ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 113

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 113)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వ]

ఏవమ ఉక్తస తయా రాజా తాం థేవీం పునర అబ్రవీత

ధర్మవిథ ధర్మసంయుక్తమ ఇథం వచనమ ఉత్తమమ

2 ఏవమ ఏతత పురా కున్తి వయుషితాశ్వశ చకార హ

యదా తవయొక్తం కల్యాణి స హయ ఆసీథ అమరొపమః

3 అద తవ ఇమం పరవక్ష్యామి ధర్మం తవ ఏతం నిబొధ మే

పురాణమ ఋషిభిర థృష్టం ధర్మవిథ్భిర మహాత్మభిః

4 అనావృతాః కిల పురా సత్రియ ఆసన వరాననే

కామచారవిహారిణ్యః సవతన్త్రాశ చారులొచనే

5 తాసాం వయుచ్చరమాణానాం కౌమారాత సుభగే పతీన

నాధర్మొ ఽభూథ వరారొహే స హి ధర్మః పురాభవత

6 తం చైవ ధర్మం పౌరాణం తిర్యగ్యొనిగతాః పరజాః

అథ్యాప్య అనువిధీయన్తే కామథ్వేషవివర్జితాః

పురాణథృష్టొ ధర్మొ ఽయం పూజ్యతే చ మహర్షిభిః

7 ఉత్తరేషు చ రమ్భొరు కురుష్వ అథ్యాపి వర్తతే

సత్రీణామ అనుగ్రహ కరః స హి ధర్మః సనాతనః

8 అస్మింస తు లొకే నచిరాన మర్యాథేయం శుచిస్మితే

సదాపితా యేన యస్మాచ చ తన మే విస్తరతః శృణు

9 బభూవొథ్థాలకొ నామ మహర్షిర ఇతి నః శరుతమ

శవేతకేతుర ఇతి ఖయాతః పుత్రస తస్యాభవన మునిః

10 మర్యాథేయం కృతా తేన మానుషేష్వ ఇతి నః శరుతమ

కొపాత కమలపత్రాక్షి యథర్దం తన నిబొధ మే

11 శవేతకేతొః కిల పురా సమక్షం మాతరం పితుః

జగ్రాహ బరాహ్మణః పాణౌ గచ్ఛావ ఇతి చాబ్రవీత

12 ఋషిపుత్రస తతః కొపం చకారామర్షితస తథా

మాతరం తాం తదా థృష్ట్వా నీయమానాం బలాథ ఇవ

13 కరుథ్ధం తం తు పితా థృష్ట్వా శవేతకేతుమ ఉవాచ హ

మా తాత కొపం కార్షీస తవమ ఏష ధర్మః సనాతనః

14 అనావృతా హి సర్వేషాం వర్ణానామ అఙ్గనా భువి

యదా గావః సదితాస తాత సవే సవే వర్ణే తదా పరజాః

15 ఋషిపుత్రొ ఽద తం ధర్మం శవేతకేతుర న చక్షమే

చకార చైవ మర్యాథామ ఇమాం సత్రీపుంసయొర భువి

16 మానుషేషు మహాభాగే న తవ ఏవాన్యేషు జన్తుషు

తథా పరభృతి మర్యాథా సదితేయమ ఇతి నః శరుతమ

17 వయుచ్చరన్త్యాః పతిం నార్యా అథ్య పరభృతి పాతకమ

భరూణ హత్యా కృతం పాపం భవిష్యత్య అసుఖావహమ

18 భార్యాం తదా వయుచ్చరతః కౌమారీం బరహ్మచారిణీమ

పతివ్రతామ ఏతథ ఏవ భవితా పాతకం భువి

19 పత్యా నియుక్తా యా చైవ పత్న్య అపత్యార్దమ ఏవ చ

న కరిష్యతి తస్యాశ చ భవిష్యత్య ఏతథ ఏవ హి

20 ఇతి తేన పురా భీరు మర్యాథా సదాపితా బలాత

ఉథ్థాలకస్య పుత్రేణ ధర్మ్యా వై శవేతకేతునా

21 సౌథాసేన చ రమ్భొరు నియుక్తాపత్య జన్మని

