ఆంధ్ర విజ్ఞాన సర్వస్వం (ద్వితీయ సంపుటం) కవరు పేజీ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఆంధ్ర విజ్ఞాన సర్వస్వం (ద్వితీయ సంపుటం)‎ (కవరు పేజీ)
కొమర్రాజు వెంకట లక్ష్మణరావు


"నహి జ్ఞానేన సదృశం పవిత్ర మిహ విద్యతే"


ఆంధ్ర విజ్ఞాన సర్వస్వము


ద్వితీయ సంపుటము

పునర్ముద్రణము


'అన్' నుండి 'అశ్విని' వఱకు


ముఖ్యసంపాదకుఁడు:

కొమఱ్ఱాజు వేంకట లక్ష్మణరావు, ఎమ్. ఏ.


Avslogo.png