ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 11

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 11)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [థు]

సఖా బభూవ మే పూర్వం ఖగమొ నామ వై థవిజః

భృశం సంశితవాక తాత తపొబలసమన్వితః

2 స మయా కరీడతా బాల్యే కృత్వా తార్ణమ అదొరగమ

అగ్నిహొత్రే పరసక్తః సన భీషితః పరముమొహ వై

3 లబ్ధ్వా చ స పునః సంజ్ఞాం మామ ఉవాచ తపొధనః

నిర్థహన్న ఇవ కొపేన సత్యవాక సంశితవ్రతః

4 యదా వీర్యస తవయా సర్పః కృతొ ఽయం మథ విభీషయా

తదా వీర్యొ భుజంగస తవం మమ కొపాథ భవిష్యసి

5 తస్యాహం తపసొ వీర్యం జానమానస తపొధన

భృశమ ఉథ్విగ్నహృథయస తమ అవొచం వనౌకసమ

6 పరయతః సంభ్రమాచ చైవ పరాఞ్జలిః పరణతః సదితః

సఖేతి హసతేథం తే నర్మార్దం వై కృతం మయా

7 కషన్తుమ అర్హసి మే బరహ్మఞ శాపొ ఽయం వినివర్త్యతామ

సొ ఽద మామ అబ్రవీథ థృష్ట్వా భృశమ ఉథ్విగ్నచేతసమ

8 ముహుర ఉష్ణం వినిఃశ్వస్య సుసంభ్రాన్తస తపొధనః

నానృతం వై మయా పరొక్తం భవితేథం కదం చన

9 యత తు వక్ష్యామి తే వాక్యం శృణు తన మే ధృతవ్రత

శరుత్వా చ హృథి తే వాక్యమ ఇథమ అస్తు తపొధన

10 ఉత్పత్స్యతి రురుర నామ పరమతేర ఆత్మజః శుచిః

తం థృష్ట్వా శాపమొక్షస తే భవితా నచిరాథ ఇవ

11 స తవం రురుర ఇతి ఖయాతః పరమతేర ఆత్మజః శుచిః

సవరూపం పరతిలభ్యాహమ అథ్య వక్ష్యామి తే హితమ

12 అహింసా పరమొ ధర్మః సర్వప్రాణభృతాం సమృతః

తస్మాత పరాణభృతః సర్వాన న హింస్యాథ బరాహ్మణః కవ చిత

13 బరాహ్మణః సౌమ్య ఏవేహ జాయతేతి పరా శరుతిః

వేథవేథాఙ్గవిత తాత సర్వభూతాభయ పరథః

14 అహింసా సత్యవచనం కషమా చేతి వినిశ్చితమ

బరాహ్మణస్య పరొ ధర్మొ వేథానాం ధరణాథ అపి

15 కషత్రియస్య తు యొ ధర్మః స నేహేష్యతి వై తవ

థణ్డధారణమ ఉగ్రత్వం పరజానాం పరిపాలనమ

16 తథ ఇథం కషత్రియస్యాసీత కర్మ వై శృణు మే రురొ

జనమేజయస్య ధర్మాత్మన సర్పాణాం హింసనం పురా

17 పరిత్రాణం చ భీతానాం సర్పాణాం బరాహ్మణాథ అపి

తపొ వీర్యబలొపేతాథ వేథవేథాఙ్గపారగాత

ఆస్తీకాథ థవిజముఖ్యాథ వై సర్పసత్త్రే థవిజొత్తమ