ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 117

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 117)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వ]

పాణ్డొర అవభృదం కృత్వా థేవకల్పా మహర్షయః

తతొ మన్త్రమ అకుర్వన్త తే సమేత్య తపస్వినః

2 హిత్వా రాజ్యం చ రాష్ట్రం చ స మహాత్మా మహాతపాః

అస్మిన సదానే తపస తప్తుం తాపసాఞ శరణం గతః

3 స జాతమాత్రాన పుత్రాంశ చ థారాంశ చ భవతామ ఇహ

పరథాయొపనిధిం రాజా పాణ్డుః సవర్గమ ఇతొ గతః

4 తే పరస్పరమ ఆమన్త్ర్య సర్వభూతహితే రతాః

పాణ్డొః పుత్రాన పురస్కృత్య నగరం నాగసాహ్వయమ

5 ఉథారమనసః సిథ్ధా గమనే చక్రిరే మనః

భీష్మాయ పాణ్డవాన థాతుం ధృతరాష్ట్రాయ చైవ హి

6 తస్మిన్న ఏవ కషణే సర్వే తాన ఆథాయ పరతస్దిరే

పాణ్డొర థారాంశ చ పుత్రాంశ చ శరీరం చైవ తాపసాః

7 సుఖినీ సా పురా భూత్వా సతతం పుత్రవత్సలా

పరపన్నా థీర్ఘమ అధ్వానం సంక్షిప్తం తథ అమన్యత

8 సా నథీర్ఘేణ కాలేన సంప్రాప్తా కురుజాఙ్గలమ

వర్ధమానపురథ్వారమ ఆససాథ యశస్వినీ

9 తం చారణసహస్రాణాం మునీనామ ఆగమం తథా

శరుత్వా నాగపురే నౄణాం విస్మయః సమజాయత

10 ముహూర్తొథిత ఆథిత్యే సర్వే ధర్మపురస్కృతాః

సథారాస తాపసాన థరష్టుం నిర్యయుః పురవాసినః

11 సత్రీ సంఘాః కషత్రసంఘాశ చ యానసంఘాన సమాస్దితాః

బరాహ్మణైః సహ నిర్జగ్ముర బరాహ్మణానాం చ యొషితః

12 తదా విట శూథ్ర సంఘానాం మహాన వయతికరొ ఽభవత

న కశ చిథ అకరొథ ఈర్ష్యామ అభవన ధర్మబుథ్ధయః

13 తదా భీష్మః శాంతనవః సొమథత్తొ ఽద బాహ్లికః

పరజ్ఞా చక్షుశ చ రాజర్షిః కషత్తా చ విథురః సవయమ

14 సా చ సత్యవతీ థేవీ కౌసల్యా చ యశస్వినీ

రాజథారైః పరివృతా గాన్ధారీ చ వినిర్యయౌ

15 ధృతరాష్ట్రస్య థాయాథా థుర్యొధన పురొగమాః

భూషితా భూషణైశ చిత్రైః శతసంఖ్యా వినిర్యయుః

16 తాన మహర్షిగణాన సర్వాఞ శిరొభిర అభివాథ్య చ

ఉపొపవివిశుః సర్వే కౌరవ్యాః సపురొహితాః

17 తదైవ శిరసా భూమావ అభివాథ్య పరణమ్య చ

ఉపొపవివిశుః సర్వే పౌరజానపథా అపి

18 తమ అకూజమ ఇవాజ్ఞాయ జనౌఘం సర్వశస తథా

భీష్మొ రాజ్యం చ రాష్ట్రం చ మహర్షిభ్యొ నయవేథయత

19 తేషామ అదొ వృథ్ధతమః పరత్యుత్దాయ జటాజినీ

మహర్షిమతమ ఆజ్ఞాయ మహర్షిర ఇథమ అబ్రవీత

20 యః స కౌరవ్య థాయాథః పాణ్డుర నామ నరాధిపః

కామభొగాన పరిత్యజ్య శతశృఙ్గమ ఇతొ గతః

21 బరహ్మచర్య వరతస్దస్య తస్య థివ్యేన హేతునా

సాక్షాథ ధర్మాథ అయం పుత్రస తస్య జాతొ యుధిష్ఠిరః

22 తదేమం బలినాం శరేష్ఠం తస్య రాజ్ఞొ మహాత్మనః

మాతరిశ్వా థథౌ పుత్రం భీమం నామ మహాబలమ

23 పురుహూతాథ అయం జజ్ఞే కున్త్యాం సత్యపరాక్రమః

యస్య కీరిత్ర మహేష్వాసాన సర్వాన అభిభవిష్యతి

24 యౌ తు మాథ్రీ మహేష్వాసావ అసూత కురుసత్తమౌ

అశ్విభ్యాం మనుజవ్యాఘ్రావ ఇమౌ తావ అపి తిష్ఠతః

25 చరతా ధర్మనిత్యేన వనవాసం యశస్వినా

ఏష పైతామహొ వంశః పాణ్డునా పునర ఉథ్ధృతః

26 పుత్రాణాం జన్మ వృథ్ధిం చ వైథికాధ్యయనాని చ

పశ్యతః సతతం పాణ్డొః శశ్వత పరీతిర అవర్ధత

27 వర్తమానః సతాం వృత్తే పుత్రలాభమ అవాప్య చ

పితృలొకం గతః పాణ్డుర ఇతః సప్తథశే ఽహని

28 తం చితా గతమ ఆజ్ఞాయ వైశ్వానర ముఖే హుతమ

పరవిష్టా పావకం మాథ్రీ హిత్వా జీవితమ ఆత్మనః

29 సా గతా సహ తేనైవ పతిలొకమ అనువ్రతా

తస్యాస తస్య చ యత కార్యం కరియతాం తథనన్తరమ

30 ఇమే తయొః శరీరే థవే సుతాశ చేమే తయొర వరాః

కరియాభిర అనుగృహ్యన్తాం సహ మాత్రా పరంతపాః

31 పరేతకార్యే చ నిర్వృత్తే పితృమేధం మహాయశాః

లభతాం సర్వధర్మజ్ఞః పాణ్డుః కురుకులొథ్వహః

32 ఏవమ ఉక్త్వా కురూన సర్వాన కురూణామ ఏవ పశ్యతామ

కషణేనాన్తర హితాః సర్వే చారణా గుహ్యకైః సహ

33 గన్ధర్వనగరాకారం తత్రైవాన్తర్హితం పునః

ఋషిసిథ్ధగణం థృష్ట్వా విస్మయం తే పరం యయుః