ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 10

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 10)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [ర]

మమ పరాణసమా భార్యా థష్టాసీథ భుజగేన హ

తత్ర మే సమయొ ఘొర ఆత్మనొరగ వై కృతః

2 హన్యాం సథైవ భుజగం యం యం పశ్యేయమ ఇత్య ఉత

తతొ ఽహం తవాం జిఘాంసామి జీవితేన విమొక్ష్యసే

3 [థు]

అన్యే తే భుజగా విప్ర యే థశన్తీహ మానవాన

డుణ్డుభాన అహి గన్ధేన న తవం హింసితుమ అర్హసి

4 ఏకాన అర్దాన పృదగ అర్దాన ఏకథుఃఖాన పృదక సుఖాన

డుణ్డుభాన ధర్మవిథ భూత్వా న తవం హింసితుమ అర్హసి

5 [సూత]

ఇతి శరుత్వా వచస తస్య భుజగస్య రురుస తథా

నావథీథ భయసంవిగ్న ఋషిం మత్వాద డుణ్డుభమ

6 ఉవాచ చైనం భగవాన రురుః సంశమయన్న ఇవ

కామయా భుజగ బరూహి కొ ఽసీమాం విక్రియాం గతః

7 [థు]

అహం పురా రురొ నామ్నా ఋషిర ఆసం సహస్రపాత

సొ ఽహం శాపేన విప్రస్య భుజగత్వమ ఉపాగతః

8 [రు]

కిమర్దం శప్తవాన కరుథ్ధొ థవిజస తవాం భుజగొత్తమ

కియన్తం చైవ కాలం తే వపుర ఏతథ భవిష్యతి