ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 120

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 120)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [జ]

కృపస్యాపి మహాబ్రహ్మన సంభవం వక్తుమ అర్హసి

శరస్తమ్భాత కదం జజ్ఞే కదం చాస్త్రాణ్య అవాప్తవాన

2 [వై]

మహర్షేర గతమస్యాసీచ ఛరథ్వాన నామ నామతః

పుత్రః కిల మహారాజ జాతః సహ శరైర విభొ

3 న తస్య వేథాధ్యయనే తదా బుథ్ధిర అజాయత

యదాస్య బుథ్ధిర అభవథ ధనుర్వేథే పరంతప

4 అధిజగ్ముర యదా వేథాంస తపసా బరహ్మవాథినః

తదా స తపసొపేతః సర్వాణ్య అస్త్రాణ్య అవాప హ

5 ధనుర్వేథ పరత్వాచ చ తపసా విపులేన చ

భృశం సంతాపయామ ఆస థేవరాజం స గౌతమః

6 తతొ జాలపథీం నామ థేవకన్యాం సురేశ్వరః

పరాహిణొత తపసొ విఘ్నం కురు తస్యేతి కౌరవ

7 సాభిగమ్యాశ్రమపథం రమణీయం శరథ్వతః

ధనుర బాణధరం బాలా లొభయామ ఆస గౌతమమ

8 తామ ఏకవసనాం థృష్ట్వా గౌతమొ ఽపసరసం వనే

లొకే ఽపరతిమసంస్దానామ ఉత్ఫుల్లనయనొ ఽభవత

9 ధనుశ చ హి శరాశ చాస్య కరాభ్యాం పరాపతన భువి

వేపదుశ చాస్య తాం థృష్ట్వా శరీరే సమజాయత

10 స తు జఞానగరీయస్త్వాత తపసశ చ సమన్వయాత

అవతస్దే మహాప్రాజ్ఞొ ధైర్యేణ పరమేణ హ

11 యస తవ అస్య సహసా రాజన వికారః సమపథ్యత

తేన సుస్రావ రేతొ ఽసయ స చ తన నావబుధ్యత

12 స విహాయాశ్రమం తం చ తాం చైవాప్సరసం మునిః

జగామ రేతస తత తస్య శరస్తమ్బే పపాత హ

13 శరస్తమ్బే చ పతితం థవిధా తథ అభవన నృప

తస్యాద మిదునం జజ్ఞే గౌతమస్య శరథ్వతః

14 మృగయాం చరతొ రాజ్ఞః శంతనొస తు యథృచ్ఛయా

కశ చిత సేనా చరొ ఽరణ్యే మిదునం తథ అపశ్యత

15 ధనుశ చ సశరం థృష్ట్వా తదా కృష్ణాజినాని చ

వయవస్య బరాహ్మణాపత్యం ధనుర్వేథాన్తగస్య తత

స రాజ్ఞే థర్శయామ ఆస మిదునం సశరం తథా

16 స తథ ఆథాయ మిదునం రాజాద కృపయాన్వితః

ఆజగామ గృహాన ఏవ మమ పుత్రావ ఇతి బరువన

17 తతః సంవర్ధయామ ఆస సంస్కారైశ చాప్య అయొజయత

గౌతమొ ఽపి తథాపేత్య ధనుర్వేథ పరొ ఽభవత

18 కృపయా యన మయా బాలావ ఇమౌ సంవర్ధితావ ఇతి

తస్మాత తయొర నామ చక్రే తథ ఏవ స మహీపతిః

19 నిహితౌ గౌతమస తత్ర తపసా తావ అవిన్థత

ఆగమ్య చాస్మై గొత్రాథి సర్వమ ఆఖ్యాతవాంస తథా

20 చతుర్విధం ధనుర్వేథమ అస్త్రాణి వివిధాని చ

నిఖిలేనాస్య తత సర్వం గుహ్యమ ఆఖ్యాతవాంస తథా

సొ ఽచిరేణైవ కాలేన పరమాచార్యతాం గతః

21 తతొ ఽధిజగ్ముః సర్వే తే ధనుర్వేథం మహారదాః

ధృతరాష్ట్రాత్మజాశ చైవ పాణ్డవాశ చ మహాబలాః

వృష్ణయశ చ నృపాశ చాన్యే నానాథేశసమాగతాః