన ధనుర్వేథ పరొ ఽభవత

16 స శుశ్రావ మహాత్మానం జామథగ్న్యం పరంతపమ

బరాహ్మణేభ్యస తథా రాజన థిత్సన్తం వసు సర్వశః

17 వనం తు పరస్దితం రామం భారథ్వాజస తథాబ్రవీత

ఆగతం విత్తకామం మాం విథ్ధి థరొణం థవిజర్షభమ

18 [రామ]

హిరణ్యం మమ యచ చాన్యథ వసు కిం చన విథ్యతే

బరాహ్మణేభ్యొ మయా థత్తం సర్వమ ఏవ తపొధన

19 తదైవేయం ధరా థేవీ సాగరాన్తా సపత్తనా

కశ్యపాయ మయా థత్తా కృత్స్నా నగరమాలినీ

20 శరీరమాత్రమ ఏవాథ్య మయేథమ అవశేషితమ

అస్త్రాణి చ మహార్హాణి శస్త్రాణి వివిధాని చ

వృణీష్వ కిం పరయచ్ఛామి తుభ్యం థరొణ వథాశు తత

21 [థరొణ]

అస్త్రాణి మే సమగ్రాణి ససంహారాణి భార్గవ

సప్రయొగ రహస్యాని థాతుమ అర్హస్య అశేషతః

22 [వై]

తదేత్య ఉక్త్వా తతస తస్మై పరాథాథ అస్త్రాణి భార్గవః

సరహస్య వరతం చైవ ధనుర్వేథమ అశేషతః

23 పరతిగృహ్య తు తత సర్వం కృతాస్త్రొ థవిజసత్తమః

పరియం సఖాయం సుప్రీతొ జగామ థరుపథం పరతి