ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 114

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 114)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వ]

సంవత్సరాహితే గర్భే గాన్ధార్యా జనమేజయ

ఆహ్వయామ ఆస వై కున్తీ గర్భార్దం ధర్మమ అచ్యుతమ

2 సా బలిం తవరితా థేవీ ధర్మాయొపజహార హ

జజాప జప్యం విధివథ థత్తం థుర్వాససా పురా

3 సంగమ్య సా తు ధర్మేణ యొగమూర్తి ధరేణ వై

లేభే పుత్రం వరారొహా సర్వప్రాణభృతాం వరమ

4 ఐన్థ్రే చన్థ్రసమాయుక్తే ముహూర్తే ఽభిజితే ఽషటమే

థివా మధ్యగతే సూర్యే తిదౌ పుణ్యే ఽభిపూజితే

5 సమృథ్ధయశసం కున్తీ సుషావ సమయే సుతమ

జాతమాత్రే సుతే తస్మిన వాగ ఉవాచాశరీరిణీ

6 ఏష ధర్మభృతాం శరేష్ఠొ భవిష్యతి న సంశయః

యుధిష్ఠిర ఇతి ఖయాతః పాణ్డొః పరదమజః సుతః

7 భవితా పరదితొ రాజా తరిషు లొకేషు విశ్రుతః

యశసా తేజసా చైవ వృత్తేన చ సమన్వితః

8 ధార్మికం తం సుతం లబ్ధ్వా పాణ్డుస తాం పునర అబ్రవీత

పరాహుః కషత్రం బలజ్యేష్ఠం బలజ్యేష్ఠం సుతం వృణు

9 తతస తదొక్తా పత్యా తు వాయుమ ఏవాజుహావ సా

తస్మాజ జజ్ఞే మహాబాహుర భీమొ భీమపరాక్రమః

10 తమ అప్య అతిబలం జాతం వాగ అభ్యవథథ అచ్యుతమ

సర్వేషాం బలినాం శరేష్ఠొ జాతొ ఽయమ ఇతి భారత

11 ఇథమ అత్యథ్భుతం చాసీజ జాతమాత్రే వృకొథరే

యథ అఙ్కాత పతితొ మాతుః శిలాం గాత్రైర అచూర్ణయత

12 కున్తీ వయాఘ్రభయొథ్విగ్నా సహసొత్పతితా కిల

నాన్వబుధ్యత సంసుప్తమ ఉత్సఙ్గే సవే వృకొథరమ

13 తతః స వర్జ సంఘాతః కుమారొ ఽభయపతథ గిరౌ

పతతా తేన శతధా శిలా గాత్రైర విచూర్ణితా

తాం శిలాం చూర్ణితాం థృష్ట్వా పాణ్డుర విస్మయమ ఆగమత

14 యస్మిన్న అహని భీమస తు జజ్ఞే భరతసత్తమ

థుర్యొధనొ ఽపి తత్రైవ పరజజ్ఞే వసుధాధిప

15 జాతే వృకొథరే పాణ్డుర ఇథం భూయొ ఽనవచిన్తయత

కదం ను మే వరః పుత్రొ లొకశ్రేష్ఠొ భవేథ ఇతి

16 థైవే పురుషకారే చ లొకొ ఽయం హి పరతిష్ఠితః

తత్ర థైవం తు విధినా కాలయుక్తేన లభ్యతే

17 ఇన్థ్రొ హి రాజా థేవానాం పరధాన ఇతి నః శరుతమ

అప్రమేయబలొత్సాహొ వీర్యవాన అమితథ్యుతిః

18 తం తొషయిత్వా తపసా పుత్రం లప్స్యే మహాబలమ

యం థాస్యతి స మే పుత్రం స వరీయాన భవిష్యతి

కర్మణా మనసా వాచా తస్మాత తప్స్యే మహత తపః

19 తతః పాణ్డుర మహాతేజా మన్త్రయిత్వా మహర్షిభిః

థిథేశ కున్త్యాః కౌరవ్యొ వరతం సామ్వత్సరం శుభమ

20 ఆత్మనా చ మహాబాహుర ఏకపాథస్దితొ ఽభవత

ఉగ్రం స తప ఆతస్దే పరమేణ సమాధినా

21 ఆరిరాధయిషుర థేవం తరిథశానాం తమ ఈశ్వరమ

