శుకసప్తతి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శ్రీరస్తు

శుకసప్తతి

కదిరిరాజ్య ప్రభువగు
పాాలవేకరి కదిరీపతినాయక ప్రణీతము

(క్రొత్తకూర్పు.)

చెన్నపురి :
వావిళ్ల రామస్వామిశాస్త్రులు అండ్ సన్స్ వారిచేఁ
బ్రకటితము.
All Rights Reserved.

ప్రకాశకవిజ్ఞప్తి

తెనుఁగుకావ్యములలో జాతీయజీవితమును బ్రతిబింబింపఁజేయుచు, శృంగారరసోల్లసితములగు కథలతో, జాతీయములతో, సరసకవితాధోరణితో రచితమైన “శుకసప్తతిని" మేము చక్కగ క్రీ॥ శ. 1935లో ముద్రించితిమి. అది అంతకుముందు ‘సరస్వతి’ పత్రికలో వెలువడిన ముద్రితప్రతికన్న అవతారికాది విశేషములఁ గలిగియున్నది. కాని కథలుమాత్రము విశేషముగ లభింపలేదు. ఈ నడుమనే మా ముద్రితప్రతులన్నియుఁ జెల్లిపోవుటచేత దీని ముద్రణము ఇపుడు చేయవలసిన యావశ్యకమేర్పడినది. ఆంధ్రసారస్వతవిమర్శకులలోఁ బ్రసిద్ధులు శ్రీ సురవరము ప్రతాపరెడ్డిగా రీగ్రంథముద్రణమునకు మమ్ము మిక్కిలిగాఁ బ్రోత్సహించి, ఉపోద్ఘాత వివరణములు వ్రాసి యిచ్చిరి.

ఇంతవఱకు ముద్రిత శుకసప్తతిలో చేరని పెక్కుకథలను గ్రొత్తవానిని శ్రీ నిడుదవోలు శివసుందరేశ్వరరావు గారు మాకు వ్రాసియిచ్చి ఈ గ్రంథసమగ్రస్వరూపమునకు తోడ్పడిరి. ఇప్పు డీగ్రంథములలో నున్నవిశేషకథ లీవఱ కెక్కడను తెలియరాలేదని చెప్పవచ్చును. మఱియు నీ కవికాలనిర్ణయమును చక్కగా మొదట నిర్ణయించిన శ్రీ నిడుదవోలు వేంకట రావుగారు, తాము ప్రకటించిన “కదిరీపతికాలము" అను వ్యాసము నిందులో చేర్చుట కనుమతి యొసంగిరి. విపులమగు నుపోద్ఘాతమేగాక విశేషపదములపట్టిక అర్థసహితముగ నిందుండుటచే నీ ముద్రణము ఆంధ్రమహాజనుల నాకర్షించునని నమ్ముచున్నాము. ఈ గ్రంథప్రకటనమున మాకుఁదోడ్పడిన పై వారల కందఱకు మాకృతజ్ఞత నిందుమూలముగఁ దెలుపుచున్నాము.

విషయసూచిక

ప్రకాశకవిజ్ఞప్తి
ఉపోద్ఘాతము
పీఠిక
ప్రథమముద్రణపీఠిక
ద్వితీయముద్రణపీఠిక
ప్రథమాశ్వాసము
కృత్యాది
కథాప్రారంభము
మొదటికథ
రెండవకథ
మూఁడవకథ
నాలుగవకథ
అయిదవకథ
ద్వితీయాశ్వాసము
ఆఱవకథ
ఏడవకథ
ఎనిమిదవకథ
తొమ్మిదవకథ
పదియవకథ
పదునొకండవకథ
పండ్రెండవకథ
పదమూఁడవకథ
పదునాలుగవకథ
పదునైదవకథ
పదాఱవకథ
తృతీయాశ్వాసము
పదునేడవకథ
పదునెనిమిదవకథ
పందొమ్మిదవకథ
ఇరువదియవకథ
ఉపకథ
రెండవయుపకథ
మూఁడవయుపకథ
ఉపకథలో నుపకథ
అయిదవ యుపకథ
ఆఱవ యుపకథ
ఏడవ యుపకథ
ఎనిమిదవ యుపకథ
చతుర్థాశ్వాసము
తొమ్మిదవ యుపకథ
ఇరువదియొకటవకథ
ఇరువదిరెండవకథ
ముప్పదియాఱవకథ
ఏఁబదిమూఁడవకథ
ముప్పదితొమ్మిదవకథ
నలుబదియవకథ
నలుబదియొకటవకథ
నలువదిరెండవకథ
కఠినపదకోశము
తప్పొప్పులపట్టిక