మథయన్తీ జగామర్షిం వసిష్ఠమ ఇతి నః శరుతమ

22 తస్మాల లేభే చ సా పుత్రమ అశ్మకం నామ భామినీ

భార్యా కల్మాషపాథస్య భర్తుః పరియచికీర్షతా

23 అస్మాకమ అపి తే జన్మ విథితం కమలేక్షణే

కృష్ణథ్వైపాయనాథ భీరు కురూణాం వంశవృథ్ధయే

24 అత ఏతాని సర్వాణి కారణాని సమీక్ష్య వై

మమైతథ వచనం ధర్మ్యం కర్తుమ అర్హస్య అనిన్థితే

25 ఋతావ ఋతౌ రాజపుత్రి సత్రియా భర్తా యతవ్రతే

నాతివర్తవ్య ఇత్య ఏవం ధర్మం ధర్మవిథొ విథుః

26 శేషేష్వ అన్యేషు కాలేషు సవాతన్త్ర్యం సత్రీ కిలార్హతి

ధర్మమ ఏతం జనాః సన్తః పురాణం పరిచక్షతే

27 భర్తా భార్యాం రాజపుత్రి ధర్మ్యం వాధర్మ్యమ ఏవ వా

యథ బరూయాత తత తదా కార్యమ ఇతి ధర్మవిథొ విథుః

28 విశేషతః పుత్రగృథ్ధీ హీనః పరజననాత సవయమ

యదాహమ అనవథ్యాఙ్గి పుత్రథర్శనలాలసః

29 తదా రక్తాఙ్గులి తలః పథ్మపత్ర నిభః శుభే

పరసాథార్దం మయా తే ఽయం శిరస్య అభ్యుథ్యతొ ఽఞజలిః

30 మన్నియొగాత సుకేశాన్తే థవిజాతేస తపసాధికాత

పుత్రాన గుణసమాయుక్తాన ఉత్పాథయితుమ అర్హసి

తవత్కృతే ఽహం పృదుశ్రొణిగచ్ఛేయం పుత్రిణాం గతిమ

31 ఏవమ ఉక్తా తతః కున్తీ పాణ్డుం పరపురంజయమ

పరత్యువాచ వరారొహా భర్తుః పరియహితే రతా

32 పితృవేశ్మన్య అహం బాలా నియుక్తాతిది పూజనే

ఉగ్రం పర్యచరం తత్ర బరాహ్మణం సంశితవ్రతమ

33 నిగూఢ నిశ్చయం ధర్మే యం తం థుర్వాససం విథుః

తమ అహం సంశితాత్మానం సర్వయజ్ఞైర అతొషయమ

34 స మే ఽభిచార సంయుక్తమ ఆచష్ట భగవాన వరమ

మన్త్రగ్రామం చ మే పరాథాథ అబ్రవీచ చైవ మామ ఇథమ

35 యం యం థేవం తవమ ఏతేన మన్త్రేణావాహయిష్యసి

అకామొ వా సకామొ వా స తే వశమ ఉపైష్యతి

36 ఇత్య ఉక్తాహం తథా తేన పితృవేశ్మని భారత

బరాహ్మణేన వచస తద్యం తస్య కాలొ ఽయమ ఆగతః

37 అనుజ్ఞాతా తవయా థేవమ ఆహ్వయేయమ అహం నృప

తేన మన్త్రేణ రాజర్షే యదా సయాన నౌ పరజా విభొ

38 ఆవాహయామి కం థేవం బరూహి తత్త్వవిథాం వర

తవత్తొ ఽనుజ్ఞా పరతీక్షాం మాం విథ్ధ్య అస్మిన కర్మణి సదితామ

39 [ప]

అథ్యైవ తవం వరారొహే పరయతస్వ యదావిధి

ధర్మమ ఆవాహయ శుభే స హి థేవేషు పుణ్యభాక

40 అధర్మేణ న నొ ధర్మః సంయుజ్యేత కదం చన

లొకశ చాయం వరారొహే ధర్మొ ఽయమ ఇతి మంస్యతే

41 ధార్మికశ చ కురూణాం స భవిష్యతి న సంశయః

థత్తస్యాపి చ ధర్మేణ నాధర్మే రంస్యతే మనః

42 తస్మాథ ధర్మం పురస్కృత్య నియతా తవం శుచిస్మితే

ఉపచారాభిచారాభ్యాం ధర్మమ ఆరాధయస్వ వై

43 [వ]

సా తదొక్తా తదేత్య ఉక్త్వా తేన భర్త్రా వరాఙ్గనా

అభివాథ్యాభ్యనుజ్ఞాతా పరథక్షిణమ అవర్తత