ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 119

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 119)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వ]

తతః కషత్తా చ రాజా చ భీష్మశ చ సహ బన్ధుభిః

థథుః శరాథ్ధం తథా పాణ్డొః సవధామృతమయం తథా

2 కురూంశ చ విప్రముఖ్యాంశ చ భొజయిత్వా సహస్రశః

రత్నౌఘాన థవిజముఖ్యేభ్యొ థత్త్వా గరామవరాన అపి

3 కృతశౌచాంస తతస తాంస తు పాణ్డవాన భరతర్షభాన

ఆథాయ వివిశుః పౌరాః పురం వారణసాహ్వయమ

4 సతతం సమాన్వతప్యన్త తమ ఏవ భరతర్షభమ

పౌరజానపథాః సర్వే మృతం సవమ ఇవ బాన్ధవమ

5 శరాథ్ధావసానే తు తథా థృష్ట్వా తం థుఃఖితం జనమ

సంమూఢాం థుఃఖశొకార్తాం వయాసొ మాతరమ అబ్రవీత

6 అతిక్రాన్త సుఖాః కాలాః పరత్యుపస్దిత థారుణాః

శవః శవః పాపీయ థివసాః పృదివీ గతయౌవనా

7 బహు మాయా సమాకీర్ణొ నానా థొషసమాకులః

లుప్తధర్మక్రియాచారొ ఘొరః కాలొ భవిష్యతి

8 గచ్ఛ తవం తయాగమ ఆస్దాయ యుక్తా వస తపొవనే

మా థరక్ష్యసి కులస్యాస్య ఘొరం సంక్షయమ ఆత్మనః

9 తదేతి సమనుజ్ఞాయ సా పరవిశ్యాబ్రవీత సనుషామ

అమ్బికే తవ పుత్రస్య థుర్నయాత కిల భారతాః

సానుబన్ధా వినఙ్క్ష్యన్తి పౌరాశ చైవేతి నః శరుతమ

10 తత కౌసల్యామ ఇమామ ఆర్తాం పుత్రశొకాభిపీడితామ

వనమ ఆథాయ భథ్రం తే గచ్ఛావొ యథి మన్యసే

11 తదేత్య ఉక్తే అమ్బికయా భీష్మమ ఆమన్త్ర్య సువ్రతా

వనం యయౌ సత్యవతీ సనుషాభ్యాం సహ భారత

12 తాః సుఘొరం తపః కృత్వా థేవ్యొ భరతసత్తమ

థేహం తయక్త్వా మహారాజ గతిమ ఇష్టాం యయుస తథా

13 అవాప్నువన్త వేథొక్తాన సంస్కారాన పాణ్డవాస తథా

అవర్ధన్త చ భొగాంస తే భుఞ్జానాః పితృవేశ్మని

14 ధార్తరాష్ట్రైశ చ సహితాః కరీడన్తః పితృవేశ్మని

బాల కరీడాసు సర్వాసు విశిష్టాః పాణ్డవాభవన

15 జవే లక్ష్యాభిహరణే భొజ్యే పాంసువికర్షణే

ధార్తరాష్ట్రాన భీమసేనః సర్వాన స పరిమర్థతి

16 హర్షాథ ఏతాన కరీడమానాన గృహ్య కాకనిలీయనే

శిరఃసు చ నిగృహ్యైనాన యొధయామ ఆస పాణ్డవః

17 శతమ ఏకొత్తరం తేషాం కుమారాణాం మహౌజసామ

ఏక ఏవ విమృథ్నాతి నాతికృచ్ఛ్రాథ వృకొథరః

18 పాథేషు చ నిగృహ్యైనాన వినిహత్య బలాథ బలీ

చకర్ష కరొశతొ భూమౌ ఘృష్ట జాను శిరొ ఽకషికాన

19 థశ బాలాఞ జలే కరీడన భుజాభ్యాం పరిగృహ్య సః

ఆస్తే సమ సలిలే మగ్నః పరమృతాంశ చ విముఞ్చతి

20 ఫలాని వృక్షమ ఆరుహ్య పరచిన్వన్తి చ తే యథా

తథా పాథప్రహారేణ భీమః కమ్పయతే థరుమమ

21 పరహార వేగాభిహతాథ థరుమాథ వయాఘూర్ణితాస తతః

సఫలాః పరపతన్తి సమ థరుతం సరస్తాః కుమారకాః

