ఆంధ్ర విజ్ఞాన సర్వస్వం (ద్వితీయ సంపుటం) అచ్చు వివరాలు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఆంధ్ర విజ్ఞాన సర్వస్వం (ద్వితీయ సంపుటం)‎ (అచ్చు వివరాలు)
కొమర్రాజు వెంకట లక్ష్మణరావు


ప్రకాశకులు:

కా. నాగేశ్వరరావు,

ఆంధ్ర విజ్ఞాన సర్వస్వ కార్యాలయము


ముద్రితము:

ఆంధ్రపత్రికా ముద్రాలయము,

నెం. 7రు, తంబుసెట్టివీధి, చెన్నపురి.1934
[సర్వస్వామ్యసంకలితము]