ఆంధ్ర కవుల చరిత్రము - మూడవ భాగము/కూచిమంచి తిమ్మకవి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to searchకూచిమంచి తిమ్మకవి.

ఈకవి యనర్గళ మయిన కవితాధార గలవాడు; బహుగ్రంథములను రచియించినవాడు ; ఇన్ని గ్రంథములను సలక్షణ మయిన మృదుమధురపాకమున రచియించిన కవి యాధునికులలో మఱియెవ్వడును లేడు. ఈకవి యాఱువేలనియోగి బ్రాహ్మణు పుట:Aandhra kavula charitramu muudava bhaagamu.pdf/34 పుట:Aandhra kavula charitramu muudava bhaagamu.pdf/35 పుట:Aandhra kavula charitramu muudava bhaagamu.pdf/36 పుట:Aandhra kavula charitramu muudava bhaagamu.pdf/37 పుట:Aandhra kavula charitramu muudava bhaagamu.pdf/38 పుట:Aandhra kavula charitramu muudava bhaagamu.pdf/39 పుట:Aandhra kavula charitramu muudava bhaagamu.pdf/40 పుట:Aandhra kavula charitramu muudava bhaagamu.pdf/41 పుట:Aandhra kavula charitramu muudava bhaagamu.pdf/42 పుట:Aandhra kavula charitramu muudava bhaagamu.pdf/43 పుట:Aandhra kavula charitramu muudava bhaagamu.pdf/44

వక్కలంక వీరభద్రకవి.

ఈకవి కూచిమంచి తిమ్మకవి జగ్గకవుల కాలములోనే పిఠాపురమునందుండి మిక్కిలి ప్రసిద్ధిగన్నవాడు. కూచిమంచి తిమ్మకవి వలెనే యితడును దెందులూరి లింగనారాధ్యుని శిష్యుడయి తన వాసవదత్తా పరిణయమునం దాతని నిట్లు స్తుతించి యున్నాడు