ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 116

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 116)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]

థర్శనీయాంస తతః పుత్రాన పాణ్డుః పఞ్చ మహావనే

తాన పశ్యన పర్వతే రేమే సవబాహుబలపాలితాన

2 సుపుష్పిత వనే కాలే కథా చిన మధుమాధవే

భూతసంమొహనే రాజా సభార్యొ వయచరథ వనమ

3 పలాశైస తిలకైశ చూతైశ చమ్పకైః పారిభథ్రకైః

అన్యైశ చ బహుభిశ వృక్షైః ఫలపుష్పసమృథ్ధిభిః

4 జలస్దానైశ చ వివిధైః పథ్మినీభిశ చ శొభితమ

పాణ్డొర వనం తు సంప్రేక్ష్య పరజజ్ఞే హృథి మన్మదః

5 పరహృష్టమనసం తత్ర విహరన్తం యదామరమ

తం మాథ్ర్య అనుజగామైకా వసనం బిభ్రతీ శుభమ

6 సమీక్షమాణః స తు తాం వయఃస్దాం తను వాససమ

తస్య కామః పరవవృధే గహనే ఽగనిర ఇవొత్దితః

7 రహస్య ఆత్మసమాం థృష్ట్వా రాజా రాజీవలొచనామ

న శశాక నియన్తుం తం కామం కామబలాత కృతః

8 తత ఏనాం బలాథ రాజా నిజగ్రాహ రహొగతామ

వార్యమాణస తయా థేవ్యా విస్ఫురన్త్యా యదాబలమ

9 స తు కామపరీతాత్మా తం శాపం నాన్వబుధ్యత

మాథ్రీం మైదున ధర్మేణ గచ్ఛమానొ బలాథ ఇవ

10 జీవితాన్తాయ కౌరవ్యొ మన్మదస్య వశంగతః

శాపజం భయమ ఉత్సృజ్య జగామైవ బలాత పరియామ

11 తస్య కామాత్మనొ బుథ్ధిః సాక్షాత కాలేన మొహితా

సంప్రమద్యేన్థ్రియ గరామం పరనష్టా సహ చేతసా

12 స తయా సహ సంగమ్య భార్యయా కురునన్థన

పాణ్డుః పరమధర్మాత్మా యుయుజే కాలధర్మణా

13 తతొ మాథ్రీ సమాలిఙ్గ్య రాజానం గతచేతసమ

ముమొచ థుఃఖజం శబ్థం పునః పునర అతీవ హ

14 సహ పుత్రైస తతః కున్తీ మాథ్రీపుత్రౌ చ పాణ్డవౌ

ఆజగ్ముః సహితాస తత్ర యత్ర రాజా తదాగతః

15 తతొ మాథ్ర్య అబ్రవీథ రాజన్న ఆర్తా కున్తీమ ఇథం వచః

ఏకైవ తవమ ఇహాగచ్ఛ తిష్ఠన్త్వ అత్రైవ థారకాః

16 తచ ఛరుత్వా వచనం తస్యాస తత్రైవావార్య థారకాన

హతాహమ ఇతి విక్రుశ్య సహసొపజగామ హ

17 థృష్ట్వా పాణ్డుం చ మాథ్రీం చ శయానౌ ధరణీతలే

కున్తీ శొకపరీతాఙ్గీ విలలాప సుథుఃఖితా

18 రక్ష్యమాణొ మయా నిత్యం వీరః సతతమ ఆత్మవాన

కదం తవమ అభ్యతిక్రాన్తః శాపం జానన వనౌకసః

19 నను నామ తవయా మాథ్రి రక్షితవ్యొ జనాధిపః

సా కదం లొభితవతీ విజనే తవం నరాధిపమ

20 కదం థీనస్య సతతం తవామ ఆసాథ్య రహొగతామ

తం విచిన్తయతః శాపం పరహర్షః సమజాయత

21 ధన్యా తవమ అసి బాహ్లీకి మత్తొ భాగ్యతరా తదా

థృష్టవత్య అసి యథ వక్త్రం పరహృష్టస్య మహీపతేః

22 [మ]

విలొభ్యమానేన మయా వార్యమాణేన చాసకృత

ఆత్మా న వారితొ ఽనేన సత్యం థిష్టం చికీర్షుణా

23 [క]

అహం జయేష్ఠా ధర్మపత్నీ జయేష్ఠం ధర్మఫలం మమ

అవశ్యం భావినొ భావాన మా మాం మాథ్రి నివర్తయ

24 అన్వేష్యామీహ భర్తారమ అహం పరేతవశం గతమ

ఉత్తిష్ఠ తవం విసృజ్యైనమ ఇమాన రక్షస్వ థారకాన

25 [మ]

అహమ ఏవానుయాస్యామి భర్తారమ అపలాయినమ

న హి తృప్తాస్మి కామానాం తజ జయేష్ఠా అనుమన్యతామ

26 మాం చాభిగమ్య కషీణొ ఽయం కామాథ భరతసత్తమః

తమ ఉచ్ఛిన్థ్యామ అస్య కామం కదం ను యమసాథనే

27 న చాప్య అహం వర్తయన్తీ నిర్విశేషం సుతేషు తే

వృత్తిమ ఆర్యే చరిష్యామి సపృశేథ ఏనస తదా హి మామ

28 తస్మాన మే సుతయొః కున్తి వర్తితవ్యం సవపుత్రవత

మాం హి కామయమానొ ఽయం రాజా పరేతవశం గతః

29 రాజ్ఞః శరీరేణ సహ మమాపీథం కలేవరమ

థగ్ధవ్యం సుప్రతిచ్ఛన్నమ ఏతథ ఆర్యే పరియం కురు

30 థారకేష్వ అప్రమత్తా చ భవేదాశ చ హితా మమ

అతొ ఽనయన న పరపశ్యామి సంథేష్టవ్యం హి కిం చన

31 [వ]

ఇత్య ఉక్త్వా తం చితాగ్నిస్దం ధర్మపత్నీ నరర్షభమ

మథ్రరాజాత్మజా తూర్ణమ అన్వారొహథ యశస్వినీ