ఆంధ్ర విజ్ఞాన సర్వస్వం (ద్వితీయ సంపుటం) Credits

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఆంధ్ర విజ్ఞాన సర్వస్వం (ద్వితీయ సంపుటం)‎ (Credits)
కొమర్రాజు వెంకట లక్ష్మణరావు


We have great pleasure in expressing our grateful thanks to the following, who so kindly acceeded to our request and granted us permission to reproduce some of their photos in this volume:

  1. The superintendent, Government Museum, Madras;
  2. The director of the Archaeological department of H.E.H. the Nizam's dominions, Hyderabad;
  3. The Superintendent, Archaeological survey of indial Southern Circle, Kotagiri;
  4. The Superintendent, Indian Museum (Archaeologica, section), Calcutta.