22 న తే నియుథ్ధే న జవే న యొగ్యాసు కథా చన

కుమారా ఉత్తరం చక్రుః సపర్ధమానా వృకొథరమ

23 ఏవం స ధార్తరాష్ట్రాణాం సపర్ధమానొ వృకొథరః

అప్రియే ఽతిష్ఠథ అత్యన్తం బాల్యాన న థరొహ చేతసా

24 తతొ బలమ అతిఖ్యాతం ధార్తరాష్ట్రః పరతాపవాన

భీమసేనస్య తజ్జ్ఞాత్వా థుష్టభావమ అథర్శయత

25 తస్య ధర్మాథ అపేతస్య పాపాని పరిపశ్యతః

మొహాథ ఐశ్వర్యలొభాచ చ పాపా మతిర అజాయత

26 అయం బలవతాం శరేష్ఠః కున్తీపుత్రొ వృకొథరః

మధ్యమః పాణ్డుపుత్రాణాం నికృత్యా సంనిహన్యతామ

27 అద తస్మాథ అవరజం జయేష్ఠం చైవ యుధిష్ఠిరమ

పరసహ్య బన్ధనే బథ్ధ్వా పరశాసిష్యే వసుంధరామ

28 ఏవం స నిశ్చయం పాపః కృత్వా థుర్యొధనస తథా

నిత్యమ ఏవాన్తర పరేక్షీ భీమస్యాసీన మహాత్మనః

29 తతొ జలవిహారార్దం కారయామ ఆస భారత

చేల కమ్బలవేశ్మాని విచిత్రాణి మహాన్తి చ

30 పరమాణ కొట్యామ ఉథ్థేశం సదలం కిం చిథ ఉపేత్య చ

కరీడావసానే సర్వే తే శుచి వస్త్రాః సవలంకృతాః

సర్వకామసమృథ్ధం తథన్నం బుభుజిరే శనైః

31 థివసాన్తే పరిశ్రాన్తా విహృత్య చ కురూథ్వహాః

విహారావసదేష్వ ఏవ వీరా వాసమ అరొచయన

32 ఖిన్నస తు బలవాన భీమొ వయాయామాభ్యధికస తథా

వాహయిత్వా కుమారాంస తాఞ జలక్రీడా గతాన విభుః

పరమాణ కొట్యాం వాసార్దీ సుష్వాపారుహ్య తత సదలమ

33 శీతం వాసం సమాసాథ్య శరాన్తొ మథవిమొహితః

నిశ్చేష్టః పాణ్డవొ రాజన సుష్వాప మృతకల్పవత

34 తతొ బథ్ధ్వా లతా పాశైర భీమం థుర్యొధనః శనైః

గమ్భీరం భీమవేగం చ సదలాజ జలమ అపాతయత

35 తతః పరబుథ్ధః కౌన్తేయః సర్వం సంఛిథ్య బన్ధనమ

ఉథతిష్ఠజ జలాథ భూయొ భీమః పరహరతాం వరః

36 సుప్తం చాపి పునః సర్పైస తీక్ష్ణథంష్ట్రైర మహావిషైః

కుపితైర థంశయామ ఆస సర్వేష్వ ఏవాఙ్గమర్మసు

37 థంష్ట్రాశ చ థంష్ట్రిణాం తేషాం మర్మస్వ అపి నిపాతితాః

తవచం నైవాస్య బిభిథుః సారత్వాత పృదువక్షసః

38 పరతిబుథ్ధస తు భీమస తాన సర్వాన సర్పాన అపొదయత

సారదిం చాస్య థయితమ అపహస్తేన జఘ్నివాన

39 భొజనే భీమసేనస్య పునః పరాక్షేపయథ విషమ

కాలకూటం నవం తీక్ష్ణం సంభృతం లొమహర్షణమ

40 వైశ్యాపుత్రస తథాచష్ట పార్దానాం హితకామ్యయా

తచ చాపి భుక్త్వాజరయథ అవికారొ వృకొథరః

41 వికారం న హయ అజనయత సుతీక్ష్ణమ అపి తథ విషమ

భీమ సంహననొ భీమస తథ అప్య అజరయత తతః

42 ఏవం థుర్యొధనః కర్ణః శకునిశ చాపి సౌబలః

అనేకైర అభ్యుపాయైస తాఞ జిఘాంసన్తి సమ పాణ్డవాన

43 పాణ్డవాశ చాపి తత సర్వం పరత్యజానన్న అరింథమాః

ఉథ్భావనమ అకుర్వన్తొ విథురస్య మతే సదితాః