శుకసప్తతి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శ్రీరస్తు

శుకసప్తతి

కదిరిరాజ్య ప్రభువగు
పాాలవేకరి కదిరీపతినాయక ప్రణీతము

(క్రొత్తకూర్పు.)

చెన్నపురి :
వావిళ్ల రామస్వామిశాస్త్రులు అండ్ సన్స్ వారిచేఁ
బ్రకటితము.
All Rights Reserved.