సూర్యేణ సహధర్మాత్మా పర్యవర్తత భారత

22 తం తు కాలేన మహతా వాసవః పరత్యభాషత

పుత్రం తవ పరథాస్యామి తరిషు లొకేషు విశ్రుతమ

23 థేవానాం బరాహ్మణానాం చ సుహృథాం చార్దసాధకమ

సుతం తే ఽగర్యం పరథాస్యామి సర్వామిత్ర వినాశనమ

24 ఇత్య ఉక్తః కౌరవొ రాజా వాసవేన మహాత్మనా

ఉవాచ కున్తీం ధర్మాత్మా థేవరాజవచః సమరన

25 నీతిమన్తం మహాత్మానమ ఆథిత్యసమతేజసమ

థురాధర్షం కరియావన్తమ అతీవాథ్భుత థర్శనమ

26 పుత్రం జనయ సుశ్రొణి ధామ కషత్రియ తేజసామ

లబ్ధః పరసాథొ థేవేన్థ్రాత తమ ఆహ్వయ శుచిస్మితే

27 ఏవమ ఉక్తా తతః శక్రమ ఆజుహావ యశస్వినీ

అదాజగామ థేవేన్థ్రొ జనయామ ఆస చార్జునమ

28 జాతమాత్రే కుమారే తు వాగ ఉవాచాశరీరిణీ

మహాగమ్భీర నిర్ఘొషా నభొ నాథయతీ తథా

29 కార్తవీర్య సమః కున్తి శిబితుల్యపరాక్రమః

ఏష శక్ర ఇవాజేయొ యశస తే పరదయిష్యతి

30 అథిత్యా విష్ణునా పరీతిర యదాభూథ అభివర్ధితా

తదా విష్ణుసమః పరీతిం వర్ధయిష్యతి తే ఽరజునః

31 ఏష మథ్రాన వశే కృత్వా కురూంశ చ సహ కేకయైః

చేథికాశికరూషాంశ చ కురు లక్ష్మ సుధాస్యతి

32 ఏతస్య భుజవీర్యేణ ఖాణ్డవే హవ్యవాహనః

మేథసా సర్వభూతానాం తృప్తిం యాస్యతి వై పరామ

33 గరామణీశ చ మహీపాలాన ఏష జిత్వా మహాబలః

భరాతృభిః సహితొ వీరస తరీన మేధాన ఆహరిష్యతి

34 జామథగ్న్య సమః కున్తి విష్ణుతుల్యపరాక్రమః

ఏష వీర్యవతాం శరేష్ఠొ భవిష్యత్య అపరాజితః

35 తదా థివ్యాని చాస్త్రాణి నిఖిలాన్య ఆహరిష్యతి

విప్రనష్టాం శరియం చాయమ ఆహర్తా పురుషర్షభః

36 ఏతామ అత్యథ్భుతాం వాచం కున్తీపుత్రస్య సూతకే

ఉక్తవాన వాయుర ఆకాశే కున్తీ శుశ్రావ చాస్య తామ

37 వాచమ ఉచ్చారితామ ఉచ్చైస తాం నిశమ్య తపస్వినామ

బభూవ పరమొ హర్షః శతశృఙ్గనివాసినామ

38 తదా థేవ ఋషీణాం చ సేన్థ్రాణాం చ థివౌకసామ

ఆకాశే థున్థుభీనాం చ బభూవ తుములః సవనః

39 ఉథతిష్ఠన మహాఘొషః పుష్పవృష్టిభిర ఆవృతః

సమవేత్య చ థేవానాం గణాః పార్దమ అపూజయన

40 కాథ్రవేయా వైనతేయా గన్ధర్వాప్సరసస తదా

పరజానాం పతయః సర్వే సప్త చైవ మహర్షయః

41 భరథ్వాజః కశ్యపొ గౌతమశ చ; విశ్వామిత్రొ జమథగ్నిర వసిష్ఠః

యశ చొథితొ భాస్కరే ఽభూత పరనష్టే; సొ ఽపయ అత్రాత్రిర భగవాన ఆజగామ

42 మరీచిర అఙ్గిరాశ చైవ పులస్త్యః పులహః కరతుః

థక్షః పరజాపతిశ చైవ గన్ధర్వాప్సరసస తదా

43 థివ్యమాల్యామ్బరధరాః సర్వాలంకార భూషితాః

ఉపగాయన్తి బీభత్సుమ ఉపనృత్యన్తి చాప్సరాః

గన్ధర్వైః సహితః శరీమాన పరాగాయత చ తుమ్బురుః

