ఆంధ్ర కవుల చరిత్రము - మూడవ భాగము/పాలవేకరి కదిరీపతి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search


పాలవేకరి కదిరీపతి


ఈకవి శుకసప్తతియను కావ్యమును రచియించెను. ఈతని కవిత్వము హృద్యముగానే యున్నదికాని పుస్తకమంతయు దొరకలేదు. దొరికిన రెండాశ్వాసములను బట్టి చూడగా నితడు ప్రౌఢకవి యగుటకు సందేహ మగపడదు. పుట:Aandhra kavula charitramu muudava bhaagamu.pdf/181 పుట:Aandhra kavula charitramu muudava bhaagamu.pdf/182 పుట:Aandhra kavula charitramu muudava bhaagamu.pdf/183 పుట:Aandhra kavula charitramu muudava bhaagamu.pdf/184 పుట:Aandhra kavula charitramu muudava bhaagamu.pdf/185