ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 115

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 115)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వ]

కున్తీపుత్రేషు జాతేషు ధృతరాష్ట్రాత్మజేషు చ

మథ్రరాజసుతా పాణ్డుం రహొ వచనమ అబ్రవీత

2 న మే ఽసతి తవయి సంతాపొ విగుణే ఽపి పరంతప

నావరత్వే వరార్హాయాః సదిత్వా చానఘ నిత్యథా

3 గాన్ధార్యాశ చైవ నృపతే జాతం పుత్రశతం తదా

శరుత్వా న మే తదా థుఃఖమ అభవత కురునన్థన

4 ఇథం తు మే మహథ థుఃఖం తుల్యతాయామ అపుత్రతా

థిష్ట్యా తవ ఇథానీం భర్తుర మే కున్త్యామ అప్య అస్తి సంతతిః

5 యథి తవ అపత్యసంతానం కున్తి రాజసుతా మయి

కుర్యాథ అనుగ్రహొ మే సయాత తవ చాపి హితం భవేత

6 సతమ్భొ హి మే సపత్నీత్వాథ వక్తుం కున్తి సుతాం పరతి

యథి తు తవం పరసన్నొ మే సవయమ ఏనాం పరచొథయ

7 [ప]

మమాప్య ఏష సథా మాథ్రి హృథ్య అర్దః పరివర్తతే

న తు తవాం పరసహే వక్తుమ ఇష్టానిష్ట వివక్షయా

8 తవ తవ ఇథం మతం జఞాత్వా పరయతిష్యామ్య అతః పరమ

మన్యే ధరువం మయొక్తా సా వచొ మే పరతిపత్స్యతే

9 [వ]

తతః కున్తీం పునః పాణ్డుర వివిక్త ఇథమ అబ్రవీత

కులస్య మమ సంతానం లొకస్య చ కురు పరియమ

10 మమ చాపిణ్డ నాశాయ పూర్వేషామ అపి చాత్మనః

మత్ప్రియార్దం చ కల్యాణి కురు కల్యాణమ ఉత్తమమ

11 యశసొ ఽరదాయ చైవ తవం కురు కర్మ సుథుష్కరమ

పరాప్యాధిపత్యమ ఇన్థ్రేణ యజ్ఞైర ఇష్టం యశొఽరదినా

12 తదా మన్త్రవిథొ విప్రాస తపస తప్త్వా సుథుష్కరమ

గురూన అభ్యుపగచ్ఛన్తి యశసొ ఽరదాయ భామిని

13 తదా రాజర్షయః సర్వే బరాహ్మణాశ చ తపొధనాః

చక్రుర ఉచ్చావచం కర్మ యశసొ ఽరదాయ థుష్కరమ

14 సా తవం మాథ్రీం పలవేనేవ తారయేమామ అనిన్థితే

అపత్యసంవిభాగేన పరాం కీర్తిమ అవాప్నుహి

15 ఏవమ ఉక్తాబ్రవీన మాథ్రీం సకృచ చిన్తయ థైవతమ

తస్మాత తే భవితాపత్యమ అనురూపమ అసంశయమ

16 తతొ మాథ్రీ విచార్యైవ జగామ మనసాశ్వినౌ

తావ ఆగమ్య సుతౌ తస్యాం జనయామ ఆసతుర యమౌ

17 నకులం సహథేవం చ రూపేణాప్రతిమౌ భువి

తదైవ తావ అపి యమౌ వాగ ఉవాచాశరీరిణీ

18 రూపసత్త్వగుణొపేతావ ఏతావ అన్యాఞ జనాన అతి

భాసతస తేజసాత్యర్దం రూపథ్రవిణ సంపథా

19 నామాని చక్రిరే తేషాం శతశృఙ్గనివాసినః

భక్త్యా చ కర్మణా చైవ తదాశీర్భిర విశాం పతే

20 జయేష్ఠం యుధిష్ఠిరేత్య ఆహుర భీమసేనేతి మధ్యమమ

అర్జునేతి తృతీయం చ కున్తీపుత్రాన అకల్పయన

21 పూర్వజం నకులేత్య ఏవం సహథేవేతి చాపరమ

మాథ్రీపుత్రావ అకదయంస తే విప్రాః పరీతమానసాః

అనుసంవత్సరం జాతా అపి తే కురుసత్తమాః

22 కున్తీమ అద పునః పాణ్డుర మాథ్ర్య అర్దే సమచొథయత

తమ ఉవాచ పృదా రాజన రహస్య ఉక్తా సతీ సథా

23 ఉక్తా సకృథ థవన్థ్వమ ఏషా లేభే తేనాస్మి వఞ్చితా

బిభేమ్య అస్యాః పరిభవాన నారీణాం గతిర ఈథృశీ

24 నాజ్ఞాసిషమ అహం మూఢా థవన్థ్వాహ్వానే ఫలథ్వయమ

తస్మాన నాహం నియొక్తవ్యా తవయైషొ ఽసతు వరొ మమ

25 ఏవం పాణ్డొః సుతాః పఞ్చ థేవథత్తా మహాబలాః

సంభూతాః కీర్తిమన్తస తే కురువంశవివర్ధనాః

26 శుభలక్షణసంపన్నాః సొమవత పరియథర్శనాః

సింహథర్పా మహేష్వాసాః సింహవిక్రాన్త గామినః

సింహగ్రీవా మనుష్యేన్థ్రా వవృధుర థేవ విక్రమాః

27 వివర్ధమానాస తే తత్ర పుణ్యే హైమవతే గిరౌ

విస్మయం జనయామ ఆసుర మహర్షీణాం సమేయుషామ

28 తే చ పఞ్చశతం చైవ కురువంశవివర్ధనాః

సర్వే వవృధుర అల్పేన కాలేనాప్స్వ ఇవ నీరజాః