44 భీమసేనొగ్ర సేనౌ చ ఊర్ణాయుర అనఘస తదా

గొపతిర ధృతరాష్ట్రశ చ సూర్యవర్చాశ చ సప్తమః

45 యుగపస తృణపః కార్ష్ణిర నన్థిశ చిత్రరదస తదా

తరయొథశః శాలిశిరాః పర్జన్యశ చ చతుర్థశః

46 కలిః పఞ్చథశశ చాత్ర నారథశ చైవ షొడశః

సథ వా బృహథ వా బృహకః కరాలశ చ మహాయశాః

47 బరహ్మ చారీ బహుగుణః సుపర్ణశ చేతి విశ్రుతః

విశ్వావసుర భుమన్యుశ చ సుచన్థ్రొ థశమస తదా

48 గీతమాధుర్య సంపన్నౌ విఖ్యాతౌ చ హహాహుహూ

ఇత్య ఏతే థేవగన్ధర్వా జగుస తత్ర నరర్షభమ

49 తదైవాప్సరసొ హృష్టాః సర్వాలంకార భూషితాః

ననృతుర వై మహాభాగా జగుశ చాయతలొచనాః

50 అనూనా చానవథ్యా చ పరియ ముఖ్యా గుణావరా

అథ్రికా చ తదా సాచీ మిశ్రకేశీ అలమ్బుసా

51 మరీచిః శిచుకా చైవ విథ్యుత పర్ణా తిలొత్తమా

అగ్నికా లక్షణా కషేమా థేవీ రమ్భా మనొరమా

52 అసితా చ సుబాహుశ చ సుప్రియా సువపుస తదా

పుణ్డరీకా సుగన్ధా చ సురదా చ పరమాదినీ

53 కామ్యా శారథ్వతీ చైవ ననృతుస తత్ర సంఘశః

మేనకా సహజన్యా చ పర్ణికా పుఞ్జికస్దలా

54 ఋతుస్దలా ఘృతాచీ చ విశ్వాచీ పూర్వచిత్త్య అపి

ఉమ్లొచేత్య అభివిఖ్యాతా పరమ్లొచేతి చ తా థశ

ఉర్వశ్య ఏకాథశీత్య ఏతా జగుర ఆయతలొచనాః

55 ధాతార్యమా చ మిత్రశ చ వరుణొ ఽంశొ భగస తదా

ఇన్థ్రొ వివస్వాన పూషా చ తవష్టా చ సవితా తదా

56 పర్జన్యశ చైవ విష్ణుశ చ ఆథిత్యాః పావకార్చిషః

మహిమానం పాణ్డవస్య వర్ధయన్తొ ఽమబరే సదితాః

57 మృగవ్యాధశ చ శర్వశ చ నిరృతిశ చ మహాయశాః

అజైకపాథ అహిర బుధ్న్యః పినాకీ చ పరంతపః

58 థహనొ ఽదేశ్వరశ చైవ కపాలీ చ విశాం పతే

సదాణుర భవశ చ భగవాన రుథ్రాస తత్రావతస్దిరే

59 అశ్వినౌ వసవశ చాష్టౌ మరుతశ చ మహాబలాః

విశ్వే థేవాస తదా సాధ్యాస తత్రాసన పరిసంస్దితాః

60 కర్కొటకొ ఽద శేషశ చ వాసుకిశ చ భుజంగమః

కచ్ఛపశ చాపకుణ్డశ చ తక్షకశ చ మహొరగః

61 ఆయయుస తేజసా యుక్తా మహాక్రొధా మహాబలాః

ఏతే చాన్యే చ బహవస తత్ర నాగా వయవస్దితాః

62 తార్క్ష్యశ చారిష్టనేమిశ చ గరుడశ చాసిత ధవజః

అరుణశ చారుణిశ చైవ వైనతేయా వయవస్దితాః

63 తథ థృష్ట్వా మహథ ఆశ్చర్యం విస్మితా మునిసత్తమాః

అధికాం సమ తతొ వృత్తిమ అవర్తన పాణ్డవాన పరతి

64 పాణ్డుస తు పునర ఏవైనాం పుత్ర లొభాన మహాయశాః

పరాహిణొథ థర్శనీయాఙ్గీం కున్తీ తవ ఏనమ అదాబ్రవీత

65 నాతశ చతుర్దం పరసవమ ఆపత్స్వ అపి వథన్త్య ఉత

అతః పరం చారిణీ సయాత పఞ్చమే బన్ధకీ భవేత

66 స తవం విథ్వన ధర్మమ ఇమం బుథ్ధిగమ్యం కదం ను మామ

అపత్యార్దం సముత్క్రమ్య పరమాథాథ ఇవ భాషసే