ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 118

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 118)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [ధ]

పాణ్డొర విథుర సర్వాణి పరేతకార్యాణి కారయ

రాజవథ రాజసింహస్య మాథ్ర్యాశ చైవ విశేషతః

2 పశూన వాసాంసి రత్నాని ధనాని వివిధాని చ

పాణ్డొః పరయచ్ఛ మాథ్ర్యాశ చ యేభ్యొ యావచ చ వాఞ్ఛితమ

3 యదా చ కున్తీ సత్కారం కుర్యాన మాధ్ర్యాస తదా కురు

యదా న వాయుర నాథిత్యః పశ్యేతాం తాం సుసంవృతామ

4 న శొచ్యః పాణ్డుర అనఘః పరశస్యః స నరాధిపః

యస్య పఞ్చ సుతా వీరా జాతాః సురసుతొపమాః

5 [వ]

విథురస తం తదేత్య ఉక్త్వా భీష్మేణ సహ భారత

పాణ్డుం సంస్కారయామ ఆస థేశే పరమసంవృతే

6 తతస తు నగరాత తూర్ణమ ఆజ్యహొమపురస్కృతాః

నిర్హృతాః పావకా థీప్తాః పాణ్డొ రాజపురొహితైః

7 అదైనమ ఆర్తవైర గన్ధైర మాల్యైశ చ వివిధైర వరైః

శిబికాం సమలంచక్రుర వాససాచ్ఛాథ్య సర్వశః

8 తాం తదా శొభితాం మాల్యైర వాసొభిశ చ మహాధనైః

అమాత్యా జఞాతయశ చైవ సుహృథశ చొపతస్దిరే

9 నృసింహం నరయుక్తేన పరమాలంకృతేన తమ

అవహన యానముఖ్యేన సహ మాథ్ర్యా సుసంవృతమ

10 పాణ్డురేణాతపత్రేణ చామరవ్యజనేన చ

సర్వవాథిత్ర నాథైశ చ సమలంచక్రిరే తతః

11 రత్నాని చాప్య ఉపాథాయ బహూని శతశొ నరాః

పరథథుః కాఙ్క్షమాణేభ్యః పాణ్డొస తత్రౌర్ధ్వథేకికమ

12 అద ఛత్రాణి శుభ్రాణి పాణ్డురాణి బృహన్తి చ

ఆజహ్రుః కౌరవస్యార్దే వాసాంసి రుచిరాణి చ

13 జాయకైః శుక్లవాసొభిర హూయమానా హుతాశనాః

అగచ్ఛన్న అగ్రతస తస్య థీప్యమానాః సవలంకృతాః

14 బరాహ్మణాః కషత్రియా వైశ్యాః శూథ్రాశ చైవ సహస్రశః

రుథన్తః శొకసంతప్తా అనుజగ్ముర నరాధిపమ

15 అయమ అస్మాన అపాహాయ థుఃఖే చాధాయ శాశ్వతే

కృత్వానాదాన పరొ నాదః కవ యాస్యతి నరాధిపః

16 కరొశన్తః పాణ్డవాః సర్వే భీష్మొ విథుర ఏవ చ

రమణీయే వనొథ్థేశే గఙ్గాతీరే సమే శుభే

17 నయాసయామ ఆసుర అద తాం శిబికాం సత్యవాథినః

సభార్యస్య నృసింహస్య పాణ్డొర అక్లిష్టకర్మణః

18 తతస తస్య శరీరం తత సర్వగన్ధనిషేవితమ

శుచి కాలీయకాథిగ్ధం ముఖ్యస్నానాధివాసితమ

పర్యషిఞ్చజ జలేనాశు శాతకుమ్భమయైర ఘటైః

19 చన్థనేన చ ముఖ్యేన శుక్లేన సమలేపయన

కాలాగురువిమిశ్రేణ తదా తుఙ్గరసేన చ

20 అదైనం థేశజైః శుక్లైర వాసొభిః సమయొజయన

ఆచ్ఛన్నః స తు వాసొభిర జీవన్న ఇవ నరర్షభః

శుశుభే పురుషవ్యాఘ్రొ మహార్హశయనొచితః

21 యాజకైర అభ్యనుజ్ఞాతం పరేతకర్మణి నిష్ఠితైః

ఘృతావసిక్తం రాజానం సహ మాథ్ర్యా సవలంకృతమ

22 తుఙ్గపథ్మకమిశ్రేణ చన్థనేన సుగన్ధినా

అన్యైశ చ వివిధైర గన్ధైర అనల్పైః సమథాహయన

23 తతస తయొః శరీరే తే థృష్ట్వా మొహవశం గతా

హాహా పుత్రేతి కౌసల్యా పపాత సహసా భువి

24 తాం పరేక్ష్య పతితామ ఆర్తాం పౌరజానపథొ జనః

రురొథ సస్వనం సర్వొ రాజభక్త్యా కృపాన్వితః

25 కలాన్తానీవార్తనాథేన సర్వాణి చ విచుక్రుశుః

మానుషైః సహ భూతాని తిర్యగ్యొనిగతాన్య అపి

26 తదా భీష్మః శాంతనవొ విథురశ చ మహామతిః

సర్వశః కౌరవాశ చైవ పరాణథన భృశథుఃఖితాః

27 తతొ భీష్మొ ఽద విథురొ రాజా చ సహ బన్ధుభిః

ఉథకం చక్రిరే తస్య సర్వాశ చ కురు యొషితః

28 కృతొథకాంస తాన ఆథాయ పాణ్డవాఞ శొకకర్శితాన

సర్వాః పరకృతయొ రాజఞ శొచన్త్యః పర్యవారయన

29 యదైవ పాణ్డవా భూమౌ సుషుపుః సహ బాన్ధవైః

తదైవ నాగరా రాజఞ శిశ్యిరే బరాహ్మణాథయః

30 తథ అనానన్థమ అస్వస్దమ ఆకుమారమ అహృష్టవత

బభూవ పాణ్డవైః సార్ధం నగరం థవాథశ కషపాః